7.11.18

Wärien hinnat.

Sortavalan Sanomat 108, 28.9.1916

(S.H.) Monien muitten tarwikkeiden mukana owat wäritkin sotawuosina suuresti kallistuneet. Tähän on tietysti se, ettei wärejä ole woitu saada Saksasta, joka on ollut niiden warsinainen tuotantomaa. Toisekseen owat monen wärin, samoinkuin muittenkin tarwikkeiden hinnat myöskin melkoisesti nousseet keinottelijain myötäwaikutuksella. Keinottelijat owat ostaneet wissit wärit, joita on ollut wähän maassa, warastoonsa, ja saaneet näin hinnat huikeasti kohoamaan.

Aniliniwärit, jotka ennen sotaa maksoiwat 10 markan tienoissa kilolta, maksamat nykyisin yli 100 mk. samalta määrältä. Toiset wärit omat kallistuneet wähemmän ja onplll sellaisiakin wärejä, joiden hinnat owat nousseet wain sen werran kuin ulkomaiden rahan kurssin nousu on waatinut. Ripoliniwarit owat kallistuneet 25-30 pros., eikä niitä liene wiime kewään jälkeen paljonkaan tuotu maahan. Yleensä on sääntönä ollut, että wähimmän käytetyt wärit owat kallistuneet wähimmän. Aika ajoin on walkoisten lakkawärien saanti ollut hankalaa.

Mikäli asiantuntijoilta Turun San. on saanut kuulla, on tähän asti kuitenkin ollut saatawissa melkein mitä wärejä tahansa.

Wernissan hinta pysytteli kauan entisellään, mutta rupesi se wiime talwena nousemaan, ja on nyttemmin kohonnut 80—90 prosentilla.

U. S.

Ei kommentteja :