28.5.09

Pesuongelma - Muutamia neuvoja pesukysymyksessä perheenemännille[---]

Suomi on tunnettu suuresta puhtaudestaan
kunniaksi perheenäideilleen


Maailmassa lienee tuskin mon­takaan maata, jossa puhtaus ja terveydenhoito olisi niin kor­kealla kannalla kuin juuri Suo­messa.

Ulkomaalaiset, jotka ovat käy­neet Suomessa, ovat sekä sanoin että kirjoituksissaan ylistäneet puhtautta, joka täällä vallitsee — ja asettaneet usein Suomen mui­den maiden esikuvaksi.

Eikö siitä syystä olekin luon­nollista, että jokainen suomalai­nen perheenäiti näitä ylistyssa­noja kuullessaan tuntee oikeu­tettua ylpeyttä? Sillä hänhän juuri luo tämän täydellisen puh­tauden ja hyvän terveydellisen tilan koteihin.

Ja yhtä varmasti kuin Suomen kansan pohjana ovat suomalaiset kodit, yhtä varmasti on suoma­lainen perheenäiti luonut suoma­laisen puhtauden ja suojelee sitä.
[2]

Pesukysymys - polttava päivänkysymys perheenäideille ja kemisteillePese itse - tai lähetä pois?


Lika on liuotettava kemiallisesti.


Puhtaat vaatteet, — hohtavat liinavaatteet ja lumivalkoinen, häikäisevän puhdas pesu — kas siinä on suomalaisen perheen­äidin suurin toive, ja pelkkä ajatuskin antaa mielihyvän tun­teen.

Mutta samalla kertaa sekottautuu helposti pieni pisara katkeruutta ilonmaljaan — sillä ajatelkaahan, millainen tavattoman raskas työ onkaan suoritettava.

Peseminen tavalliseen tapaan on paljon vaativaa ja kuluttavaa työtä — varmastikin raskainta ja kovinta taloudessa. Juuri täl­löin ovat monet perheenäidit huoanneet: »Oi, jospa pesutyö voitaisiin suorittaa mukavammalla ja yksinkertaisemmalta ta­valla, niin ettei minun tarvitsisi näännyttää itseäni kuten minun nyt täytyy tehdä.»

Vanha pesutapa.
Mitenkä ei tule pestä


Tarkastakaammepa ensin oi­kein tarkoin vanhaa pesumene­telmää — mitenkä ei tule pestä.

Menemme suoraan pesutupaan ja avaamme oven. Kuuma höyry ja tukanduttava haju hulmahtavat vastaamme. Tässä höyryn kyllästämässä, epäterveellisessä il­massa työskentelee 2 tai 3 pesijätärtä otsansa hiessä.


[3]

Ja mitä he tekevät?

Niin, kaiken voimansa käyt­tävät he raapiakseen ja hanga­takseen juuriharjoilla likaa pois vaatteista. Hämmästytään. Har­jata ja hangata lika pois, kulut­taa vaatteet rikki ja uuvuttaa itsensä työssä — voiko tämä olla oikeata taloudenhoitoa liinavaat­teisiin ja työvoimaan nähden? Ei, mutta se on kauhean kovaa työtä, sillä kolme kertaa on pesua käsiteltävä tällä tavoin, jotta vaat­teet tulisivat kauniiksi. Ja kui­tenkin on niitä perästäpäin kes­tettävä vahvassa lipeässä.

Onko tämä kova työ välttämätöntä?
Eivätkö tiede ja kemia voi siinä auttaa?


Mutta, sanotte Te hämmästyneenä Onko kaikki tämä työ tosiaankin välttämätöntä? Eikö tiede voi keksiä mitään parem­paa pesumenetelmää, kemiallista pesumenetelmää, joka helpottaisi työtä ja ennen kaikkea ei ku­luttaisi vaatteita?

Kyllä, vastaamme me voitonvarmoina ja iloisina.

Se niitä nyt olemme nähneet, on vanha pesumenetelmä äidin ja isoäidin ajoilta. Mutta mei­dän kemistimme, fil. tohtori Yngve Dalström on erikoisesti pesukemiallisia tehtäviä varten järjestetyissä laboratorioissamme ja monivuotisten käytännöllis­ten kokeiden perusteella laatinut uuden, ajanmukaisen pesumene­telmän, joka varmasti säästää puolet työstä eikä lainkaan ku­luta vaatteita.

Tehtaamme pesulaitoksessa on tätä menetelmää — tai oikeam­min sanoen ainetta — käytetty jo kuuden vuoden aikana, ja pese­minen käy kuin leikkiä lyöden.

Mitenkä se tapahtuu? ky­sytte Te.

Niin, seuraamalla Valkoisen Pesukarhun menetelmää.

Ensin käytämme kuitenkin muutaman sanan vastataksemme tässä yhteydessä kysymykseen:

Mitä on pesuvaatteidemme lika?
Niin, pääasiassa voidaan sanoa, että se on kolmea eri lajia:

1. Epäorgaanisia ainehiukkasia, kuten hiiltä, nokea, multaa j. n. e. sekä erilaisia suoloja.


[4]

2. Elimellistä, orgaanista alku­perää olevia aineita, ennenkaikkea munanvalkuaisaineita sekä tärkkelystä ja erilaisia sokeri-lajeja ja rasva-aineita.

