30.9.07

Myrkyllisiä tapeettia.


Suomalainen Wirallinen Lehti 177, 3.8.1882

Tämän lehden kunn. lukijat ovat luultawasti muista sanomista lukeneet, että wiime wuosina on ulkomailla ruwettu walmistamaan tapeettia, kankaita y. m., joitten wäreissä on enemmän tahi wähemmän arseniikki-myrkkyä. Tämä on tehnyt sen waikutuksen, että ihmisiä on ruwennut sairastamaan tauteihin, jotka owat sen waarallisempia kun niihin ei ole saatettu keksiä mitään syytä. Päänpolte, yökkäykset, oksennukset, lewottomuus, haluttomuus ruokaan j. n. e. on ollut tawallisia seurauksia asumisesta huoneissa, joissa on arseniikilla wärjättyjä tapeettia eli muita kankaita. Woimme esiintuoda yhden esimerkin, joka woimakkaasti kehoittaa kansaa warowaisuuteen. Lapin pappilassa owat etenkin lapset muutamia wuosia olleet yhtä päätä sairaita ja 2 muuttanut tuonelaan ihan samanlaisessa taudissa: pään poltteessa. Kun taudit yhä keskiwät, waikkei lääkkeitä säästetty, antoi kirkkoherra Roschier wiime wiikolla Turussa tutkia muutamain huoneitten tapeettia sekä tawallisesti käytettyin makuuwaatteitten päällystimiä, ja kah! edellisistä sai hän todistuksen, että sisättäwät "suuren määrän arseniikkiä" ja makuuwaatteitten ruskeanharmaista päällisistä, että niissäkin on "melkoinen määrä" samaa myrkkyä. Siinä siis syy monen wuotisiin tauteihin. Ymmärrettäwähän on, että alituinen myrkyllisen tuoksun hengittäminen aikaansaattaa tauteja sisikunnissa, ja luultawa on, että syy moneen äkkiarwaamattomaan kuoleman tapaukseen on haettawana juuri siinä, että on eletty huoneissa ja maattu sänkywaatteilla, joitten wäreissä on ollut myrkkyä. Olkaa siis warowaisia, kansalaiset! Ruskeanwäriset tapeetit ja kankaat owat erittäin karteltawat.

(R.L.)

Ei kommentteja :