12.4.18

Korrekturafdraff utan färg.

Gutenberg 33, 1.9.1899

Det är obestridligt, att stilen understundom mäste lida ganska stor skada af det nuvarande vanliga tillvägagngssättet vid korrekturafdrag. Den färg som användes för afdraget, och som delvis blir kvarsittande pä typerna, drager naturligtvis till sig en hel hop damm, och om det säsom ofta händer, dröjer nägot längre tid mellan första korrekturafdraget pä en sats och den slutliga tryckningen af densamma, sä bildas af denna färg och det däri fastnade dammet en ganska respektabel massa smuts, som tili pä köpet hinner härdna rätt ordentligt, och följden blir, att stilarna utsättas för slitning vid rengöringen. Till förebyggande af denna olägenhet har därför i "Papier Zeitung" föreslagits att vid korrekturafdrag, i synnerhet da det gäller accidensarbeten, till hvilka en finare material användes, begagna indigopapper i stället för färg. Detta lägges da med sin ofärgade sida mot satsen, däröfverlägges ett blad vanligt korrekturpapper, och afdraget tages medels korrekturprässen som vanligt. Den ökade kostnad, som uppstär genom begagnande af indigopapperet, anses kunna ätervinnas genom att man befrias frän stilarnas rengöring.

Ei kommentteja :