22.10.15

Ostwalds Färgatlas.

Finsk pappers- och trävarutidskrift 11-12, 30.6.1919

Sedan elt antal år har man bland konstnärer och vetenskapsmän sökt efter elt hjälpmedel att koncist definiera olika färger. Frågans lösning upptogs av professorn i kemi Wilhelm Ostwald, som numera utgivit ett stort verk "Farbenatlas" på förlaget "Unesma" i Leipzig (pris 1,000 M.).

Ostwalds uppfattning är den, att färgläran, som före hans forskningar befann sig ungefär i samma läge som värmeläran före termometern, numera utvecklat sig till en vetenskapsgren, underkastad mätning. Han hoppas genom sina forskningar för vetenskapen om färgerna och deras teknik hava öppnat en ny era och att genom desamma för industrin, konsten och konsthantverket öppnats nya utsikter, särskilt beträffande färgharmonin. Härigenom har den tyska färgindustrin gjort ett viktigt teoretiskt framsteg, samtidigt som den tyska vetenskapen blivit riktad med ett verk, vid vars sida intet folk kan ställa något liknande.

Ostwald har indelat färgriket i sju fysikaliskt bestämda färgkretsar, var och en indelad i hundra grader. Var och en av de mer än etthundra tavlorna av färgatlasen innehåller 25 små kort med för hand målade färgtoner, löst instuckna i var sin pappershylsa, varigenom de vid begagnande bekvämt kunna lagas ut. Genom beteckning med bokstäver och siffror kunna korten åter insättas på rätt ställe. Vad färgallasen är och vartill den kan användas upplyser ett litet häfte som förlaget på begäran ställer till förfogande för intresserade. Likaså kan man få en vetenskaplig beskrivning och bruksanvisning.

Vidare meddelar förlaget, att det skall utge ett annat verk av Ostwald "Der Farbenkörper und seine Anwendung zur Herstellung farbiger Harmonien" (pris 100 M). Delta innehåller på 12 tavlor 12 snitt genom en dubbelkon, som uppstår då man ordnar alla färger kontinuerligt efter deras likhet. Här ingå tillsammans 768 för hand målade färger och framställes färgatlåsen i förkortad form. För praktisk användning är detta verk måhända att föredraga, då det erbjuder det enklaste hjälpmedlet vid uppsökandet och bestämmandet av harmoniska färgkombinationer.

Såsom för alla yrken, vilka sysselsätta sig med färger och färgning, kan färgatlasen också hava stor betydelse för pappersindustrin. Hittills har papperets färgning till stor del varit beroende av färgarens känsla. Han sammanställer färgerna efter föga noggranna uppskattningar, varigenom ofta felfärger uppstå. Häremot skall färgatlasen medföra hjälp, ty med dess tillhjälp kan färgernas sammansättning ske på ett på förhand bestämt, systematiskt sätt. Då varje i färgatlasen förekommande färg är försedd med ett kännemärke, behöver färgaren endast bestämma kännemärket på den färg han med sina recept sammansatt. Han kan på grund av färgproven i färgatlasen bestämma huru han skall sammansätta sitt recept för att komma till en färg som troget liknar provet. Delta förfarande förenklar icke blott pappersfärgningen, utan utgör också ett gott medel för de studerande alt komma in i den ofta med stor hemlighetsfullhet omgivna konsten att färga.

Också i pappershandeln och pappersförarbetningen kan fastställandet av färgsatserna, deras vetenskapliga bestämbarhet och enhetliga beteckning medföra stor lättnad. Med tillhjälp av Ostwalds färgatias kan man träffa överenskommelser angående färger på sådant sätt, alt missförstånd äro uteslutna. Också vid färgtryck kunna material och tid inbesparas vid inblandningen av fager.

(Papier-Zeitung.)

Ei kommentteja :