27.10.15

Iridium, den bästa svarta färg i poslinsmålning.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi 1835. Fysik och oorganisk Kemi.
Afgifven den 31 Mars 1835
af Jac. Berzelius,
K. V. Acad. Secr.
Stockholm, 1835.
Tryct hos P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare.

*) Pogg. Ann. XXXI, 17.

**) Journ. für pract. Chemie, 1, 369.
Frick* har visat, att iridium ger den skönaste och renaste svarta färg till postlinsmålning mot hvilken det bästa svarta färgämne man förut ägde, ser brunaktigt ut. Det kan äfven användas till grått, som ock blir rent, och båda kunde med andra färger blandas till förskuggningar, hvilket i få fall gått an med den vanliga svarta färgen. Det är ingalunda omöjligt, att ju det på våta vägen reducerade pulvret af denna mindre än platina kostbara metall, kan komma att i stort användas till förvandlande af spiritus i ättika, då redan platina lärer vara dertill använd.**

Ei kommentteja :