1.6.15

Våra östsvenska färger.

Tammerfors Aftonblad 17, 30.1.1920

I flere österbottniska tidningar publiceras följande upprop, undertecknat av "Östsvenskar": Det förstås av sig självt att den rödgula flaggan ej gör anspråk på att anses som Finlands riksflagga. Däremot ha de rödgula färgerna blivit det tecken, omkring vilket östsvenskarna i norr och söder, i Österbotten såväl som i Nyland och Åboland och vi hoppas även på Åland, fylkat sig i sin strävan att bevara och förkovra det iaderneärvda svenska arvet.

Varje nationalitet, varje landskap har ju sina egna färger, vilka de hålla högt i ära såsom sitt särskilda igenkänningstecken. Skulle då ej även östsvenskarna hissa sina egna färger, vilka utmärka just dem, svenskarna i österled. Väl hava de östsvenska landskapen var för sig sina egna traditionella färger, men det rödgula baneret utgör symbolen för samhörigheten, det betecknar att dessa landskap utgöra delar av vårt svenska fosterland.

Det rödgula baneret är ej från i går. Det leder sitt ursprung från länggesedan svunna tider, då våra stoltaste traditioner skapades. Icke minst i detta land har under tidernas lopp i detta tecken utförts en betydande svensmannagäniing. Förföljt och förhånat av främlingar har detta tecken dock alltid av oss hållits i ära och under frihetskrigets hårda kamp bars det rödgula baneret över de svenska leden.

Må vi alltså på våra störa högtids- och, minnesdagar hissa våra egna rödgula färger, och må de förpliktande erinra oss om gångna tider och manande bjuda oss till gärning i tider, som stunda!

Ei kommentteja :