26.9.07

(Värimorsingosta)


Åbo Allmänna Tidning 13, 31.1.1811

St. Petersburg den 3 (15) Januarii.

Hos Hans Kejserl. Maj:t har blifwit anmält, att Klädesfabrikören i Moskwa, köpmannen Rasarow i sin Trägård planterat Weide, och uppfunnit en beqwäm method att deraf utdraga en färg som fullkomligen liknar den dyra Indigon. Att nämnde wärt lemnar en blå färg, har långe warit kändt; men de medel, hwaraf man wid detta färgämnes utdragande betjent sig, hafwa hittills befunnits hwarken nog bestända eller nog tillförlitliga. Den färgstoft Köpmannen Rasarow ur Weideplantan wunnit, har i närwaro af Moskwas Sivilgouverneur och Professorerne wid Universitetet derstädes, blifwit på chemiskt wis undersökt. Rasarow färgade, dels med sitt Weide dels med Indigo, kläde; och försöken utwiste, att den färg, som efter hans method blifwit ur Weidet utdragen, fullkomligen liknar den utländska blå färgen, men öfwergår densamma i skönhet och waraktigher. Hufwudsakligen består hans procedur uti att begjuta Weidebladen med kokande watten, hwattill efter 2 a 3 minuter blandas kallt, och 2 timmar sednare annat watten, impregneradt med swafelsyra, tillpådes. Sedan efter denna tillblandning färgämnet satt sig till bottnen, afhölles wattnet, och bottenfäller, efter föregången twättning i kallt watten, torkas i en wärme af 30 a 40 grader (förmodligen efter Reaumurs thermometer, som på den Swenska eller hundragradiga gör 37 och en half a 50 grader). Då är färgämnet färdigt; och erhålles på sådant sätt af 7 a 8 skålpund Weideblad en Solotnik (1-90:del af ett skålpund) färgämne af lika godhet och strörre waraktignet än Indigo, som nu betalas med 300 a 600 Rubel Pudet. Tillika har Rasarow erbudit sig att n-gifwa en utförlig beskrifning om Weidets plantering och beredande till blå färg, warande han dessutom dinnad att anlägga en plantage af Krapp; och har hans Kejserl Maj:t täckts jemte förklarande af dess höga wälwilja emot Rasarow, låta tillställa honom en present bestående i en brillantsing.

Ei kommentteja :