17.6.08

Italiensk metod att garfva läder.

Finlands Allmänna Tidning 92, 23.4.1870

Italiensk metod att garfva läder.

(Meddel. af ryske generalkonsuln i Genua.)

Garfningen af läder bedrifves enligt lonnonnis metod i början lika med all annan garfning: först allägsnas håret från huden förmedelst kalk; sedan frånskiljas köttpartiklarne genom skafning på bock, hvarvid kalken så vidt möjligt är aflägsnas från hudens celler, emedan densamma lätteligen kan motverka verkningarne af ekbarkens garfsyra. Dessa förberedande åtgärder fordra 15 till 20 dagar. Efter komplett rengöring ulhängas hudarne i fria luften, i vertikalt läge, på slänger, och så sålunda hänga i circa sex timmars tid för att torka. Derefter stufvas hudarne i kar, fylde med vatten, som bör vara så rent som möjligt, med tillsats till hvarje 50 kilogram rå hud af 1 kilogram senapsmjöl och 1½ kilogram korn-, råg- eller hvetemjöl.
Vintertid, då porerna äro mycket sammandragna, tillsättes ännu mera senapsmjöl; och är det nödvändigt att uti karet finnes så mycket vatten, att hudarne äro fullkomligt betäckte. Före hudarnes stufning i karet bör vattnet omröras ätminstoue i tio minuters tid, på det de tillsätte ämnena må hinna behörigen upplösa och blanda sig; öfver hudarne i karet läggas stockändar eller nägot dylikt. Sålunda få hudarne ligga i karet under sommaren i två dygns och under vintern i tre dygns tid. Lättare hudar, såsom i. e. kalfhudar få ligga i karet endast ett dygn. Genom senapens inverkan tillsvälla hudarne i karet och deras porer öppna sig; tillsatsen af två sorter mjöl utvecklar svafvelhaltiga gaser, som intränga i hudarns porer och alla fibrer samt utdrifva och förstöra alla fett- och ägghviteämnen, som fördröja garfsyrans inträngande i hudarne. Genom en sådan rening ernås den fördel, att när hudarne komma i beröring med garfsyran, desamme genast och nästan ögonblickligen insuga och förena sig med denna, utan att det ringaste skada väfnaden. Flere kemister hafva synnerligen vinnlagt sig om alt påskynda garfningen, och detta har i sjelfva verket äfven lyckats dem; men hudarne hafva derigenom lidit mycket och blifvit föga starka, emedan antingen för mycket eller för litet svafvel- eller annan syra blifvit begagnad, eller ock emedan vattnet varit för hett eller till följe af den naturliga värmebildningen. Alla dessa omständigheter kunna förstöra cellväfnaden och göra huden skör. Efter två dygn uttager lonnoni hudarne ur karet, lägger dem på bock och utpressar vattnet medelst hyfvel. Hudarne utdragas den ena öfver den andra och lemnas sålunda att hänga under circa sex timmars tid. Derefter förflyttas de lill ett annat kar, uti hvars vatten, likasom hos alla öfrige garfvare, upplöses finsmulad ekbark, och få der ligga i circa fem dygns tid, tills de antaga önskad färg. Under sådan blötning omröras och vändas hudarne två gånger i dygnet, på det fuktigheten må intränga i hudarnes alla delar och sålunda underhjelpa garfningen. Derefter flyttas hudarne till ett tredje kar, som till brädden är fyldt med vatten, bemängdt med pulveriserade galläpplen eller med bark, som redan blifvit begagnad till andra hudars garfning; denna bark, hvilken vanligen bortkastas, innehåller ännu något garfämne. Pulveriserade galläpplen blandas i vattnet, tills hudarne sjunka. lonnoni tillblandar så mycket pulveriserade galläpplen, som erfordras för att vätskan må blifva tjock; till ett sådant kar åtgår vanligen 18.kilogram på hvarje 50 kilogram hudar. Uti denna vätska få hudarne ligga i 22 dygn. Emellertid tages vattnett, till hvilket blandas barken eller 12 kilogram pulveriserade galläpplen på 50 kilogram hudar, umröres några dagar tills den efter Beaumé's aerometer visar två grader och flyttas genom en pump i ett kar. Hudarne insättas i denna ganska ljusa vätska: de upphängas vertikalt, den ena bredvid denandra, på stänger medelst tenn eller kopparkrokar. Uti denna vätska förblifva hudarne i tio dygn. Derefter tages till 50 kilogram hudar 10 kilogram pulveriserade galläpplen, som få lösa sig så länge tills vattnet enligt Beaumé's areometer visar 4 grader. Efter tio dagar aflägsnas från karet så mycket vätska, att denna efter tillsals af rent vatten visar tre grader. Hudarne förblifva i hängande ställning; efter sex dygn tages all fyra graders vätska, som enkom hålles i beredskap, och flyttas medelst pump in i karet så att vätskan visar 3½ grader.

Sedan täckes karet och hudarne förblifva der i 14 dagar. Efter denna tids förlopp äro hudarne väl garfvade och utvisa ända till 5 proc. större vigt än som öfrige fabrikanter vanligen kunna åstadkomma.

De öfrige procedurerne äro desamme, som öfverallt äro bruklige och fordra icke mera än några dagar. Sålunda gartvar lonnoni hvilken hud som helst på 74 dagar.

Ei kommentteja :