24.7.15

Att färga handskar.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 21, 1.6.1849


Ljusbrunt.
De rena handskarna läggas 24 timmar i en lösning af jernfitspån i stark ättika, och torkas derefter långsamt. De behandlas derefter med en blandning af 3 qwarter rosenwatten, 2 lod mandelolja eller matolja och 4 äggulor och torkas på ett rent ställe. Äggulorna och mandeloljan böra förut wara blandade innan rosenwattnet tillsättes.

Kaffebrunt.
Handskarne betas först i nyss anförda jernlösning och behandlas sedan med en lösning af salt-grönt. Appretur gifwes med mandelolja, äggula ock watten och torkningen sker som wanligt på formen, om ej skinnet först på detta sätt behandlaS.

Mörk blått eller ljusblått
bekommes om handskarne först doppas i en kokwarm lösning af 2 lod pottassa i 3 qwarter watten, och efter kärlets tagning från elden så mycket af en lösning af indigo i swafwelsyra (som fås på Apotheken unter namn of indigo tinktur) tilldrypes att önskad nuance uppstår, hwarefter handskorne haftigt upptagas, affsköljas och torkas.

Violett
erhålles om handskarne på nyss anförde sätt först blifwit färgode ljusblå, och sedan afsköljas ännu wåta i en wätska hwari finnes litet cochenill och citronsaft.

Ljus- och mörkbrunt.
Handskarne betas först i en färgsoppa of 2 lod grofstött gurkmeja och 1/4 lod alun eller lika mycket potaska, om färgen skall bli mörkgrön, och watten; derefter tilldrypes indigo tinktur så mycket som erfordras. Efter färgningen behandlas handskorna pa wanligt fätt.

Att gifwa handsskinnen endast en anstrykning med en färgdeg är sämre än, att, som nu blifwit uppgifwit behandla dem både med betnings- och färgnings medel. Anstrykningen deremot blir bara mekanisk och kan snart bortnötas. Om 2 qwintin pulw. cochenille och 4 lod winsten digererar några dar med 8 lod watten fås en röd wätska med litet tensalts lösning och utrörd med dragantslem kan begagnas till anstrykning för rödt. E afkok på blåholtz med litet alun och blandadt med så mycket af nyss anförda röda wätsko som erfordras ger en violett färg. Ett afkok på pulw. gurkmeja med litet alun och watten ger gul färg. Denna gula färg med indigo tinktur ger en grön färg. Allo dessa färgwätskor böra som den röda förtjockas före anstrykningen med dragantlimm eller dylikt och lädret måste wara urtwättadt och mjukt.

Ei kommentteja :