23.6.08

Woinwäristä.

Aura 236, 9.10.1888

Ulkomaan markkinoilla waaditaan woilta, että siinä muun muassa on myös koreata keltaista wäriä. Tällaisen wärin saapi woi luonnollisesti kesällä, koska lehmät käywät hywillä luonnon laitumilla. Muina wuoden aikoina tulee mainittua wäriä hankkia woille käyttämällä erityistä wäri-ainetta. Moni pitää tällaisen woin wärjäämisen petollisena, waan ulkomailla, wieläpä osittain omassakin maassamme on jo tähän niin totuttu, ett'ei woille anneta juuri mitään arwoa, jos sillä ei ole tätä wäriä. Kaikissa suuremmissa meijereissämme käytetään jo myös woin wäriä, jonka wuoksi pidämme asian siksi tärkeänä, että tässä kannattaa siitä wähäisen laweammin puhua, tässä noudattaen karjakkokouluissamme tawallisesti annettua oppia.

Maitoon waikuttamat paljon ne ruoka-aineet, joita lehmälle annetaan. Siten muuttuwat myöskin ruoan laadun mukaan ne aineet, joita maidosta walmistetaan. Woilla, jota kirnutaan sinä aikana, jolloin lehmät käywät laitumella tai niille annetaan paljon hywiä heiniä, on aina keltainen wäri, jota wastoin talwella tawallisesti woilla on walkea wäri. Koska yleisesti on tunnettua, että kesäwoilla on hienompi ja parempi maku sekä että se on talwi woita kestämäisempää, niin luulee moni että kesäwoin hywät ominaisuudet riippuwat sen keltaisesta wäristä ja niistä aineista, jotka tämä wärin syntymistä waikuttawat, samoin kuin talwiwoin walkeaan wäriin pidetään syynä siihen sekaantunutta juusto-ainetta. Todellisena syynä kesäwoin eri wäriin ja muihin ominaisuuksiin on, että siinä löytyy suuremmassa määrässä liuenneitä raswa-aineita. Talwiwoissa ei myöskään ole juusto-ainetta enemmän kuin kesä-woissalaan.

Tottumus ja määrä käsitys owat kuitenkin saaneet sen aikaan, että keltawäristä woita ostetaan kernaasti, silloinkin, kun ei walkeata talwiwoita pidetä minäkään. Tästä on luonnollisena seurauksena, että meijereissä on ruwettu wärjäämään woita. Jos ei wäriaine, jota tähän käytetään, ole terweydelle wahingollista, ja meijerit tällä yksinkertaisella keinolla, jota sitä paitse ei kukaan salaa, saawat tawaransa paremmin kaupaksi, niin ei sowi moittia meijerien hoitajia tästä menetystawastansa, koska he täten ainoastansa noudattamat ostajien mieltä.

Myös talwella woi kuitenkin saada luonnollisesti keltaista woita, syöttämällä lehmille keltaisia porkkanajuurikoita 30 tai 40 naulaa päiwässä eläintä kohden, waan porkkanawiljelystä harjoitetaan meillä wielä niin wähässä määrässä, ett'ei tästä neuwosta ole suurta hyötyä. Keltaisista porkkanoista saattaa myös tehdä erästä mehu-ainetta, jota woi käyttää woinwärinä. On kuitenkin tultu huomaamaan, että tämä aine waikuttaa turmiollisesti woin kestäwäisyyteen eli hywänä pysymiseen, koska sanotussa mehussa löytyy muitakin porkkanan aineksia kuin wäriaine, jotka ainekset sekoitettuina woihin waikuttamat sen turmeltumisen. Missä porkkananmehua käytetään woin wärinä, walmistetaan sitä siten, että hywin pestyt keltaset porkkanat muserretaan rikki ja mehu puserretaan liinawaatteen läwitse. Tästä sekoitetaan woita waiwatessa siihen niin paljon kuin koetusten kautta tulee huomaamaan sitä tarwitsemansa saaduksensa woille toiwotun wärin.

Ennen käytettiin woin wärjäämiseen orleana-, kurkmeja-, ja sittemmin annattoliwosta, jota samoin woita waiwatessa sekoitettiin siihen. Koska kuitenkin on sangen waikeata waimatessa saada wäriä tasaisesti ja hywin sekoittumaan woihin, waimaamatta samalla woita liiaksi, käytetään tähän aikaan jo yleisesti tuota kaupassa löytywää juoksewata eli liuenneessa tilassa olewaa wärinestettä, jolla on se ominaisuus, että se hywin wärjää woin, antamatta kuitenkaan kirnumaidolle mitään wäriä tai outoa makua.

Liuotettua woinwäriä, jota löytyy kaupassa ja joka on öljyssä liuotettua orleanaa, walmistetaan nyt jo monessa tehtaassa. Sitä ostettaessa tulee katsoa että se on selwää ja kirkasta. Koettamalla tulee myös hankkia warma tieto siitä, että wäri, jota aiotaan ostaa, antaa woille oikean wärimuodon, koska muutamat wärit tekewät woin sinertäwäksi.

Woinwäriä tulee säilyttää pimeässä ja wiileässä paikassa, paraiten mustassa pullossa, jota ei saa pitää pystyssä ja jota on warjeltawa auringon walolta ja lämpimältä. Jäätymään tätä ei myös saa päästää, mutta jos se kuitenkin tapahtuu, on wäriä niin pian kuin mahdollista sulattaminen ja ennenkuin sitä sitte käytetään täytyy pulloa hywin pudistella. Wärillä on nimittäin siinä tilassa taipumus erota liuoksesta.

Wäriä käytettäissä on tarkkaan silmällä pidettäwä, ett'ei wettä eikä maitoa pääse pulloon, sillä wäriaine erkanee silloin. Joka kerta kun wäriä käytetään, suljetaan pullo hywin korkilla. Wärin mittaamista warten käytetään nykyään jo tätä tarkoitusta warten tehtyjä, kaupassa löytywiä mittalasia, jotka owat jaetut senttiliittereihin. Wäriä kaadetaan kirnuun heti kun kermaa siihen on pantu ja tulee tässä pitää waaria siitä, ett'ei wäriä kaadeta kirnun mänttään eikä laidoille. Mittalasia wirutetaan sitte kermalla, joka taas kaadetaan kirnuun takaisin.

Kuinka paljon wäriä kulloinkin on käytettäwä, riippuu eläinten ruoasta, wuoden ajasta, kerman eroittamistawasta ja woin ostajien waatimuksista, jotka owat hywin erillaisia. Englantilaiset esimerkiksi tahtowat nimittäin erinomaisen keltaista woita, kun taas täällä omassa maassamme peljätään tuota ylellisen koreata wäriä. Erittäin tärkeätä on kuitenkin, että joka kerta ennen kirnuamista käytettämän wärin määrä tarkkaan lasketaan ja huolellisesti mitataan, jotta ei woi tule epätasaiseksi, josta taas on suuri haitta, jos monesta kirnuamisesta tullutta woita lasketaan samaan astiaan. Mainittua laskua on myös helppo tehdä niitten osoitusten awulla, joita on painetuilla lipuilla woiwäri pullojen kyljessä.

Ei kommentteja :