17.11.13

För typokrafer

Industri-vännen 13A, 1.7.1890

Den bästa tryckfärg utaf hvad s[]g den vara må, erhålles genom att rifva färgen med ricinolja. Denna olja har nämligen den engenskapen, att de flesta utaf stenkolstjära  framställda färger äro uti henne lösliga. Så är t. ex. methylviolett lösliga i stor mängd äfvensom de blå och gröna tjärfärgerna, hvarför möjligheter gifvas att genom blandning af olika komplementfärger erl alla sådana färgnyancer, som man vid de nu brukliga blandnings och tillredningssätten icke kan framställa. Man kan på detta sätt medels nigrosin erhålla en svart färg, som i bredd med den af kimrök fram ställda ter sig, som vore den grå. Tjärfärgernas behandling sker på det sätt, att de rifvas i en stenmortel samman från början med litet ricinolje och sedan tillsattes i smärre satser mer olja tills massan blir plastisk.

En ringa tillsats af alkohol vid första sammanrifningen underlättar betydligt arbetet.

Ei kommentteja :