17.7.16

Vattenfärger.

Västra Nyland 85, 31.7.1924

För c:a ett år sedan begynte Alinko Handels A.-B. föra i handeln flytande vattenfärger, benämnda,:
Alinko flytande Rödmylla,
" " Gulocker,
" " Brunfärg.

Genom dessa vattenfärgers tillkomst har ett stort bekymmer bortfallit för alla avnämare av vattenfärger. Såsom känt måste var och en redan i god tid på vintern försäkra sig om färgkokare och fackmän, vilka skola utföra arbetet. Tidpunkten måste fastställas oberoende av om det lämpade sig för ens egna arbeten eller om väderleken är gynnsam. De förberedande arbetena för anskaffning av råvaror såsom färger, vitriol ni. m. ävensom forsling av grytor, ved och vatten till platsen taga. mycken tid i anspråk, i all synnerhet om målningsarbetena skulle försiggå på något längre avstånd från hemknutarna. Ofta händer det även att just då färgen är färdig för pästrykning, väderleken ej är gynnsam, varför målningsarbetet måste uppskjutas och sålunda en stor del av arbetet gått förlorad för att icke tala om den stora, tidsförlusten.

Däremot äro de av Alinko Handels A.B. tillverkade flytande färgerna alltid färdiga till användning och kan var och en därför lämpa sina målningsarbeten efter gottfinnande. Ingen fackkunskap erfordras för påstrykningen utan kan densamma verkställas av vilken pojke som helst.

Tillverkningen av färgerna försiggår fabriksmässigt och äro desamma klara ock hållbara, ävenså hava dessa färger enligt finnans meddelande rönt ett myckt gott eniottagande från avnämarenas sdda.

Dessa färger levereras i vanlig oljefats-förpackning, rymmande c:a 200 kg. netto. Täckkraften hos färgerna är 2m2 per kg. Priset torde också ställa sig mycket förmånligt, c:a Fmk 2:- per netto kg. incl. emballage vagnfritt fabrik.

Ei kommentteja :