30.1.18

Wäriteollisuudelle raaka-ainetta sulfiittisellulosateollisuuden jätteistä.

Pohjanlahti 30, 15.3.1917

Sulfiittisellulosateollisuudessa tulee raaka-aineeksi käytetystä puusta wain noin puolet käytetyksi, toinen puoli on saanut juosta järwiin ja jokiin turmelemaan wesistöjä. Meillä Suomessa on täten noin 100,000 tonnia puuainetta jäänyt käyttämättä. Wiime aikoina on aikaisemmin huktaan menneistä jätteistä kumminkin yhä suurempia määriä alettu ottaa talteen ja nykyisin owat menettelytawat kehittyneet sellaisiksi, että näistä jäte-aineista walmistetaan polttoainetta, parkkiainetta, paperiliimaa, puuspriitä, tawallista alkoholia, cymolia ja fursorolia y. m.

Wäriteollisuuteen soweltuu näistä tärpätin kaltainen cymoli. Aiwan äskettäin on Wäriteollisuus O. Y:n alotteesta keksitty menettelytapa muuttaa tämä aine kiwihiiliterwasta saatawien aineiden muotoihin ja siitä syntyy silloin samanlaisia wärejä kuin tästäkin. Keksinnölle on haettu patentti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Wenäjällä ja Sweitsissä. Skandinamian maista Suomi niihin luettuna saataisiin nykyisen sulfiittisellulosateollisuuden jätteenä noin 300,000 kiloa cymolia, jonka suhteellisen yksinkertaisin keinoin woi muuttaa keltaisiksi ja punerwiksi puuwilla- ja willawäreiksi sekä monimutkaisempien keinojen awulla muunkin wärisiksi.

Tarkoitus on aiwan lähimmässä tulemaisuudessa saada cymoliwärien walmistus käyntiin Wäriteollisuus O. Y:n tehtaassa Tampereella. Walmistawiin toimenpiteisiin asian johdosta on jo ryhdytty. Walmistamia kemiallisia tutkimuksia uusien wäriteknillisten raakaaineiden löytämiseksi kotimaisista raaka-aineista jatketaan warsin woimaperäisesti.

Ei kommentteja :