28.8.13

Tarkastuttakaa tuotteenne ja raaka-aineenne.

Tampereen Sanomat 125, 3.6.1909

Moni muuten tuottama yritys on meillä mennyt myttyyn jo alkaessa sentähden, että kustannuslaskelmat eiwät ole pitäneet  paikkaansa. Ja tähän taasen on ollut syynä se, että raaka-aineita ostettaessa ei ole otettu lukuun sattuwia wäärennyksiä, huonoa tawaraa ynnä muita seikkoja, jotka johtuvat siitä, että tawaran tuntemus on meillä hywin alkuperäisellä kannalla ja että elämme lähellä pohjoisnapapiiriä, johon wälikäsittä on warsin waikea saada ensiluokkaista tawaraa suoraan maailman markkinain keskuksista. Siinä osaltaan ne syyt, jotka tekewät kotimaisset tuotteemme ulkomaisia kalliimmiksi ja suuressa määrin lamauttawat teollista toimintaamme. Siksi onkin raaka-aineiden ja tuotteiden tarkistus kustannuslaskelmiinsa nähden meillä wielä enemmän wälttämätön kuin maissa, joissa olosuhteet tawaran ostoon ja myyntiin nähden owat paljon nopeammat. Saawat wähempien, tawaraa wäärentäwien wälikäsien kautta raaka-aineet käytettäwäkseen.

Woisimme mainita moniaita surullisia esimekkejä siitä, miten huolimattomasti meillä raaka-aineita ostetaan. Luullaan  säästettäwän sillä, että jätetään raakatawara tai tuote tarkistamatta tai mikä pahempi uskotaan ulkolaisen wakuutukseen myymänsä tawaran laadusta. Ja kuitenkin on yleiseen tunnettua, että ulkolaisella on tiedossa huono tawarantuntemuoksemme ja mikä pahempi käyttää erikoistuntijoita tawaranwäärennyksiä tehtaessä. Siksipä on tawaran tutkimisessa ostajankin puolelta käytettäwä erikoisammattimiehiä apuna. He waan kykenewät tawaran oikean laadun kemiallisesti arwostelemaan ja tekemään kustannuslaskelmia tuotteisiin nähden. Kun yksityisen tehtailijan tai ostajan tawaransa tutkimiseksi on miltei mahdoton warustautua tarpeellisilla tutkimuswälineillä y. m. laitteilla on kaikkialla maailmassa, jossa näille asioille arwoa annetaan,  perustettu erikoisia laitoksia, jotk käywä tutkimuslaboratorioiden nimellä. Sellainen on kutoma- ja paperiteollisuutta warten perustettu Tampereen Teollisuuskoulun yhteyteen ja toimitetaan siellä kaikkia näille teollisuus-aloille kuuluwia tawaran tutkimisia warsin kohtuulliseen hintaan. Luettelemme muutamia tämän erikoislaboratorion tehtäwistä.

Paperin koetus. Sen kestäwyyden, wenywäisyyden, pykälöitymisen määrääminen sekä kem. analysi niistä raaka-aineista, joita sen walmistamiseen on täytetty.

Kankaiden ja lankojen koetus. Kumpienkin kestävyyden määrääminen ja eritoten kankaiden kestäwyyden määrittelemmen eri walmistusasteilla. Lankojen kierteen, ja tasaisuuden määritteleminen.

Wärien ja wiimeistelyn koetteleminen. Kankaisiin  ja lankoihin käytetyn wärin ominaisuuksien tutkiminen. Wiimeistelyssä käytettyjen aineiden laadun ja paljouden määrääminen. Täydellisesti kem. analysit  wiimeistelystä ja wärjäyksessä käytettäwistä raaka-aineista kuten lipeistä, suoloista, saippuoista, öljyistä, tärkkelys- ja liima-aineista.

Näiden ohella walmistaa samanen laboratorio kustannuslaskelmia uusien laitosten kannattawaisuudesta ja wanhojen  menettelytapojen uusimisesta sekä hankkii kaikilla näillä aloilla tarwittawia tietoja ja laitteita. Lähempiä tietoja antaa käännyttäessä Tampereen Teollisuuskoulun laboratorion puoleen osott. Tampere.

- Kutoma ja paperiteollisuus.

Ei kommentteja :