28.10.15

Schweinfurtergrün.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi. Fysik och oorganisk Kemi.
Afgifven den 31 Mars 1835
af Jac. Berzelius,
K. V. Acad. Secr.
Stockholm, 1835.
Tryct hos P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare.

*) Annalen der Pharmacie, XII, 92.Ehrmann har, under Liebig's ledning, undersökt Schweinfurtergrün, en skön målarefärg, hvars beredning meddelades i Årsb. 1823, p. 116. Den undersökta färgen beredes efter Ehrmann fabriksmässigt på följande sätt: 10 delar spanskt grönt utröras med så mycket vatten af +50° à 55°, att de utgöra en måttligt tunn gröt, som slås igenom en hårsigt, för att afskilja inblandade främmande ämnen från spanskt grönts beredning. Man har nu genomkokning upplöst 8 del. arseniksyrlighet i 100 del vatten, och låter denna upplösning sjuda ganska häftigt i en kopparkittel. Man tillblandar då gröten fort nog och håller så frisk eld att lösningens kokning derunder icke afbrytes. Efter några minuter är färgen färdig. Afbrytes kokningen, så utfaller färgen smutsig; detta kan hjelpas genom tillsats af ättika och några minuters kokning, hvarefter vätskan får kallna. Nu har fällningen blifvit kristallinisk och fått sin riktiga färg.

Då arseniksyrligheten endast ganska svårt och långsamt löses i vatten, så brukas man att till vattnet sätta 3/4 procent af syrlighetens vigt kolsyradt kali, som, efter skedd upplösning, åter mättas med ättiksyra.

Den lösning hvarur färgen afsatt sig är sur och innehåller både arseniksyrlighet och kopparoxid. Den nyttjas med stor fördel till lösningsmedel för arseniksyrligheten vid ny beredning.

Man får denna förening äfvenledes om lika delar neutral ättiksyrad kopparoxid och arseniksyrlighet upplösas hvar för sign i kokande vatten och sammanblandas kokhets. En gelatinös fällning af smutsig olivegrön färg bildas, som efter och under afsvalning småningom blir kristallinisk och antager en präktig grön färg. Man plägar kalla den Wienergrönt. Den blir fortare kristallinisk om den efter blandningen kokas några minuter.

Ehrmann anser båda för samma slags förening, och har derföre användt den sednare, såsom renast, till analysen. Den gaf
Kopparoxid ... Funnit 31.666. Atomer 4. Räknadt 31.243.
Arseniksyrlighet ... Funnit 58.699. Atomer 3. Räknadt 58.620.
Ättiksyra ... Funnit 10.294. Atomer 1. Räknadt 10.135.

Formeln för denna sammansättning är CuA+3CuAs. Dess kemiska förhållanden äro: olöslighet i vatten; syror, till och med ättiksyra, utdraga kopparoxiden med lemning af arseniksyrlighet. Alkalier utdraga syrorna med lemninga af kopparoxiden, som, om vätskan dervid kokas, af det arseniksyrliga saltet reduceras till oxidul.

Ei kommentteja :