3.Erilaisia värillisiä aineita, kuten marja- ja hedelmätahroja, viini- ja aniliiniväriaineita j. n. e. (Tahroista tarkemmin sivulla n:o 18).

Näistä aineista ovat munan­valkuaisaineet vaikeimmat pois­taa kankaasta. Asianlaita on ni­mittäin niin, että ne eivät liukene juuri millään tavallisella keinolla. Ei kylmä eikä lämmin vesi saa niitä liukenemaan. Pantaessa likoon Valkoisen Pesukarhun liuokseen imevät munanvalku­aisaineet sensijaan itseensä liuosta, turpoavat sekä irtaan­tuvat kankaan kuiduista, joista ne sitten lopullisesti voimak­kaasti huuhtelemalla poistetaan, ja samalla poistuvat luonnolli­sesti myös kaikki epäorgaaniset ainehiukkaset, kuten hiili, noki j. n. e., jotka sitä ennen ovat olleet yhtyneinä munanvalkuaisaineisiin. Suolat ja sokerilajit liukenevat helposti, kun vaatteet pannaan likoon Pesukarhuliuokseen. Tärkkelys yhtyy liuokseen samoin kuin rasva-aineetkin, jotka ohuena kerroksena peittävät pesuvaatteita.

Että on pantava likoon kylmään tai haaleaan liuokseen, se tapahtuu pääasiallisesti mu­nanvalkuaisaineiden vuoksi. Jos pannaan likoon liuokseen, jolla on korkeampi lämpömäärä kuin se, jossa munanvalkuaisaineet jähmettyvät, niin saostuvat ne kankaan huokosissa ja niitä on sitten mahdoton poistaa. Vaatteet saadaan silloin pesusta harmaina ja rumina, sillä kaikki mahdolli­set likahiukkaset (kuten hiili, noki y. m. s.), jotka olivat tart­tuneet munanvalkuaisaineisiin, jäävät myös jälelle kankaaseen. Oikeen tapahtuneella likoonpanolla Pesukarhuliuokseen on näin­ollen mitä suurin merkitys pesutulokseen nähden. Puolet pesutyöstä on — liioittelematta — se kemiallinen työ, jonka Pesu-karhu likoonpantaessa suorittaa.

Lika on siis liuotettava kemiallisesti - eikä hangattava vaatteista koneellista keinoin

Niin, me liuotamme lian kemi­allisesti ja sitten huuhtelemme


[5]
Pane illalla liukenemaan.

sen vaatteista. Niin yksinker­tainen on koko juttu.

Ja vaatteet eivät siis vahin­goitu?

Eivät, ehdottomasti ei.

Mutta aine, minkä näköistä se on?

Niin, monista erilaisista ai­neista olemme me valmistaneet ehdottomasti ainutlaatuisen pesu­jauheen, joka liuottaa lian, mutta ei vahingoita vaatteita. Kas siinä koko salaisuus.

Tämän pesujauheen nimi on
VALKOINEN PESUKARHU

Sillä jos mikään, niin se tekee vaatteet valkoisiksi ja liuottaa helposti lian.

Uudenaikainen pesumenetelmä - Valkoisen Pesukarhun menetelmä
Mitenkä tulee pestä


Pesukarhu-jauheesta tehtyyn liuokseen panette Te vaatteenne illalla. Yöllä, kun Te nukutte rauhallista untanne, työskentelee Pesukarhu ja irroittaa lian kemiallisesti. Aamulla huomaatte Te lian niin liuenneeksi, että se suo­rastaan valuu pois. Kunnollinen huuhtelu ja sitten keitätte Te vaatteita hiljaa 20 minuutin ajan Pesukarhu-liuoksessa. Vaatteiden keittäminen on terveydellinen toi­menpide, mitä Teidän ei tule jättää tekemättä siinäkään tapa­uksessa, että ne ovat täysin puh‑


[6]


Pesukarhu tekee työtä yöllä.


Vaatteita keitetään 20 minuttia.

taat ja että niiden keittämistä voi­taisiin pitää turhana. Valkoi­sessa Pesukarhussa on nimittäin
aineita, jotka ovat erikoisesti tar­koitetut vaikuttamaan keittämi­sen aikana.


[7]

Kas tässä — mitä Te säästätte ja voitatte käyttäessänne VALKOISTA PESUKARHUA.


Säästätte työtä.


Kun Te olette hyvin koetellut Valkoisen Pesukarhun ihanne-menetelmää ja nähnyt, mitenkä silkinpehmeiksi ja hohtavan val­koisiksi liinavaatteet tulevat, niin huudahdatte Te varmasti: »Pesu-karhu on ihmeellinen keksintö! Pesukarhua käytän aina!»

Ja sitä päätöstä ette Te aina­kaan kadu — sillä katsokaahan, mitä kaikkea Te säästätte ja voitatte käyttäessänne Valkoista Pesukarhua:

1. Te säästätte itseänne ja voi­mianne, sillä Te vapaudutte vai­valoisesta harjaamisesta ja hankaamisesta. Vähintäin puolet työtaakasta nostaa Pesukarhu Teidän hartioiltanne.

