29.11.22

Läkemedelexporten från Tyskland.

Farmaceutiskt notisblad 19, 1914 (lokakuu)

Vi uppräknade i senaste nummer de läkemedel, som under krigstiden äro förbjudna att exporteras från Tyskland. Förteckningen är numera kompletterad och återgifves ånyo enl. Svenska Farm. Tidskrift.

Aceton, aloe, amidonaftolsulfonsyror, anilin, antimon, arekolin och dess hydrobromid, eter, bakteriologiska utensilier och material för närsubstrat, bariumnitrat, kollodium, benzidin, benzol, kinabark, kinin, kloroform, cyankalium och -natrium, dinitroklorbenzol, dinitrofenol, dinitrotoluol, difenylamin, ättiketer, formaldehyd, galläpplen, garfsyra, glycerin, guttaperka, kautschuk, kirurgiska instrument, ipecacuanharat, jod, jodkalium och -natrium, jodoform, salpeter af alla slag, kalium, kalciumacetat, kamfer, karbolsyra, kodein och kodeinfosfat, koffein, kolofonium, kresol och metakresol samt däraf beredda såplösningar, ullfett och lanolin, lysol, mastix och mastixpreparat, mineralvatten, morfin och dess klorvätesyrade och svafvelsyrade salter, naftolsulfonsyra, naftylamin och dess sulfonsyror, natrium, natriumoxalat, salvarsan och neosalvarsan, nitranilin, nitrobenzol, opium och däraf beredda produkter, pantopon, paraformaldehyd, fenol, pikrinsyra, fosfor, kvicksilfver och dess salter samt däraf framställda galeniska preparat, fruktsafter med eller utan socker äfven sprithaltiga, salpetersyra, vaccin och sera, svafvelnatrium, svafvelsyra, simarubabark, sublimatpastiller, terpentinolja, toluol, trinitrotoluol, förbandsartiklar, vinsyra, volfram, citronsyra.

För pyrazolon och dess derivat, natriumhydrat och färgämnen är förbudet upphäft.

Huruvida sådana ämnen, som icke drabbats af förbud kunna införskrifvas från Sverge är osäkert. Då en fabrik i Tammerfors insände en beställning på färg till den tyska firmans ombud i Sverge, svarade denne, att beställningen icke kan effektueras. Den tyska regeringen tillåter nämligen export af färger uteslutande till neutrala länder på det uttryckliga villkor, att köparna där i ingen händelse försälja färgerna till krigförande makter. Om någon afvikelse från detta villkor observeras, blir följden, att exporten af färg förbjudes till samtliga länder. Numera har på ministeriet väg underhandlingar inledts i syfte att få från tyska fabriker till Sverge införa äfven sådan medicin, som är belagd med krigskvarstad.

Ei kommentteja :