29.11.22

Arsenikhaltig färg.

Dagens Press 248, 29.11.1914

Sedan den zinkhvitfärg, som kommit till användning vid målningsarbeten i ett antal byggnader vid Kotiniemi uppfostringsanstalt konstaterats vara starkt arsenikhaltig och innehålla 18,8 milligrammetallisk arsenik på 20 gram zinkhvitt, har öfvesrstyrelsen för allmänna byggnaderna anhållit om medicinalstyrelsens utlåtande om de åtgärder som borde vidtagas för tryggandet af anstaltens interner mot förgiftning från den med arsenikhaltig färg utförda vägg- och golfmålningen.

I afgifvet utlåtande har medicinalstyrelsen framhållit, att senare tiders erfarenhet gifvit vid handen, att den arsenikhaltiga färgen äfven såsom inkapslad i den stelnade oljan medför faran af arsenikutdunstning och sålunda bör anses såsom hälsovådlig och aflägsnas.

Ei kommentteja :