2. Te säästätte aikaa ja saatte enemmän vapautta kuin ennen — sillä Valkoisen Pesukarhun avulla ja panemalla likoon yöksi ehditte Te yhdessä päivässä selvittää entiset kolmipäiväiset pesut.


[8]Säästätte aikaa.


Säästätte polttoaineita.


Säästätte vaatteita.


Säästätte rahaa.


3. Te säästätte polttoainetta —sillä vaatteita keitetään nyt vain yhden kerran — ja tulevat ne kuitenkin lumivalkoisiksi.

4. Te säästätte vaatteita — sillä Valkoisen Pesukarhun helläva­rainen käsittely säästää liinavaatteita ja saa ne säilymään kauemmin kuin jos Te pesisitte vanhalla tavalla.

5. Te säästätte rahaa — pese­mällä järkiperäisesti ja ajanmu­kaisesti Valkoisen Pesukarhun menetelmän mukaan — sillä Te ette tarvitse niin paljon apua kuin ennen.

Eivätkö olekin monet ja suuret edut, jotka Valkoinen Pesukarhu tarjoo Teille?
[9]

Ensi kerralla, kun Teillä, on suurpesu, on Teidän siis pestävä seuraavalla tavalla:1. Päivää ennen pesua val­mistetaan liuos Valkoisesta Pesu-karhusta. Se tapahtuu siten, että kaksinkertainen käärö (2 puoli­kääröä), joka on tarkoitettu noin 15 kilolle valkoisia puuvilla- ja liinavaatteita, liuotetaan 4 litraan haaleata vettä (huom.! ei kuumaa eikä kiehuvaa) ja hämmennetään, niin että jauhe täydellisesti liu­kenee.

2. Tämä liuos sekä 40 litraa kylmää vettä (noin 4 sangollista) kaadetaan pesuammeeseen,jonka tulee olla puuta, sementtiä, kiveä, posliinia tai muuta samanlaista — ei metallia.


[10]3. Likaiset vaatteet pannaan likoon tähän liuokseen, jolloin on katsottava, ettei niitä ahdeta liian tiukkaan, vaan niin että sin. Lika on nyt niin liuennut, että Te ette tarvitse sen poista­miseksi juuriharjaa ettekä pesulautaa.

Pesukarhuliuos tunkeutuu jokai­sen vaatekappaleen läpi.

Kaikki saa sitten olla sellai­senaan yön yli seuraavaan pai- vään; sillä aikaa liuottaa Pesu-karhu lian kemiallisesti.

4. Seuraavana aamunatarkas­tatte Te pesuvaatteet, jolloin kovin likaiset tahrat (hihan suut y. m. s. )hangataan, kevyesti käsin. Lika on nyt niin liuennut, että Te ette tarvitse sen poistamiseksi juuriharjaa ettekä pesulautaa.

5. Likoonpanossa liuenneen lian lyhyt huuhtelu ennen keittä­mistä on erittäin edullista ja sen­jälkeen keitetään vaatteita Pesu­karhu-liuoksessa hiljaa — noin 20-30 minuuttia.

6. Sitten seuraa huuhtelu, joka luonnollisesti on tehtävä hyvin perusteellisesti, ensin kahdessa tai kolmessa lämpimässä vedessä ja sitten yhdessä tai useammassa kylmässä, kunnes huudevesi jää


[11]

aivan kirkkaaksi. Jos Teillä on saatavissa juoksevaa tai meri­vettä, niin sitä parempi. Teidän tulee tietää, että huuhtelu on mitä tärkeintä kaikessa pesussa sillä juuri silloin saadaan liuennut lika lopullisesti pois vaat­teista.
[12]

Kuinka värillisiä puuvilla- ja liinavaatteita on pestävä
Valkoinen Pesukarhu palauttaa oikeat värit ja tekee ne kirkkaiksi ja voimakkaiksi


Se, mitä aikaisemmin on sa­nottu, koskee — erittäinkin val­koisten liina- ja puuvillavaattei­den suurpesua. Värillisten vaat­teiden pesuun on Valkoinen Pesukarhu myös erittäin sopivaa. Tässä on sääntönä, että värit, jotka sietävät vettä, sietävät myös pesemisen Valkoisella Pesukar­hulla. Oikeat värit palautuvat Valkoisella Pesukarhulla pestä­essä, ja saavat jälleen alkuperäi­sen sävynsä.

Kuitenkin on Teidän muis­tettava, että eräitä värillisiä vaat­teita voidaan pestä kylmässä ve­dessä, ilman että värit lähtevät - mutta että samat värilliset vaatteet ehkä eivät siedä liian lämmintä vettä. Huomatkaa siitä syystä seuraavat varokeinot, kun pesette värillisiä vaatteita:

Pankaa likoon lievempään Pe­sukarhu-liuokseen, esim. puolet kaksinkertaisen Pesukarhu-käärön sisällöstä (= 1 puolikäärö) liuo­tetaan 2 litraan haaleata vettä (ei kuumaa eikä kiehuvaa) ja sekoitetaan, niin että jauhe täydelli­sesti liukenee.

Tämän liuoksen sekä 30 litraa kylmää vettä kaadatte Te pesu­ammeeseen ja tähän kylmään liuokseen panette Te värilliset vaat­teet likoon illalla.

