20.7.10

Universalqvam.

Borgå Tidning 10, 6.2.1847

Så kallas en ny uppfinning af nordamerikanen Wolf, emedan den skall kunna begagnas till målning af hvad som helst, - sten så väl som spanmål. Myntverket i Wien har nyligen anställt en pröfiiing deraf, och den officiella berättelsen om resultatet öfverträffade allt hvad man kunnat föreställa sig. En centner gråsten maldes till pulver inom fyra minuter,och inomen minut förvandlades en motsvarande mängd indigo, försatt med vallen, till den fina hala deg, hvartill detta färgstoft måste bringas, innan det kan begagnas i kyp. En centner rått blyhvitt finrefs inom en timma, under det att 20 arbetare icke hinna stöta detta belopp på kortare tid än en dag. Furst Metternichs jerngjuteri vid Plass, i Böhmen, har med den patenterade uppfinnaren öfverenskommit om tillverkningen af detta slags qvarnar för Österrike. Universalqvarnen kan äfven drifvas med handkraft, och genom dess hastiga och fullständiga verkan sättes livar landtbrukare i tillfälle att sjelf förmala sin spanmål, både till afsalu och husbehof.

Ei kommentteja :