14.4.18

Anbud å tygfärgning.

Finlands Allmänna Tidning 257, 6.11.1922

Försivaraministeriets Intendentsdepartement utbjuder härmed färgning av 8,500 meter brunt (khaki) ylletyg till mörkblå färg.

Färgen bör vara hållbar och skall tyget efter färgningen undergå pressning och annan slutlig behandling. I och för granskning av färgningen och arbetets utförande böra hugade firmor utföra provfärgning å en packe av sagda tyg.

För erhållande av färgprov och tyg för provfärgningen jämte närmare upplysningar må hugade firmor vända sig till Försvarsiministeriets Int. 2 antingen skriftligen eller personligen kl. 11—1 {tel. 10226).

De slutna offerterna, vilka böra vara fasta till den 15 december, torde insändas före den 27 dennes kl. 12 p. d. till Försvarsministeriets Intendentsdepartements Registratorskontor, Röddäldsgatan 4. Samtidigt bör även det som prov färgade tyget, försett med vederbörande firmanamn, sändas till Arméns Varudepot i Tavastehus, för vilket ändamål transportsedel i god tid bör från Försvarsministeriets Int. 2 rekvireras.

Kuvertet med inneliggande offert bör förses med påskrift "Offert å tygfärgning per 27/11 22”.

Ei kommentteja :