19.11.18

Litteraturanmälningar. Anvisningar i hemfärgning med växtämnen

Nutid 2, 1906

Anvisningar i hemfärgning med växtämnen, på uppdrag af Finska Handarbetets Vänner utarbetade af Alina Hellén. Pris 75 penni.

Den färgningsmetod, hvari denna broskyr afser att gifva handledning, är icke ny — för ungefär ett hälft århundrade sedan var färgning med växtämnen ännu allmän i vårt land, konsten har blott råkat i glömska efter del de lätt tillgängliga lysande och bjärta anilinfärgerna kommit i bruk. — I Norge har man redan för ett par decennier sedan ånyo upptagit den äfven därstädes ursprungligt folkliga, men för en tid bortglömda färgningen med växtämnen. I Nutids januarinummer för år 1901 ingick en längre instruktiv artikel om färgning med växtfärger af föreståndarinnan för del af sällskapet "Den norske Husflidsforening" i Kristiania inrättade storartade ångfärgeriet, frk H. Christensen.

I Kristiania har förf. till ofvannämnda broskyr inhämtat kännedom i färgning med växtfärger och efter hemkomsten tillämpat den vid ett af Finska Handarbetets Vänner härstädes för ändamålet anlagdt mindre färgeri. Då färgningen genast gaf tillfredsställande resultat, har föreningen sedan dess kunnat till sina väfnader använda garn från eget färgeri. För att sprida kunskap om denna färgningsmetod anordnades sedermera kurser för intresserade. I samma syfte har föreningen utgifvit dessa anvisningar.

Växtfärgerna hafva många företräden, bl. a. större skönhet och mjukhet samt större varaktighet, garnet blir ej skört, som ofta af de kemiska färgerna. Att hoppas är därför att på landsbygden, där växtämnen lätt kunna insamlas från mark och skog, initiativ skall tagas till återupplifvandet af den gamla, goda metod våra mormödrar använde vid färgningen af det hemspunna garnet till väfnåder, hvilkas varma, djupa ton vida öfverträffade de granna anilinfärgerna, som senare tillvällade sig ett sådant herravälde.

Förutom detaljerade beskrifningar öfver tillgången vid färgning med växtämnen, innehåller broskyren 162 färgningsrecept.

Vi rekommendera den på det bästa.

Boken har utkommit äfven på finska språket.

- F. H.

Ei kommentteja :