Jos värilliset vaatteet ovat vain vähän likaisia, niin riittää, että Te seuraavana aamuna kevyesti hankaatte eniten likaantuneita paikkoja, hihansuita j. n. e. Liu­ennut lika irtaantuu silloin. Sitten huuhdellaan tarkoin kandessa haaleassa ja kahdessa kylmässä vedessä.

Jos vaatteet ovat erittäin kovasti likaantuneet, ovat ne seuraavana aamuna, kun yölläliuennut lika on ensin huuhdeltu pois, panta‑


[13]

vat uuteen, samanlaiseen, lievään haaleaan liuokseen (ei kuumaan eikä kiehuvaan). Näitä kovin likaantuneita värillisiä vaatteita hierotaan sitten kauttaaltaan. Lika irtaantuu silloin erittäin helposti, sillä Valkoinen Pesukarhu on saanut aikaan, että se liukenee veteen. Sen jälkeen huuhdellaan tarkoin kahdessa haaleassa ja kahdessa kylmässä vedessä.

Erityisiä neuvoja värillisten vaatteiden pesua varten

Älkää koskaan peskö tai panko likoon värillisiä ja valkoisia vaat­teita yhdessä. Ellette ole täysin varma siitä, että värillinen vaate­kappale sietää vettä, niin peskää se silloin erikseen, jotta toiset vaatteet eivät turmeltuisi siitä mandollisesti lähteneestä väristä.

Moni suurpesu on mennyt pi­lalle sen vuoksi, että yksi värilli­nen vaatekappale, jota on luultu värinsä pitäväksi, on tullut mu­kaan, ja on tässä tapauksessa kuten monessa muussakin ereh­dyksessä vahinko luettu pesuaineen syyksi.

Älkää koskaan panko värilli­siä vaatteita tiiviisti pesuammee­seen.

Jos värillisestä vaatekappa­leesta lähtee pestäessä helposti väri, niin voitte sen osaksi estää panemalla vaatekappaleen ensin likoon veteen, johon on lisätty etikkaa.

Kuinka pikkulasten vaatteita pestään järkiperäisesti Valkoisella Pesukarhulla

Kenties Te tiedätte omasta kokemuksesta, mitenkä vaiva-loista on useimmiten pikkulas­ten vaatteiden pesu. Erittäinkin koskee tämä ensimäistä ikävuotta, jolloin kapaloriepuja on vaihdet­tava useita kertoja vuorokau­dessa.

Ainutlaatuisen lianliuottamis­kykynsä vuoksi on Valkoinen Pesukarhu erittäin sopivaa täl­laiseen vaivaloiseen pesuun. Kas tässä hyvä ja järkiperäinen tapa pestä pikkulasten vaatteita:

Hankkikaa kaksi emaljoitua sankoa, jotka Te aina pidätte täynnä Pesukarhu-liuosta. Otta‑


[14]
kaa kolme tai neljä ruokalusikal­lista Valkoista Pesukarhua kum­paiseenkin sankoon ja liuotta­kaa jauhe voimakkaasti sekoitta­malla. Toiseen sankoon panette Te likaantuneet vaatekappaleet ja toiseen tahriintuneet (joita viimemainittuja on sitä ennen puhdistettava ja huuhdeltava vedellä). Tilaisuuden saatuanne nostatte Te sitten sangosta vaate­kappaleet, keitätte niitä hiljaa uudessa Pesukarhu - liuoksessa, mikä on valmistettu samalla ta­valla, noin 20 minuuttia, ja huuhtelette voimakkaasti tavalli­seen tapaan. Keittämiseen käy­tetyn Pesukarhu-liuoksen kaa­datte Te sitten vaihteeksi sankoihin j. n. e. Kuten näette, jat­kuu pesu tällä tavoin keskeyty­mättä,- mikä on aivan välttämä­töntä, kun kysymyksessä ovat pikkulasten vaatteet, jotka aina ovat heti pestävät. Tällä tavalla saatte Te oivallisen pesua vä­hällä työllä.

Erittäin tärkeätä pikkulasten vaatteita pestäessä

Pikkulasten iho on äärimmäi­sen arka ja voi hyvin helposti saada tartunnan, elleivät vaat­teet ole ehdottomasti puhtaat. Seuratkaa siitä syystä Valkoisen Pesukarhua menetelmää pikku­lasten vaatteita pestessä, sillä silloin tulevat vaatteet »kemialli­sesti puhtaiksi» ja täydellisesti desinfioiduiksi, millä seikalla on mitä suurin merkitys lapsen ter­veydelle.

Sitäpaitsi tekee Valkoinen Pe­sukarhu vaatekappaleet huokoi­siksi ja pehmeiksi, niin että ne eivät ärsytä eivätkä vaivaa ihoa. Myöskin tällä seikalla on mitä suurin merkitys lapsen tervey­delle ja hyvinvoinnilla.

Mitenkä villavaatteita on pestävä

On erittäin tärkeätä pestä villavaatteita oikealla tavalla, jottei villa kutistuisi.


