17.9.14

Färgning med växtämnen.

Helsingfors Posten 48, 19.2.1904
Borgåbladet 15, 24.2.1904

Föreningen Finska Handarbetets Vänner ärnar föranstalta kurser i färgning med växtämnen. Den första fullständiga kursen kommer att äga rum instundande maj och räcker tre veckor; dock hafva eleverna tillfälle att äfven kortare tid deltaga i kursen, med vilkor att alla begynna samtidigt. Afgiften utgör 5 mark för vecka.

Såsom kändt är utsände föreningen våren 1902 en med färgning och väfnad förtrogen person, fru A. Hellen, till Kristiania för att där inhämta metoderna för färgning med växtämnen. Då föreningen sedermera ianledning af större beställningar haft godt tillfälle att tillämpa det inhämtade och att utvidga erfarenheten vid sitt färgeri, anser föreningens direktion att man vid färgeriet numera ernått sådana resultat att en kurs vid föreningens färgeri skulle medföra afsedd nytta for de personer, som vilja begagna sig af undervisningen därstädes.

Då kunskapen i växtfärgning i vårt land ännu icke är helt och hållet bortglömd, hoppas direktionen, att den grund som redan i nämnda afseende finnes att bygga på, skall bidraga till att gifva anslutning till föreningens sträfvan att återupplifva den gamla konsten, isynnerhet då densamma kan göras allmänheten tillgänglig i en utarbetad form. Särskild uppmanas lärarinnor vid folkhögskolor, husmoders- och väfskolor att deltaga i kurserna, för att sedermera i sin tur värka för spridandet af kunskapen om den skatt som finnes förborgad äfven uti våra inhemska växter, samt om de föresträden både uti färgernas skönhet och varaktighet, som ligga uti användandet af växtfärger framför de metalliska.

Ei kommentteja :