25.9.07

Bedrägeri.


Åbo Underrättelser 153, 7.7.1874

Det har redan länge warit bekant, att man har anwändt åtskilliga anilinfärger till färgning af fruktsaker, fruktlimonader, konditorisaker o. dyk(?), men att de äfwen begagnas till färgning af korf, torde dock mähända wara mindre bekant. Kottets naturliga röda färg härrör af blodkulorna och det i dem inneboende färgämnet, men wid behandlingen af köttet förlorar sig denna naturliga färg haftigt. Genom god behandling af det kött eller den korf, som skall rökas, kan man mycket bidraga till att färgen håller sig en längre rid, isynnerhet genom en haftig rökning och passande tilldättning af salt och salpeter, och man anser derföre en friskt röd färg såsom ett bewls på, att köttet eller korfwen är wäl rökt. Detta betyder wisserligen icke mycket, ty de i mindre slagterier eller i hushållen rökta korfwarne förlora haftigt sin röda färg och äro ända lika goda för det; men för att nu tillmötesgå köparnes önskningar i fråga om utseendet, är det i synnerhet i Tyskland mycket wanligt att färga korfwen med det wacjra röda anilinfärgämne som kallas fuchsin, en metod form, -affedt det bedrägeri, hwartill den naturligtwis kan gifwa anledning, dessutom icke är alldeles utan fara, enär detta färgämne ofta framställes med tillhjelp af arsenik och alltså kan gifwa anledning till farliga förgiftningsfall, hwarpå man redan lär ega exempel.

Ei kommentteja :