25.10.15

Färgers inflytelse på värmes meddelande genom radiation.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi 1835. Fysik och oorganisk Kemi.
Afgifven den 31 Mars 1835
af Jac. Berzelius,
K. V. Acad. Secr.
Stockholm, 1835.
Tryct hos P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare.

*) Ed. New. Phil. Journal, XVII, 65. Stark* har anställt en mängd rön för att utröna hvad inflytande färgen kan utöfva till absorption eller radiation af värmestrålar. Dessa försök hafva ledt till det resultat att färgerna härpå utöfva ett betydigt inflytande ungefär i följande ordning: svart, brunt, grönt, rödt, brandgult, gult, hvitt.

I dessa försök är uppenbarligen ingen skillnad gjord emellan värmets meddelande genom radiation och genom omedelbart vidrörande. Ett af försöken t. ex. bestod deri, att han använde hvetemjöl blandadt med kimrök, med terra umbra, med pulver af gummigutta, och utan inblanding, slog deraf 100 grader i ett glasrör, insatte en termometer deri, uppvärmde till 190° Fahr., lät åter svalna till 180°, och insänkte sedan röret i vatten af 45° Fahr. och bestämde den tid som åtgick till afsvalning, då det svarta mjölet behöfde 9'5+", det bruna 11', det gula 12' och det hvita 12'15".

**) Ed. New Phil Jour. VII, 228. Denna tillställning visar att Stark hvarken gjort afseende på skillnaden emellan värmets båda sätt att meddela sig eller på skillnaden emellan färgning af en kropps yta och blandningen af ett ofärgadt pulver med ett färgadt. Också har Powell** visat, att dessa försök icke berättiga till de slutsatser som Stark deraf dragit, samt hvilka svårigheter som ännu motsätta sig möjligheten, att med någon säkerhet bestömma färgens inflytande på emottagning och utsläppning af värmestrålar.

Ei kommentteja :