17.6.08

Handelsberättelser.

Morgonbladet 203, 2.9.1878

(Rew. Kington et C:o månadscirkulär.)

London, den 17 aug.

Vår senaste rapport om affärsförhållandena på vår plats var daterad 13 juli och under de sedan dess förslutna 5 veckorna har ingen förbättring inträdt, utan med få undantag fortfar allt på samma vis. Spekulation är alldeles ingen, och hvad som omsätte inom de diverse varugrenarne är endast och allenast hwad som är oundgöngligt nödvändigt för den allmänna förbrukningen.

Den 1 aug. höjdes engelska bankens ratio till 4% och den 12:te till 5%, som nu är den rådande.

Spanmal är i allmänhet flau och hvad specielt vidkommer hafre så anser man att på många år noteringarne för utländsk sådan ej varit så låga som för närvarande. För fiosk "Kilndried" noteras i dag 21/6 pr 320 [?].

Tjära utan efterfrågan och utan förändring i noteringarne, hvilka fortfara nominelt 17/ pr t:na.

Jern et stål ha vidare deklinerat, och för goda ostindiska specifikationer skulle nu ej betalas utöfver £ 8.15/ pr ton.

Trävarumarknaden. Under juli månad ha träimportörerne afhållit sig från att så till sägandes truga sina laster på köparene, itby de tyckas föreställa sig att priset nu nått den lägsta möjliga punkt, och tillföljd deraf spordes också i slutet af månaden större disposition att köpa till de herrskande låga noteringarne. Afleveringarne från dockorna ha fortfarit i stor skala under det att tillförseln under förliden månad var mycket mindre än under den nästföregående.

Lagren i dockorna utgjorde den 1 aug.
Af främmande 1878. 1877. 1876.
plankor. 3,048,000 1,019,000 1,129,000
battens 1,684,000 641.000 698,000
bräder 3,848,000 2,721.000 1,920,000
furubjelkar 40,300 35,700 39,000

Socker. Importen till alla Storbritanniens hamnar visar för närvarande en stark kontrast i jemförelse med förlidet års tillförsel. Aftagandet i importen utgör 40,000 tons under det att de ökade afleveringarne uppgå till 36,800 så att det öfverskott af 80,000 tons som förefarms den 1 januari, nästan helt och hållet försvunnit. I trots af denna förbättring förspörjes ej det minsta begär till spekulation, och hvad som göres är endast och allenast för konsumptien och utan någon slags prisförändring.

Kaffe. De förhoppningar, som man hyste om ett gynsamt resultat af de holländska offentliga auktionerna på kaffe, gåfvo anledning till en något mera animerad marknad och god efterfrågan på "ordinary" och "fine ordinary" gjorde sig gällande under den tidigare delen af veckan och egde toml. stora omsättningar rum med någon prisstegring. Resultatet af i fråga varande auktioner den 14 d:s, hvarvid good ordinary Java hemtade 82/ pr s., motsvarande tillfyllest förhoppningarne och ledde till än vidare stimulus i den härvarande marknaden. De stora offentliga auktionerna aflöpte väl, under stark concurrence och med stadgade noteringar, och priset höjde sig under veckans lopp 2 à 3/. I dag är marknaden åter tystare, sannolikt till följd af de enorma qvantiteter, som just nu sättas upp till salu för offentlig försäljning.

Bomull. En flau ton har oafbrutet herrskat under veckans lopp. Ej det ringaste begär förspörjes och afsättningen i följd deraf ytterst begränsad, fastän priset är oförändradt, men ost-indisk och amerikansk på "future delivery" äro circa 1/16 d. pr [?] lägreän under förliden vecka.

Indigo. Sedan auktionernas upphörande är i allmänhet utan all efterfrågan, men i följd de ringa partier, som finnas på platsen, har mer än vanlig efterfrågan uppstått, och de få slut, som kommit till ständ, voro fördelaktigare, än man skulle hafva förväntat samt ungefär 3 à 4 högre i pris för Madras Indigo.

Ei kommentteja :