16.1.19

Färger och färgverkan.

Borgåbladet 70, 30.6.1921

Rött är farlig färg.
Det är en egendomlig förmåga det mänskliga ögat, eller rättare sagt hjärnan besitter, då den kan särskilja de mångskiftande färgföreteelserna i naturen. Vilken brokig färgskala har icke marken nu att uppvisa!

Grundtonen är grön, medan himlen, lufthavet och vattnets spegel skifta i blått. Den gröna färgen i naturen är likväl icke densamma. Ett oövat öga fäster sig icke vid små nyanser Den fröjden är förbehållen folk, som lärt sig att se, konstnären, naturdyrkaren. Några äro färgblinda. Vilken olycka! Ty färgerna skänka liv, de egga hjärnan till verksamhet, men de kunna också skada densamma.

Allbekant är ordstävet, att han rädes som oxen för en rödmålad grind. Djuren synas sålunda en ligt allmogens iakttagelse sky den röda färgen. Törhända är oxens hjärna mera känslig för färgverkan än människans. Vi lämna åt de lärde att tvista därom och anföra i stället resultatet av en lärd mans iakttagelser beträffande färgernas verkan på den mänskliga hjärnan. "Skulle vi bo en månad i ett purpurfärgat rum med röda glasrutor i fönsterna", säger han, "skulle vi med all säkerhet bli vansinniga. Den starkaste hjärna skulle icke i längden kunna motstå den röda färgens verkan, och det är fråga om, huruvida förståndet någonsin kunde återvinnas. Purpur och scharlakan utöva ett synnerligen skadligt inflytande på hjärnan. Om den röda färgen avbrytes av andra färger, är verkan mindre skadlig. Men entonig purpur är lika farlig som förskämd luft. Skarlakansfärgacie väggar röda fönster orsaka ett vansinne, som yttrar sig i mordmani på alla de närmaste anhöriga.

Blått, varuti inga spår av grönt äro för handen, verkar eggande på hjärnan och stegrar tankeförmågan. Likväl utövar i längden den blå färgen en skadlig verkan. Den retar inbillningen och orsakar en oemotståndlig längtan efter musik, vars reaktion fördärvar nervsystemet.

Grönt verkar aldrig och på intet sätt skadligt. Den gröna färgen har en mild verkan på hela organismen och stärker synförmågan.

Men oavbrutet vitt fördärvar ögats ljus lika säkert som grå starr, om man blott en veckas tid vistas i ett fullkomligt vitt rum. Det dödar de optiska nerverna och ett fullständigt notande är uteslutet.

Vi förnimma häruti den stora arkitektens vishet, som bestämt grönt till universalfärg. Han har inrättat det så, att naturens alla eviga lagar samverka i fullkomlig harmoni. Blott människans överträdelse och förbiseende av dessa lagar åstadkommer missljud och disharmoni."

Så långt den lärde och framstående psykologen enligt en uppsats i den tyskspråkiga tidskriften "Neue Gedanken."

Hans uttalande synes gömma sanning. Vi måste akta därpå vid valet av färger såväl i våra boningsrum som utvändigt. Naturens anvisningar måste härvidlag följas. Vilka underliga blandningar snaetas icke på väggarna för att ijcke tala om tapeternas mångskiftande valörer.

Måla stugans vägg i sommartid, men välj färgen med smak! Våra tapetfabriker åter borde med psykologisk insikt ocn blick välja sina mönster. Mycken disharmoni kunde i hemmen därigenom undvikas.

Ett rött sovrum är ingen ovanlig företeelse. Och slutligen: kännetecknas icke alla de, vilka följt och dyrkat den röda färgen, av vansinne, som yttrat sig i mordmani.

Rött är farlig färg.

- V. S—m.

Ei kommentteja :