[15]

Valkoinen Pesukarhu ei kutista villaa, sillä Valkoisessa Pesu­karhussa löytyvät rasva-aineet ovat erittäin otollisia villakui­duille, ja Te voitte olla aivan varma siitä, että saatte oivalli­sen villapesun, jos Te vain tar­koin seuraatte ohjeitamme:

1. Valmistakaa. lievä Pesu­karhu-liuos seuraavalla tavalla:
Liuottakaa kaksi runsasta tee­lusikallista Pesukarhu-jauhetta yhteen litraan haaleata vettä ja kaatakaa tämä liuos ynnä 10 litraa (noin yksi sangollinen) haaleata vettä (ei missään tapa­uksessa kuumaa eikä kiuhuvaa) sopivaan pesuastiaan.

2. Järjestäkää sitten kahteen astiaan haaleata liuuhdevettä ja muistakaa tällöin tarkoin, rkoin, että näiden molempien huuhdevesien lämpömäärän tulee olla sama kuin liuoksen, jossa villavaatteet pes­tään.

3. Peskää nyt villavaatteet haaleassa Pesukarhu-liuoksessa siten, että Te panette vaatteet hyvin likoon ja sitten puserratte niitä useita kertoja kevyesti käsin.

4. Huuhdelkaa senjälkeen hy­vin kahdessa haaleassa huuhde­vedessä, jotka Te olette laittaneet kuntoon, ja pusertakaa myöskin huuhdellessa vaatekappaleita varovasti.

Erikoisia neuvoja villapesua varten

Muistakaa, ettette koskaan kierrä villavaatteita, sillä silloin kadottavat ne muotonsa. Kun Te kuivaatte villavaatteita, niin ripustakaa ne varovaisesti, jotta ne säilyttäisivät muotonsa ja saisivat kuivua hitaasti.

Suuremmat villaiset vaatekap­paleet, erittäinkin löyhästi kudo­tut, kuten jumperit, villaröijyt, shaalit y. m. kääritään ensin kui­vaan limaan ja niitä puserretaan varovaisesti. Levittäkää ne sit­ten lakanan tai muun sellaisen päälle kuivumaan ja suorista­kaa vaatteet, jotta alkuperäinen muoto säilyisi. Antakaa aina villavdatteiden kuivua hitaasti!

Villavaatteiden pesuun on Val­koinen Pesukarhu voittamatonta.

Mitenkä uutimia pestään Valkoisella Pesukarhulla

Sekä värillisiä että valkoisia uutimia voidaan pestä Valkoisella Pesukarhulla ja parhaiten tapahtuu se seuraavalla tavalla:

Pankaa uutimet likoon illalla


[16]

haaleaan Pesukarhu-liuokseen, joka valmistetaan liuottamalla 3 runsasta teelusikallista yhteen litraan haaleata vettä, ja sekoit­takaa sitten tämä liuos noin 10 litraan haaleata vettä.

Antakaa uutimien olla siinä yön yli. Ne ovat silloin niin puhtaat, että niitä tarvitsee vain tarkoin huuhdella useassa haa­leassa vedessä. Jos on tahroja, saatte Te ne pois hankaamalla niitä varovaisesti käsin, uutimien ollessa vielä Pesukarhu-liuok­sessa.

Erikoisia neuvoja uudinten pesua varten

Älkää koskaan kiertäkö uuti­mia, sillä silloin ne turmeltuvat. Kuivattaessa ovat uutimet pingoitettavat alkuperäiseen muo­toonsa, sillä muutoin tulevat ne vinoiksi ja kutistuvat.

Huomatkaa myös, että uuti­met, jotka ovat olleet kauan ikkunoissa, tulevat auringon vai­kutuksesta niin hauraiksi, että ne usein eivät kestä pesua, vaan menevät rikki. Se ei tietenkään ole pesuaineen syy, vaan riippuu se auringonvaloa heikentävästä vaikutuksesta.

Mitenka silkkiä ja tekosilkkiä on pestävä Valkoisella Pesukarhulla

Kun on pestävä silkkiä tai tekosilkkiä, tulee Teidän olla erittäin varovainen, sillä nämä kankaat ovat kokoonpanoltaan aivan toisenlaisia kun liina ja puuvilla.
Menetelkää seuraavalla tavalla, niin Te voitte olla varma hy­västä tuloksesta:

Laittakaa kuntoon lievä Pesu­karhu-liuos 2 runsaasta teelu­sikallisesta Pesukarhu-jauhetta kymmeneen litraan huoneenläm­pöistä vettä. Peskää siinä silkki-vaatteita hetkinen kastamalla niitä useita kertoja liuokseen ja


[17]

varovaisesti puristamalla. Huuh­delkaa sitten myöskin huoneen­lämpöisessä vedessä.

Erittäin tärkeätä silkkipesussa

Älkää koskaan kiertäkö! Kui­vatkaa silkkivaatteet käärimällä ne kuivaan, puhtaaseen pyyhe­liinaan ja pusertakaa.sitten va­rovaisesti. Levittäkää ne sitten alkuperäiseen muotoonsa ja an­takaa niiden kuivaa hitaasti puh­taalla liinavaatteella.

Muistakaa, että monet teko­silkkiset vaatekappaleet, kuten jumperit y. m. ovat väiljätyt niin aroilla väreillä, etteivät ne edes siedä vettä.

Luonnonvärinen silkki, sukat ja vaaleat alusvaatteet sietävät yleensä hyvin vettä.

