25.7.15

Zinkfärgers och Blyfärgers olika inflytande pa helsan.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 21, 1.6.1849


Blond de många besöningar, som Société d'encouragement pour l'industre nationale i Paris utdelat innew. år, omnämnes en guldmedalj om 3000 francs wärde, tillerkänd M:r Leclair för uppfinningen af hwita och andra färger, der zink intager blyets plats. Société d'encouragement hade utsatt detta pris, för att afskaffa bruket af blyhwitt och andra blyfärger, som är så skadligt för helsan. För ott ådagalägga den dietiska wigten af denna förändring, anföres i berättelsen härom, att under de tio åren från 1838 till 1847 hade på sjukhusen i Paris intagits 3142 personer, som lidit af metallkolik, och bland dessa 1898 arbetore wid blyhwitts- och mönjefabrikerna, 712 målare, 63 färgmalare och 10 tillwerkare af så kallodt postlinsgrupper; men att i Leclairs fabrik, den sedan 1846 endast tillwerkats zinkhwitt och andra zinkfärger, icke en enda person anfallits af metollkolik eller andra från färgfabrikationen härrdrande åkommor.

Ei kommentteja :