13.7.16

Porslinsmålning

Åbo Underrättelser 107, 19.4.1925

Porslinsmålningär til synnerligen tilltalande hantverk. Vi hadehärom dagen tillfälle att bese fabrikationen vid firman Lampinens porslinsmålningsfabrik i hörnet av Mathie- och Martinsgatorna och kände oss starkt intresserade. Porslinet, kaffekoppar och tallrikar, bordsserviser o. s. v., ar visserligen importerat från Tyskland - det inhemska lär t. v. inte uthärda den vid bränningen nödiga hettan men i färdigt skick äro produkterna här fullt konkurrensdugliga med de tyska. Låt ass exempelvis taga en målad tysk bordsservis till ett pris av 2,800 Fmk. En motsvarande servis av samma kvalitet kostar i Lampinens fabrik blott 1,500 mark. Prisskillnaden är ju betydande.

Vad själva fabrikationen beträffar sker målningen dels h. o. h. på fri hand, dels genom påklistrande av fuktade pappersremsor med de önskade mönstren. De påmålade föremålen brännas därefter i ugnen under en sammanlagd tid av 6 timmar i en småningom, efter var 15 minut gradvis ökad hetta med maximum av omkring 800 grader, vilket nås efter 3 timmar, varefter värmen åter på samma sätt gradvis minskas. Guldfärgen uthärdar icke mera än 750 grader. C:a 70,000 särskilda föremål kunna brännas per vecka. Arbetet utföres med största omsorg.

Firman bar såsom känt sina egna försäljningar i Åbo.

Ei kommentteja :