Mitenkä ruoste- ja mustepilkut poistetaan

Mitä pahimmat ja vanhimmatkin ruostepilkut voidaan täydel­lisesti poistaa vahingoittamatta kangasta vähimmässäkään mää­rin. Tämä tapahtuu Helios-La­zarol Tehtaan erikoisella ruos­teenpoistoaineella »Rostol».

Ruostepilkkuja kostutetaan en­nen pesua useita kertoja Rosto­lilla kunnes ne ovat täydellisesti hävinneet, mikä yleensä kestää noin 5-15 minuuttia. Sitten huuhdellaan kangas hyvin tar­koin kylmässä vedessä, niin että liuennut ruoste saadaan todella poistetuksi, sillä muuten saattaa ruostepilkku pesun jälkeen tulla vielä jonkunverran näkyviin.

Mustetahrat poistetaan siten, että vaatekappale saa ensin olla Pesukarhu-pesussa, jonka jälkeen jää vielä jälelle ruostemainen pilkku. Tämä tahra, joka on saman laatuinen kuin tavallinen ruostepilkku, poistetaan täydel­lisesti »Rostolilla» yllämainitulla tavalla.

Eräisiin mustelajeihin on li­sätty jotain aneliiniväriä, minkä vuoksi sattuu, ettei tahroja voida kokonaan poistaa, koska nämä värit ovat erittäin kestäviä ja niiden kokonaan poistaminen siitä syystä melkein mahdotonta.

Tahrojen poistamisesta yleensä

Erilaiset marja- ja hedelmätahrat katoavat yleensä pestäessä


[18]

Valkoisella Pesukarhulla. Jos tahrat sattuisivat olemaan erit­täin vaikeasti poistettavia, voi­daan vaaratta käyttää hieman voimakkaampaa liuosta, esim. 1 runsasta ruokalusikallista 1 litran 50° lämpöistä vettä ja sillä liuottaa tahrat. Senjälkeen huuh­dellaan tavalliseen tapaan.

Värillisen silkkipaperin aiheut­tamien tahrojen poistaminen on tavattoman vaikeata, melkeinpä mandotonta. Jos ne ovat vielä verrattain tuoreet, voidaan ne poistaa hautomalla useita ker­toja voimakkaammalla, noin 50° lämpöisella Pesukarhu-liuoksella ja vuoroin huuhtelemalla lämpl­mässä vedessä.

Rasva- ja öljytahrat saadaan ilman muuta häviämään pese­mällä Valkoisella Pesukarhulla tavalliseen tapaan. Jos ne ovat erittäin pahoja, voidaan osa en­sin poistaa esim. bensiinillä.

Tahroja, jotka ovat tulleet eri­laisista aniliiniväreistä ja n. s. kotiväreistä, käsitellään, kun niitä ensin on huuhdeltu kylmässä -vedessä, voimakkaalla, noin 50° lämpöisellä Pesukarhu-liuoksella, vuoroin huuhdellen lämpimässä vedessä. Jos väriä on mahdo­ton poistaa tällä tavalla, on koetettava sitruunahappoliuoksella.

Viinilahrat huuhdellaan ensin kylmässä vedessä ja sitten käsi­tellään niitä haalealla Pesukarhu­liuoksella. Elleivät ne silloin täydellisesti häviä, niin jää luul­tavasti jälelle lievä ruostemäi­nen tahra, jota käsitellään Ros­tolilla 5-15 minuuttia ja huuh­dellaan erittäin tarkoin, sillä muussa tapauksessa ilmestyy se jälleen takaisin, vaikkakin. heikompana.

Tuntematonta alkuperää olevaa tahraa käsitellään yleensä seu­raavalla tavalla: Ensin käsitellään tarmokkaasti kylmällä ve­dellä; ellei se auta, koetetaan spriillä tai bensiinillä. Jos se­kin osottautuu turhaksi, koete­taan lämpimällä vedellä ja sen­jälkeen kylmällä tai 50° lämpöi­sellä Pesukarhu-liuoksella. Jos kaikki yritykset ovat turhia, koetetaan Rostolilla ja sitten sitruuna - happoliuoksella. Jos kaikki nämä aineet antavat kiel­teisen tuloksen, voidaan, noudattamalla suurta varovaisuutta, koettaa kloorikalkki-liuoksella, mutta tahroja on sitten ehdotto­masti käsiteltävän. s. antikloo­rilla, esim. tavallisella kehitys­natronilla, jota käytetään valokuvauslevyjen ja filmien kehittä­miseen.


[19]Kirkkaat kuin kuvastimet.

Valkoista pesukarhua lasin, porsliinin, maalattujen
esineiden y. m. puhdistamiseen


Jokaisessa kodissa on paitsi vaatteiden pesua myös jokapäi­väiset puhdistamistyöt, ja niissä­kin tarjoo Valkoinen Pesukarhu Teille todella suuren avun.

Lasit, porsliinit, pöytähopeat y. m. tulevat tavattoman helposti ehdottomasti puhtaiksi ja peilikirkkaiksi, jos Te käytätte Pesu­karhu-liuosta.
Ottakaa runsas ruo­kalusikallinen Pesukarhujauhetta noin 10 litraan (1 sangolliseen) lämmintä vettä. Liuottakaa jauhe sekoittamalla. Huuhdelkaa astiat mieluimmin haaleassa, puhtaassa vedessä.

