24.10.15

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi 1835. Fysik och oorganisk Kemi. Nytt slag af färgade franser.

Årsberättelse om Framstegen i Fysik och Kemi
Afgifven den 31 Mars 1835
af Jac. Berzelius,
K. V. Acad. Secr.
Stockholm, 1835.
Tryct hos P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare.

*) Ed. New. Phil. Journal, XVII, 191. Mungo ponton*) har beskrivit ett nytt slag af färgade band eller fransar, som frambringas af vissa slags glas och synas emellan tvenne skifvor af dessa glas, hvilka hållas så parallelt som möjligt, äfven på betydligt afstånd ifrån hvarandra, och förtagas icke af en glassskifva, som sljutes emellan dem; men väl af terpentinolja eller kanadabalsam, som strykes på det ena glasets ut- eller in-sida. Dessa färgade band utgöras 3 afvexlingar, af hvitt, svart och färgadt, af hvilka de 2 innersta sammanfalla till en, då glasskifvorna äro fllt paralella, och de uppkomma af det ljus som kastas inåt genom reflexion från skifvornas främre ytor, så att strålarne komma att undergå 3 reflexioner ch 4 refractioner, innan de hinna ögat. I homogent (monochromatiskt) ljus försvinna färgerna och man får en afvexling af svarta och hvita streck, som i antal varierar från 10 à 12 till ett par tusende. Ponton tror, att denna fenomen kan begagnas till mikrometri, derigenom att fransarnes afstånd från hvarandra ändras betydligt genom nästan omärkliga ändringar i glasskifvornas relativa ställning, hvarigenom tjockleken af en kropp, som lägges emellan skifvorna på ena sidan, då de ligga intill hvarandra på den andra, tode kunna mätas med säkerhet ända till 1/10,000 af en tum, eller berunder.

Ei kommentteja :