26.10.15

Svafvelaluminium, Ultramarin.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi 1835. Fysik och oorganisk Kemi.
Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi
Afgifven den 31 Mars 1835
af Jac. Berzelius,
K. V. Acad. Secr.
Stockholm, 1835.
Tryct hos P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare.

*) Ann. der Pharm. X, 91.Det är bekant att ultramarin, efter C. G. Gmelins upptäckt, innehåller såsom väsendtlig beståndsdel, svafvel-aluminium och svafvel-natrium, utan att vi likväl ännu bestämdt känna föreningsarten. Flera föreskrifter till dess beredning hafva på grund af denna idé blifvit gifna (Årsb. 1829, pag. 89 och 92), och den tillverkas af mycken skönhet efter hemligt hållna recepter. Följande af Robiquet* gifna föreskrift skall gifva ett skälige godt preparat. 1 d. kaolin (postlinslera) 1½ d. torrt rent kolsyradt natron och 1½ d. svafvel, blandas noga och inllägges i en beslagen retort af stengods, som varsamt upphettas till upphörande af all gasutveckling. Efter afsvalning sönderslås retorten. Massan innti är grön, drar fuktighet ur luften, och blir dervid blå. Det öfverflödiga svafvelnatrium utlakas fullkomligt med vatten, och på filtrum återstår en skön azurblå färg, som ännu innehåller litet svafvel mekaniskt inblandadt, hvilket man genom upphettning låter afröka.

Ei kommentteja :