Maalatut esineet, kuten ovet, panelit, öljyvärillä maalatut sei­nät ja katot, pöydät, tuolit y. in. pestään puhtaiksi Pesukarhuliu­oksella. Ottakaa runsas ruoka­lusikallinen Pesukarhujauhetta 10 litraan (noin 1 sangolliseen) haa­leata vettä. Peskää pehmeällä rievulla tai varovaisesti pehmeällä paneliharjalla, niin että väriä ei turhaan kuluteta ja ettei se tule himmeäksi. Kuivatkaa esineet puhtaalla, pehmeällä rievulla heti pesun jälkeen, sillä muuten tekee vesi niihin helposti jälkiä.

Korkkiinalot ja vernissatut lat­tiat pestään lievällä Pesukarhu­liuoksella; ruokalusikallinen Pesukarhujauhetta 10 litraan (1 sangolliseen) haaleata vettä.

Tavalliset puulattiat, pöydät ja penkit y. m. pestään ja puhdiste­taan voimakkaammalla Pesukarhuliuoksella: kaksi runsasta ruokalusikallista 10 litraan (1 sangolliseen) haaleata vettä.


[20]

Mitä tiede sanoo Valkoisesta Pesukarhusta?

Olemme jo sanoneet Teille, että Valkoinen Pesukarhu on täysin tieteellisellä pohjalla val­mistettu pesuaine. Siitä syystä on Teille varmaankin mielen­kiintoista kuulla, mitä etevä suo­malainen tiedemies, fil. t:ri Gust. Komppa, Helsingin Teknillisen Korkeakoulun professori, sanoo Valkoisesta Pesukarhusta :

Tutkittuani 2, itse eri kaupoista ostamaani näytettä »Valkoinen Pesu-Karhu» nimistä pesupulveria olen saanut seuraavat tulokset:
(Analyysi - - - -)
Vapaata alkalia, vesilasia ja kloria ei ollut.
Koska siis sen vesipitoisuus on suhteellisesti alhainen, eikä se sisällä mitään syövyttäviä tai muuten kankaille vahingollisia aineita ja koska kaupassa esiintyvä tavara
näyttää olevan laadultaan hyvin samanlaista kuten tämä tutkimus verrattuna 2 vuotta sitten suorittamani tutkimuksen kanssa osoittaa, niin on "Valkoinen Pesu-Karhu" pidettävä ensiluokkaisena pesujauheena.
GUST. KOMPPA
Prof. Toht.
Teknillisen Korkeakoulun kemiallisen osaston johtaja.


[21]

Eräs ruotsalainen tiedemies, Tukholman Kunink. Tekn. Kor­keakoulun dosentti, fil. t:ri Sten Kallenberg antaa seuraavan lau­sunnon:

Yleisestä kaupasta 4/1 27 kokeeksi ostetussa »Valkoisessa Pesukarhussa» oli korkea saippua- ja alhainen vesipitoisuus, jotavastoin ei siinä ollut vapaasti alkalia tai kloria muodostavia aineita (esim. klorkalkia), ja oli se niin yhdistetty, ettei se voinut vaikuttaa "syövyttävästi" pesuvaatteisiin.
Kun valmiste sitäpaitsi on näkyisää ja antaa kuiduille kauniin kiillon, täyttää se täydellisesti ne vaatimukset, jotka tulee asettaa ensiluokkaiselle pesujauheelle.
Tukholmassa 12 p:nä tammik. 1927.
STEN KALLENBERG
Fil. toht. Kuninkaat. Teknill.
Korkeak. Dosentti.

Monilta sadoilta suomalaisilta perheenäideiltä olemme myös saaneet todistuksia Valkoisen Pesukarhun oivallisuudesta. -­Valkoista Pesukarhua käytetään jo nyt monissa tuhansissa Suo­men kodeissa.

Kas tässä muutamia todistuksia:

1975.
Pyykin pesussa ehdottomasti paras.
Hamina. A. S.[22]

2023.
Katson Valkoisen Pesukarhun erinoinaiseksi vaatteiden, lattioiden, ovien y. m. pesuun. Erittäinkin pyykkivaatteet se puhdistaa pie­nellä vaivalla.
Hanko. E. B.

1997.
Pidän Valkoista Pesukarhua parhaimpana pyykkipulvereista. Heinola. E. K.

2163.
Olen erittäin kiitollinen tulokseen, joka on suuressa määrässä huo­jentanut pesua.
Helsinki. 0. S.

1085.
Tiedän kokemuksesta, että se on vaatteita vahingoiltamaton sekä kaikin puolin parhain puhdistus-aine, joten kiitollisena suosittelen sitä. Hämeenlinna. I. L.

2785.
Olen kokeillut useampaa eri pesu­pulveria, mutta Valkoisen Pesu-karhun olen huomannut kaikista tehokkaimmaksi ja edullisimmaksi käyttää kotitaloudessa.
Iisalmi. H. K.

