28.6.13

Lomakurssit. (Väriä koskeva osa.)

Turun Sanomat 487, 18.8.1906

Torstaina elok. 16. p:nä.

(Hels. S:n mukaan.)

[---]

Eräs toinen tutkija samoin tutki indigoa, kunnes hänkin wihdoin onnistui. Tällä keksinnöllä oli suuremmoiset seuraukset. Ennen oli Englanti siirtomaistaan tuonut indigo-wärin maailmanmarkkinoille ja se oli kowin kallista. Nyt sitä woitiin laittaa keinotekoisesti ja se on suuresti halwentunut. Englannin  on kokonaan täytynyt lakkauttaa indigon wiljelys. Ensin weiwät yritykset kyllä 16 miljoonaa markkaa, mutta kun kerta walmistus saatiin onnistumaan, tuotti se heti suurtakin woittoa. Tämäkin osaltaan osottaa, kuinka suuri käytännöllinenkin merkitys kemian tutkimisella on. Tällaisen tutkimisen awulla meidän tärkeimmät tarweaineemme, lasi, saippua, rauta j. n. e. owat saadut palwelukseemme; kemistit owat  lääketieteelle antaneet kloroformin, eetterin j. n. e. - Puhuja lausui lopuksi, että waikka kemistien työtä ei  yleensä paljon tunneta, owat he tehneet ihmiskunnalle paljon hywää, ja kemia on waikuttanut  äärettömästi ihmiskunnan kulttuurikehitykseen.

Ei kommentteja :