2.11.13

Beviljade patent. / Myönnettyjä patentteja.

Registeringstidning för varumärken 317, 1907

Den 23 Maj 1906.
N:o 2635. Godsegaren Dragutin Lerman, Fabriksdirektören Bernardo Benij Dragutin Schwartz och Kemisten Paul Pikos, Pözega, Coniitat Pozega, Slavonien, Ungern: sätt att framställa ett svart färgämne, ett garfningsmedel eller ett annat svart färgämne samt andra användbara biprodukter ur stenkol, brunkol eller lignit. -  Ombud i Finland: Patenttitoimisto. Patentbureau Petterson & Stenroos Helsingfors.
Uppfinningen karaktäriseras genom följande Patentanspråk.
1) Sätt att framställa ett svart färgämne, ett garfningsmedel eller ett annat svart färgämne, samt andra  användbara biprodukter ur stenkol, brunkol eller lignit, kännetecknadt doraf, att det finfördelade råmaterialet  under uppvärmning behandlas med ämnen (kaustika alkalier, alkalikarbonater, sulfater o. s. v.), medelst hvilka de bituminösa beståndsdelarna utlösas och de organiska bestånds- delarna förkolas vid jemförelsevis låg temperatur, samt att den ej upplösbara återstoden efter att hafva befriats från lösningen underkastas  torrdestilntion, afkyles, uttvättas och males till ett svart färgämne under det att lösningen af de ur kolet utdragna beståndsdelarna försättes med reagenser t. ex. saltsyra, för utfällning af de upplösta bituminösa beståndsdelarna, som derpå tvättas och antingen kunna användas såsom garfningsmedel eller ock förarbetas på ett svart färgämne genom torrdestilation, alkylning och förmätning.
2) En utföringsform af det i  patentanspråket 1) angifna förfaringssättet kännetecknad deraf, att garfningsmedlet behandlas med salpetersyra i och för garfningsförmågans höjande.
3) En utföringsform af det i patentanspråket 1) angifna förfaringssättet afseende garfningmedlets framställning i extrakt form och kännetecknad deraf att den bituminösa fällningen löses i alkalier, och denna lösning neutraliseras, hvarvid on ny fällning uppstår, som, blandad med för den bituminösa fällningen användt  tvättvatten, indunstas med alkalier, lemnande en såsom gödningsämne användbar slutprodukt.


23 p. Toukokuuta 1906.
N:o 2535. Tilanomistaja Dragutin Lerman, Tehtaanjohtaja Bernardo Benij Dragutin Schwartz, ja kemisti Paul Pikos, Pozega, Comitat Pozega, Slavonia, Unkari: tapa valmistaa mustaa väriainetta, parkitusainetta tai muuta mustaa väriainetta sekä muita käytettäviä lisätuotteita kivihiilestä, ruskeahiilestä tai ligniitistä. -  Asiamies Suomessa: Patenttitoimisto, Patentbureau Petterson & Stenroos, Helsinki.
Keksintöä kuvaa seuraava Patenttivaatimus.
1) Tapa valmistaa mustaa väriainetta, parkitsemisainetta tai muuta mustaa väriainetta, sekä muita käytettäviä lisätuotteita kivihiilestä, ruskea hiilestä tai lignii- tistä, minkä tunnusmerkkinä on että hienoksi jauhettu raaka aine sitä lämmitettäessä käsitellään aineilla (kaustisilla alkalioilla, alkalikarbonaateilla, sulfaateilla j, n. e.), joiden avulla maapihkaiset aineosat liuvennetaan ja orgaaniset aineosat hiiltyvät verrattain alhaisen lämmön vallitessa,  sekä että liukenematon jäännös sittenkun se on poistettu liuvoksesta saatetaan kuivan tislauksen alaiseksi, jäähdytetään, pestään ja jauhetaan mustaksi väriaineeksi samalla kun hiilestä saavutettujen aineosien liuookseen saatetaan reagenseja esim. suolahappoa, liukenemattomien maapihkaisten aineosien saostamista varten, mitkä senjälkeen pestään ja joko voidaan käyttää parkitsemisaineena tai myöskin valmistaa mustaksi väriaineeksi kuivan tislauksen, jäähdytyksen ja hienoksi jauhamisen kautta.
2) Patenttivaatimuksessa 1) mainitun menettelytavan laadintamuoto, minkä tunnusmerkkinä on että parkitsemisaine käsitellään salpietarihapossa parkitsemistehon kohottamista varten.
3) Patenttivaatimuksessa 1) mainitun menettelytavan laadintamuoto, minkä tarkoituksena on laatia parkitsemisaine
ekstraktin muotoon ja jonka tunnusmerkkinä on että maapihkainen laskeutuma liuvennetaan alkalioissa, ja tämä liuvos neutraliseerataan, jolloin syntyy uusi sakeutuma, johon sekoitettuna maapihkaiseen sameutumaan käytettyyn pesuveteen saatetaan alkalioita, ollen lannoitusaineeksi käytettävä aine lopputuloksena.

Ei kommentteja :