3025.
Yleensä koko taloudessa y. m. Ja olen huomannut erittäin hy­väksi ja halvaksi.
Joensuu. 0. T.

1843.
Kokemukseni perusteella tunnus­tan sen täydellisesti vastaavaksi tarkoitustaan.
Jyväskylä. M. L.

2192.
Suuresti kiitollinen olen Teille siitä, että olen saanut niin hyvää puhdistusainetta käyttää, joka sääs­tää aikaa ja vaivoja niin paljon. Tulen sitä edelleen käyttämään,
Kajaani. I. K.

2638.
Pyykin pesuun ja puhdistukseen Valkoisella Pesukarhulla olemme olleet hyvin tyytyväisiä.
Kokkola. M. J.

1512.
Olen tyytyväinen jo suosittelen käyttämään ainoastaan Valkoista Pesukarhua.
Kotka. H. T. 1783.

Hierominen on tarpeetonta. Pesu-karhu säästää aikaa ja työtä. Kristiina. J. N.

2108.
Monet, jotka käyttävät Pesu-karhua, tunnustavat, että se on tarkoitukseensa hyvä käyttää.
Käkisalmi. A. K.

1945.
Pidän Valkoisesta Pesukarhusta sen vuoksi, että se säästää paljon työtä, ja vaatteet puhdistuvat niin helposti.
Loviisa. T. T.

2578.
Olen täydellisesti kiitollinen siitä avusta, jonka Pesulearhu antaa pesua aikana.
Mikkeli. 0. S.[23]

3512.
Olemme huomanneet kaikista pe­supulvereista parhaanunaksi. Nurmes. O.P.

1468.
Valkoisesta Pesukarhusta on oi­kein pidetty ja tullaan sitä aina ostamaan ja suosittelemaan kii­tettävänä tavaralla.
Naantali. W. L.

2179.
Olen käyttänyt Valkoista Pesu-karhua yli kaksi vuotta vakitui­sesti, ja minun mielestä se on pa­ras pesujauhe.
Oulu. H. M.

1439.
Olen erittäin tyytyväinen Val­koiseen Pesukarhuun.
Pietarsaari. L. K.

2253.
Olen täysin tyytyväinen Valkoi­seen Pesukarhuun, joka ahtaissa kaupunkilaisoloissa niin paljon huojentaa pyykinpesun hommia.
Pori. H. K.

1907.
Olen käyttänyt ikkunaverhojen pesussa ja olen hyvin tyytyväinen. Raahe. A. A.

1210.
Valkoista Pesukarhua käyttä­mällä menee paljon vähemmän aikaa kuuden hengen pyykin pesuun, ja se käy ilman apulaista.
Rauma. L S.

2071.
On käytetty pyykin, lattioiden, ovien sekä muiden puhdistuksessa ja olen pitänyt sitä hyvänä pul­verina.
Sortavala. M. A.

2854.
Valkoinen Pesukarhu on par­hainta pesupulveria.
Savonlinna. M. T.

1868.
Olen huomannut, että Valkoista Pesukarhua on hyvä käyttää. Suomenlinna. A. L.

1407.
Valkoista Pesukarhua on käy­tetty suurella menestyksellä. Sitä on käytetty sekä pyykin että myös­kin käsien ja lattioiden pesussa. Tavallista saippuaa ei ole nimek­sikään käytetty. Pidämme Val­koista Pesukarhua erinomaisena.
Tampere. L. T.

3097.
Olen hyvin tyytyväinen, ja koska itse pesen vaatteemme niin tiedän käytännön.
Tornio. K. K.

1336.
Olen tullut siihen käsitykseen, että Valkoinen Pesukarhu tekee todella kiitettävää työtä' vähällä ajalla ja vaivalla.
Turku. E. H.

2290.
Olen pitemmän ajaa käyttänyt Valkoista Pesukarhua, ja havain‑[24]

nut sen olevan parhainiinan ny­kyään kaupassa olevista pesujau­heistamme.
Uusikaupunki. M. S.

2265.
Pidän sitä parhaana kokeile­mistani pesupulvereista.
Vaasa. M. L.

3054.
Minä pidän sitä erinomaisena, suosittelen sitä kaikille.
Varkaus. I. I.

2459.
Olen huomannut pestikarhun parhaimmaksi pesupulvereista. Viipuri. A. R.


Tekin voitte vapautua pesuhuolista Valkoisen Pesukarhun avulla ja seuraamalla käyttöohjetta, joka on jokaisessa käärossa, sekä tässä annettuja neuvoja.

Rohkenemme taata, että Te, kuten kaikki perheenäidit, jotka jo käyttävät Pesukarhua, tulette olemaan siihen tyytyväinen.

Helsingissä, heinäkuu 1927.
TEHDAS HELIOS-LAZAROL

Valkoista Pesukarhua myydään kaikkialla.
Hinta 4:— Smk. Kaksinkertainen käärö 7:50.
R 0 S T 0 L
Hinta 5: —[---]

VALKOINEN PESUKARHU ON ENSILUOKKAINEN PESUJAUHE, NÄKYISÄ JA SENTÄHDEN HALPA

LAADUN HYVYYS ON LUONUT VALKOISEN PESUKARHUN MENESTYKSENHELSINKI 1927
SENTRALIKIRJAPAINO JA KIRJANSITOMO O.Y.

Ei kommentteja :