17.2.19

Kaswiwärjäyksestä.

Savo 73, 9.7.1912

Kotiteollisuus-yhdistyksen kiertäwillä naiskäsityökouluilla oli aijottu tänä kewännä pitää lyhyet kaswiwärjäyskurssit, wain jonkun päiwän kestäwät, mutta kun ei ollut ennestään koottuja wäriwarastoja (kasweja), eikä uusia wielä saatawissa, täytyi yritys raueta toistaiseksi. Niissä paikoin missä mainitut koulut syksyllä alkawat, sopisi parhaiten pitää nämä kurssit alussa, jos joka paikassa kerättäisiin kaswit kesäilä, täysin kehittyneinä, jolloin ne sisältämät runsaammin wäriainetta. Kaswit, joita kootaan wärjäämistä warten, myöhempien aikojen tarpeiksi, owat kuiwattawat nopeasti, warjoisilla ja ilmawilla paikoilla, jossa ikkunat pidetään auki. Kaswit lewitellään ohuwiin kerroksiin ja liikutellaan jonkun kerran etteiwät homehdu. Ei milloinkaan saa kuiwattaa auringon paisteessa. On pidettäwä huolta etteiwät kaswit pääse kellastumaan.

Puun kuoret otetaan siihen aikaan wuotta, jolloin ne helposti irtaantuwat. Lehdet kerätään, kun owat täysin
kehittyneet. Mainitsen muutamia yleisemmin käytettyjä kasweja: koiwun kuoria, lehtiä ja naawaa. Näillä saa monenlaisia wärejä.

Pajun kuorilla saadaan kellertäwän harmaata.

Paatsamen (Rhamnus frangula) kuorilla saa pronssikeltaisen wärin, tuomen kuorilla punasen-keltaista, harmaa- ja terwalepän kuorilla kellertäwän harmaata, siis eri wiwahdus kuin pajun kuorilla.

Nokkosilla, polttiainen (Urtica dioiea) saa tuoreena wihertäwän keltasta, kuiwattuna harmaan keltasta.

Kanerwa (Calluna wulgaris), käytetään monenlaisiin wihreihin wäreihin y. m.

Sianpuolalla (Arctapthylos uwa ursi) wärjätään harmaata.

Puolukan warsilla wihertäwän harmaata.

Kelta (Lycopodium alpiuum) käytetään usein sinisen pohjawäriksi.

Kuusen naawaa,
partajäkälää (Usena [Usnea] barbata plieata),
seinäjäkälää (Parmelia saxatilis), joka irtaantuu kiwistä parhaiten sateen jälkeen.

Kuusenkäwyt otetaan sellaiset, jotka owat pudonneet puusta edellisenä wuotena, olleet talwen maassa kosteilla paikoilla, mutta sentään säilyneet kowina; niillä saa pnnasen harnmata. Katajan hawut ja marjat, kuusen hawut; männynkerkät y. m.

Ylipäänsä koko kaswikunualla woi wärjätä, sillä ne kaikki sisältäwät wähän eri wiivahduksiin käypiä kellertäwiä nesteitä tai ruskeaa, kuten naawat ja knoret. Värjätessä, kun käytetään kemiallisia aineita ja ulkolaista kaswiwärejä, joko erikseen tai yhdistettyuä aina sen mukaan millaista wäriä milloinkin tahdotaan, woi samalla kaswilajilla saada monta eri wäriä.

Wärien kirkkauteen waikuttaa myöskin se, wärjätäänkö rauta- wai kuparipadassa.

Näin ollen saa niitä pehmeimpiä ja kauneimpia wärejä, jottei ei ollenkaan saata werratakaan räikeisiin aniliinilla wärjättyihin wäreihin, ei näössä eikä kestäwyydessä.

Jos katselee waatekappaleita, joiden ikä lähentelee paria sataa wuotta ja waikka ne monasti on hywin repaleisiakin, niin wärit owat pysyneet eheinä, jokseenkin muuttumattomina. Tämäkin taito kuuluu meille kiinteään perintöön. Taito, joka on läpi aikojen kulkenut sukupolwesta toiseen, on muodostunut kansalliseksi pääomaksi. Sitä emme saa ajattelemattomasti warjostaa kaikellaisilla roskawäreillä, mitä milloinkin keinottelujen tuotteina kaupaksi ilmestyy. Jo on aika purkaa sitä lastia, minkä wieraiden taitojen ja tapojen omaksumisella olemme niin painawaksi niskoillemme lastanneet.

Sentakia ettei osaa wärjätä kauniita ja kestäwiä wärejä, waihettaa monikin willansa tehdaslankoihin, joihinkin rumiin lumppulankoihin y. m.

Poistaaksemme tällaistakin asiaintilaa, joka koituu suoranaisesti taloudelliseksi tappioksi, on etenkin maalaisnaisten otettawa tämäkin asia harkinnan alaiseksi. Eikö olisi syytä ruweta käyttämään entisajan wärjäystapoja kotoisissa langoissa ja kankaissa, jossa wielä piilee kaswattawakin woima, kehittämässä tekijän wärimakua sekä laajentaa kauneusaistia, mikä on warsin tarpeen nyt, niin hulluuteen asti koreilewalla aikakaudella. Naisillehan on kauneusaisti suuresta merkityksestä, osata käyttää wapaata kaunista, niin puwuissa kuin ympäristössäänkin, eikä olla turmeltuneiden muotien puitteisiin pimitetty; missä epätoiwoisina huokaillaan yhden tai toisen puwun epäkäytännöllisyydestä y. m. Osata järjestää huoneiden sisustus niin, etteiwät wärit räikeydellään kilpaile ja wiimein uppoa surkeaan sekamelskaan, se on taitoa.

Pois kaikki ulkolainen ja todellisesti wapaa suomalaisuus tilalle.

Kasweilla wärjäys on todellista isänmaallisuutta.

R. K.

Ei kommentteja :