1.8.13

Beskrifning På en Violett Färg af Sten-Måssa

Beskrifning På en Violett Färg af Sten-Måssa
Ingifven af Sacharias Westbeck.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Jan. Febr. Mart. 1754

Gemene man rukar allehanda Sten-måssar, at färga med, utan göra synnerlig skillnad på deras särskildta slag eller Botaniska namn och fördelningar. De äro likväl icke alle lika nyttige til färgning, och gifva ej eller alle lika färg. Herr Archiatern och Riddaren Linnæus har uti dess Flora Svecica upteknat, hvilka arter af Sten-mpssa varit honom i synnerhet bekante, såsom brukelige til at sätta någon viss färg på Tyger. Besynnerligen har bemälte Herr archiater, så väl som Herr Professor Kalm, uti deras Rese-beskritningar, omtalt den röda eller Purpur-färgen, hvilken, under namn af Bytte-lätt, tilredes af den slags sten-måssa, som uti Flora Svecica är upförd under Num. 942.

[Lasallia pustulata, Kuhmujäkälä, Tuschlav?]Men et annat slag af Sten-måssa, som uti Flora Svecica beskrifves under Num. 969, och der kallas Lichen foliaceus umbilicatus, subtus lacunosus, har ej tilfärene varit särskildt bekant, såsom tjenlig, at fåtta en vacker röd eller Violet färg på Tyger.

Denna Måssa skiljes lätteligen ifrån andra stenmåssar derigenom, at han ser ut, som han vore bränd eller svedd; är tunn såsom papper; går sönder då han är torr, så snart men rörer honom; sitter fast vid stenen med en enda liten rot, midt under Måsse-slingan; är buklig öfver alt, och dessa bukter äro på undra sidan holige eller gropige.

Han samlas, äfven som annan Sten-måssa, hälst då vädret är fuktigt eller rägn infaller; ty då släpper han Stenen aldrabäst. Vil man annan tid taga honom; måste man slå vatten på stenen, då Mässan hänger bättre tilsamman. Han torkas sedan ganska väl, och renfas ifrån jord och annan måssa, som vuxit genom honom; lägges så uti et kolfat och sköljes väl; hvarefter vattnet kramas väl utur honom. Sjelfva färgningen med denna måssa, förrättas medelst urine, på samma sätt, som med andra Sten-måssar. Färgen blir äkta, och sitter väl uti.

Ei kommentteja :