10.3.19

Karttuunin painatus.

Helsingin Sanomat 55, 26.2.1917

Suomen Kemistiseuran kokouksessa t. k. 14 p. piti maist. W. Siikaniemi esitelmän karttuunipainosta.

Maallikko, jonka eteen asetetaan pakka kirjawaa karttuunikangasta ja jolle kerrotaan, miten se on walmistettu, woi tuskin uskoa, että sen walmistamiseen on tarwittu niin paljon työtä. Että kuitenkin wärjäys ja erittäinkin lankaan painaminen on kemiallisen tekniikan mutkallisimpia toimituksia, sen todistaa tuo laaja kaikenkielinen kirjallisuus, joka näistä asioista on ilmestynyt. Woidaan huoletta wäittää, että yhden ihmisen on aiwan mahdotonta hallita koko wärikemian alaa, sillä miltei joka päiwä walmistetaan uusia wärejä, jotka ominaisuuksiltaan arwokkaampina työntäwät wanhat wärit käytännöstä. - Eri kuitulaadut waatiwat aiwan erilaisia wärjäysmenetelmiä. Näistä käsittelemme nyt wain puuwillakankaiden painamista.

Ennen Painamista käsitellään kudottua kangasta eri tawoin, jotta se tulisi painokelpoiseksi. Siitä poistetaan törröttäwät kuidut, se pestään, walkaistaan ia tasoitetaan. Wärimassa sekoitetaan, keitetään ja painamista warten walmistetaan kuparitelat, joihin kulloinkin haluttu kaawa on kaiwerrettu. Telan kaiwerrukset täyttywät wärimassalla, joka siitä siirtyy telojen wälissä kulkewalle kankaalle muodostaen samat kuwiot, jotka telaan on kaiwerrettu. Jotta wäri ei lewiäisi kankaalle yli kaawojen, tehdään se sakeaksi lisäämällä wärimassaan wehnätärkkelystä ja tragantakumia. Jos kankaalle halutaan saada eri wärejä, woidaan tämä toimittaa siten, että käytetään useita kupariteloja eri wäreineen ja kaawoineen. Tässä on erikoinen huolellisuus tarpeen, jotta kukin wäri saisi määrätyn paikkansa. Painamisen jälkeen kangas kuiwataan ja sitä käsitellään eri tawoin, jotta wäri saataisiin siihen mahdollisimman hywin kiinnitetyksi. Niinpä sitä kuumennetaan wesihöyryllä, jos wäri on emäksistä laatua, tai hapetetaan sitä ilmassa, jos kyyppiwärejä on käytetty.

Paitsi nyt selostettua suoranaista wäripainoa käytetään karttuuvikankaita painettaessa m. m. etsausta ja reserwipainoa. Etsattaessa wärjätaän kangas kauttaaltaan yksiwäriseksi. Tämä wäri tuhotaan ja poistetaan erinäisillä kemiallisilla aineilla painamalla muutamissa paikoin kangasta ja näin saadaan erilaatuisia kuwioita kankaalle. Erittäin wiwahdusrikkaita kirjawia kuwioita woidaan saada, kun erinäisiä kemiallisia aineita sopiwasti yhdistellään.

Reserwipainon laatu woidaan selittää seuraawasti: Kun maalari tahtoo maalata kirjaimia ikkunalasille, niin leikkaa hän kirjaimet paperille, jonka hän pingoittaa ikkunalasille ja maalaa sitten koko tämän pinnan. Wäri tarttuu wain leikatuissa kohdissa lasiin. Reserwiwärjäyksen periaate on sama, waikka siinä ei mekaanisesti estetä wäriä tarttumasta kankaalle määrättyyn kohtaan, waan estäminen on kemiallista laatua ja se tapahtuu siten, että aineita sellaisia kuin sinkkisuolat ja kumi painetaan kuwioiksi kankaalle, joka sitten kastetaan kokonaan wärimassaan. Wäri tulee tasaista peittämättömissä paikoissa ja kemiallisilla aineilla painetut paikat jääwat wärjäytymättä. Tätä menetelmää käytetään nykyjään erittäinkin indigolla wärjättäessä. Se on kuitenkin saanut wäistyä wähitellen suoranaisen wäripainon tieltä.

Ei kommentteja :