5.1.18

Kotiwärjäyksestä.

Pellervo 5, 1.3.1909

Katsellessamme wanhoja suomalaisia kutouksia, miellyttäwät silmää ei ainoastaan niiden useinkin hywin hauskat mallit, waan erittäinkin niiden woimaklaat, kirkkaat ja kuitenkin miellyttäwät, sopusointuiset wärit, jotka niin kokonaan eroawat nykyajan monesti räikeistä wäriwiwahduksssta. Ihmettelemme myöskin näiden wärien erinomaista kestäwyyttä. Aika, walon ja weden waikutukset owat tuskin ollenkaan woineet niitä muuttaa; ne owat wielä satojen wuosten perästä melkein yhtä kauniita kuin uusinakin. Tähän erinomaiseen tulokseen on syynä se, että esiwanhempamme käyttiwät wärjäämiseen yksinomaan kaswiwärejä s. o. Wäriaineita sisältäwien kaswien lehtiä, juuria, kuoria y. m. s. Kun wielä lisäämme, että nämä wärit owat myöskin kokonaan myrkyttömiä, mitä ei suinkaan woi sanoa kaikista wäreistä, huomaamme, että nämä "wanhat wärit" owat siksi arwokkaita ja edullisia käyttää, ettei niiden käytäntöä saisi suinkaan unhottaa, waan, päinwastoin, pitäisi elwyttää ne uuteen kukoistukseen. Sitä suurempi syy meillä on tähän, kun tiedämme, että wärjäykseen käytetään etupäässä yleisesti tunnettuja kasweja ja itse wärjäystawat owat hywin yksinkertaisia. Kysytään wain wähän aikaa ja, ennen kaikkea, innostusta setä asianharrastusta, saadaksemme taasenkin kodeissamme, raanuissamme ja ryyjyissämme, matoissamme ja puwuissamme nähdä noita kauniita luonnonwärejä, joita nykyään useinkin wain wanhoissa kokoelmissa. Mieltymystä asiaan pitäisi herättää senkin seikan, että näitä wärejä käyttämällä säästämme vuoden kuluessa moniaan markan.

Esitämme seuraawassa muutamia koeteltuja willalangan kaswiwäreilla wärjäystapoja.

Yleisiä ohjeita:

Wärjäämiseen täytettäwät kuoret ja juuret owat kerättäwät kewäällä.

Ruoho ja yrtit tulee kerätä kuiwina, ennen kukkimista.

Kirkkaan ja kauniin wärin aikaansaamiseksi on katsottawa, että käytettäwät kaswit ja kaswinosat sekä astiat ja työkalut owat täysin puhtaat.

Wärjätessä tulee käyttää ainoastaan järwi- ja sadewettä.

Keittoastian (malmipadan tahi tinaamattoman kuparikattilan), jossa langat keitetään, tulee olla niin tilawan, että siihen hywin mahtuwat sekä langat että wärikaswit ja että lankoja woi kiehuessa käännellä. Ellei näin tehdä, tulewat langat nim. helposti pilkullisiksi.

Wärjättäwien lankojen tulee olla erittäin puhtaiksi pestyjä ja wäriin pannessa kosteita.

(Seuraawissa wihoissa willalankojen kaswiwäreillä wärjäämistawoista).

Ei kommentteja :