28.5.09

Multawieru-osakeyhtiön wärjäystehdas... (uutinen)

Satakunta 30, 27.7.1878

Multawieru-osakeyhtiön wärjäystehdas, jossa mylly y. m., mikä wiime palon jälkeen noin pari wuotta sitten uudestaan rakennettiin, oli taas mennytwiikolla walkean waarassa, jossa kolmikertaisen rakennuksen kahden ylemmän kerroksen sisärakennukset paloiwat. Valkea, joka pääsi irti kello ½2 aikana yöllä, lienee lähtenyt konehistosta, missä se suurella kiiruulla lewisi, saaden kiihottamaa syöttiä öljyisestä laattiasta, willa joukoista ja muista raaka-aineista, joita tehtaassa saatawilla oli. Apuun kiirehtiwän wapaaehtoisen palosammutuskunnan tawallisella riwakkuudellansa ja uutteruudellansa onnistui hywän weden saannin tähden, lähellä olemasta joesta, osaksi estää walkean lewenemistä. Alikerrassa olewista mylly- ja ryynilaitoksista saatiin poies korjatuksi joukko jauhoja ja ryyniä y. m. Rakennus ynnä raaka-aineet oliwat palowakuutetut. Kello ½4 oli walkea suurimmaksi osaksi sammutettu. Palanut wapriikihuoneus oli palovakuutettu Suomen kaup. palowakuutus yhtiössä 75.000 S. m. koneet taas Christiania almindelige bolag'issa 75.000 S. m. Wahinko on arwattu 100,000 S. m. (S.T.)

Ei kommentteja :