31.1.10

Wirallisia ja laillisia julistuksia. (Keltainen lippu)

Suomalainen Wirallinen Lehti 19, 15.2.1872

Virallisesti tulleen ilmoituksen mukaan on Alankomaiden hallitus, estääkseen tarttuwain tautien saattamista Hollanin alusmaihin Judiassa, antanut seuraawat
määräykset:

1 Art.
"Laiwain, joilla wallitsee tarttuwaisia tauteja, jotka uhkaawat yleistä terweydentilaa, niinkuin kolera, keltarutto, Aasian rutto ja rokkotauti y. m., tahi joilla semmoisia tauteja on ollut purjehduksen aikana, kuin myös niiden laiwain, jotka tulewat semmoisesta paikasta, missä tarttuwia tauteja liikkui lähdettäissä, pitää tullessaan johonkin ulkosatamaan Alankomaiden Indiassa kantaman keltaista lippua etumaston nenässä.

2 Art.
Kaikenlainen kanssakäyminen keltaista lippua kantawan laiwan ja maan tahi muiden, ulkosatamassa tai sen läheisyydessä olewain, laiwain wälillä on kielletty, paitsi
niitä tapauksia, jolloin asianomaisten Alankomaiden Poliisiwirastojen tarkastelu tapahtuu.
Jokaisesta tämän kiellon laiminlyömisestä, johon itsensä syypääksi tekee joka laiwallaolija, jospa hän olisi matkustajakin, wetää laiwuri sakkoa 500:sta 1000:een guldeniin Alankomaiden rahaa.

3 Art.
Jos sittemmin tulisi ilmi, ettei laiwa, waikka onkin 1 art:ssa säädettyjen määräysten alainen, tullessaan ole wetänyt ylös keltaista lippua, maksaa laiwuri sakkoa 5000
guldenia Alankomaiden rahaa. Asianomaiset poliisiwirastot antawat sitten tarpeenmukaisen käskyn keltaisen lipun nostamisesta.

-----

6 Art.
Keltaista lippua on kielletty wetämästä alas asianomaisen Alantomaiden poliisiwiraston lumatta.
Auringonlaskun jälkeen on kaksi sytytettyä lyhtyä asetettawa päällekkäin etumaston nenään.
Jos joku näistä määräyksistä laiminlyödään, wetää laiwuri sakkoa 500:sta 5000 guldeniin Alankomaiden rahaa.

7 Art.
Laiwuri semmoisella laiwalla, jolla keltainen lippu on nostettu, on welwollinen paikalla täyttämään kaikki ne käskyt, jotka asianomaiset poliisiwirastot hänelle antawat.
Tarpeen tullessa täytetään aseellista wäkeä näiden määräysten täyttämisen pakoitukseksi.

8 Art.
Laiwa ja lasti omat myömisen alaiset niiden sakkojen suorittamiseksi, joihin 2, 3 ja 6 art:n mukaan laiwuri saatetaan tuomita.
Jos laiwan ja lastin pakollinen myöminen olisi epämukaista
terweyden suhteen, on laiwanpidätys laiwalla kestäwä eikä e saa lähteä ulos, kunnes sakot on maksettu.
1art. ja 3 art:n 1 mom. saawat laillisen woiman wasta
7:nestä kuukaudesta alkaen sen jälkeen kuin tämä asetus on kuulutettu; kumminkin pitää niiden laiwain, jotka tulewat johonkin ulkosatamaan Alankomaiden Indiassa, olla welwolliset tästä päiwästä asti sattumissa tapauksissa waarinottamaan 3 art:n 2 momenttia kuin myös muita määräyksiä tässä säännössä.''

Joka yleisön tiedoksi tämän kautta ilmoitetaan. Helsingissä, Talous-Osastosta Keisarillisessa Suomen Senaatissa, 31 p. tammikuuta 1872.

Ei kommentteja :