12.8.15

Färgtillgången. Tyskland exporterar färger endast till neutrala länder.

Hufvudstadsbladet 251, 13.9.1914

Den färg, aom användes af våra industriella inrättningar, tillverkas i Tyskland, därifrån den så godt som uteslutande importeras. Då krigstillstånd proklamerades i Tyskland förbjöd regeringen all utförsel af färg till utlandet. Sedermera återtogs förbudet, men har detsamma nu åter delvis börjat tillämpas. Då en fabrik i Tammerfors insände en beställning på färg till den tyska firmans ombud i Sverge, svarade denne, att beställningen icke kan effektueras. Den tyska regeringen tillåter nämligen export af färger uteslutande till neutrala länder på det uttryckliga villkor, att köparna där i ingen händelse försälja färgerna till krigförande makter. Om någon afvikelse från detta villkor observeras, blir följden, att exporten af färg förbjudes ull samtliga länder.
- Tamp. S.

Ei kommentteja :