12.7.10

Sääntöehdoitus maalarien ammattiosastolle Tampereella.

Tampereen Sanomat 9, 22.1.1890

(Tampereen Työwäenyhdistys hywäksynyt)

1 § Ammattiosaston tarkoitus on iittää maalarien ammattilaiset yhteiseen työhön siwistyksen, siweellisyyden, ammatti-taidon ja niissä riippuwan yhteiskunnallisen aseman kohottamiseksi jäsentensä kesken.

2 §. Saawuttaaksensa tätä päämäärää, pidetään yhdistyksen toimesta esitelmiä ja keskusteluja ammattiin kuulumista y m. kysymyksistä; sen lisäksi toimeenpannaan hyödyttäwiä ja jalostuttawia huwia sekä hankitaan, siinä määrässä kuin warat
myöntäwät, ammattikirjallisuutta ja kuwateoksia. Samalla pitää yhdistys silmällä niitä nuorukaisia, jotka owat antautuneet maalarin uralle, siten, että saawat tarpeellista kouluopetusta ja harjaantumat järjestykseen ja kuuliaisuuteen, sekä että yleensä sopu ja hywä järjestys wallitsee ammattitowerien kesken. Koska yhdistyksen tarkoitus on edistää ammattitaitoa, niin tulee, mikäli waroja riittää, apurahoja jaettawaksi etewille yhdistyksen jäsenille, woidakseen saada opetusta Taideteollisuuskoulussa Helsingissä, tahi muualla, sekä myötäwaikuttaa matkarahain saamiseksi ulkomaille opintojen jatkamiseksi.

3 § Jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen hywänmaineinen, maalarinammattiin kuuluwa, wähintäin kaksi (2) wuotta ammattia harjoittanut henkilö, kun hän siitä ilmoittaa yhdistyksen johtokunnalle. Mitä apulaisiin tulee, olkoon johtokunnalla wapaus harkita heistä erikseen. Jos jäseneksi pyrkiä on kärsinyt lain rangaistusta, on johtokunnalla oikeus, lähemmin tutkittuaan syytä rangaistukseen, ottaa hänet jäseneksi tahi ei.

Jäseneksi pyrkijää, joka on tuomiltu kansalaisoikeutensa menettäneeksi, ei oteta yhdistykseen

Jos jäsen jostain syystä pidetään yhdistyksen kelpaamattomana, niin on kysymys hänen erottamisestaan otettawa johtokunnassa keskustellawaksi. Ja, jos tämä katsoo olewan syytä eroittaa hänet, on asiasta seuraawassa yleisessä kokouksessa äänestettäwä suljetuilla lipuilla. Jos wähintäin kaksikolmaita (2/3) osaa annetusta äänistä ehdotusta kannattaa, eroitetaan hän, — Eronneen tahi erotetun tulee jättää jäsenkorttinsa johtokunnalle.

4 §. Henkilön, joka on otettu jäseneksi osastoon, suorittaa 1 markan, josta sisäänkirjoitus maksuna 25 penniä ja sisäänpääsymaksuna 75 p:niä Jäsenmaksu on 50 penniä kuukaudelta. Kerrassaan maksamalla wuoden jäsenmaksut saa 1 markan alennuksen Jäsen, joka laiminlyö maksunsa korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajan, katsotaan osastosta eronneeksi. Kuitenkin woi hän uudelleen päästä jäseneksi suorittamalla uuden sisään pääsymaksun ja, sen lisäksi laiminlyödyt kuukausirahat. Joka kerrassaan suorittaa wiisikymmentä (50) markkaa on wapaa kaikista jäsenmaksuista. Jäsen, missään tapauksessa ei saa takaisin suoritettuja, yhdistykselle kuuluwia rahojaan.

5 §. Osaston johtokuntaan kuuluu paitsi puheenjohtajaa, 6 jäsentä sekä 2 warajäsentä, jotka kaikki wuosittain walitaan wuosikokouksessa suljetuilla lipuilla. Johtokunnan jäsenet walitsewat keskuudessaan warapuheenjohtajan. Vähintään puolet johtokunnan jäsenistä pitää olla työntekijöitä Oppilas ja apulainen ei kumminkaan ole johtokuntaan waalikelpoinen. Johtokunta on päätöswoipainen, jos puheenjohtaja tahi warapuheenjohtaja sekä 4 jäsentä on saapuwilla Äänien ollessa tasan woittaa puheenjohtajan kannaltawa mielipide. Johtokunnalla on päättäwä oikeus kaikissa maissa kysymyksissä paitsi niissä, mitkä koskewat waaleja, jäsenmaksuja ja sääntöjen muuttamista, jotka owat wuosikokouksen ratkaistawat. Tärkeämmät ja yleisemmät asiat keskustellaan ja päätetään osaston kokouksissa.

6 §. Johtokunnan welmolllsuus on pitää huolta osaston talouden-hoidosta, määrätä pöytäkirjuri ja ottaa rahastonhoitaja.

7 §. Pöytäkirjurin tehtäwä on pitää pöytäkirjaa wuosikokouksessa, osaston- ja johtokunnan kokouksissa sekä hoitaa osaston kirjeeinvaihtoa, kuin myös laatia wuosikertomus osaston toiminnasta.

8 §. Rahastonhoitajan tulee säännöllisesti pitää kirjaa osaston tuloista ja menoista; koota maksamattomat jäsenmaksut, sekä on hän welwollinen tekemään tilin hallinnostaan milloin tahansa johtokunta sen hywäksi näkee Wirkaan astuessaan tulee hänen antaa luotettawa, johtokunnan hywäksymä, takaus.

9 §. Osasto walitsee wuosittain huwitoimikunnan sekä järjestysmiehet toimeenpanemiaan huweja, esitelmiä y. m. s. warten ja on jälkimmäisten pidettäwä silmällä, että hywä järjestys niissä wallitsee. Järjestysmiesten tulee sitä paitse walwoa hywää järjestystä osaston kokouksissa.

10 § Osaston wuosikokous pidetään Helmikuun kuluessa, sekä wuosipäiwä kesäkuukausina. Molemmat asiat ratkaisee tarkemmin johtokunta. Kokouksia pidetään wähintäin kerran kuukaudessa, johtokunnan määrääminä päiwinä. Wuosikokouksesta ja wuosipäiwästä ilmoittaa puheenjohtaja 8 päiwää ennen niiden pitämistä, kaupungin enimmän lewinneissä sanomalehdissä. Kokoukset ilmoitetaan wähintäin kahta (2) päiwää ennen.

11 §. Osaston wirallinen kieli on Suomen kieli, jota myöskin käytetään kirjanpidossa sekä yleensä kaikissa osastoa koskewissa keskinäisissä kirjoiluksissa.

12 §. Vuosikokouksessa walitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille kaksi (2) warajäsentä tarkastamaan kuluwan wuoden tilit. Samassa tilaisuudessa lukee puheenjohtaja kertomuksen kuluneen wuoden waikutuksesta. Tilintarkastajien antama lausunto osaston warojen hoidosta samana wuonna julkiluetaan ja päätetään johtokunnalle annettawasta tilinwapaudesta. Tarkastellaan ehdotettuja kysymyksiä ja keskustellaan niistä.

13 § Waaleissa ja äänestettäessä täytyy jokaisen olla itse saapuwilla, muussa tapauksessa ei hänen ääntänsä oteta huomioon. Johtokunnan jäsenillä on oikeus ottaa osaa kaikkiin waaleihin, paitse tilintarkastajia ja niiden warajäseniä walittaessa.

14 § Wuosikokouksen ja muiden kokouksien pöytäkirjat luetaan ja hywäksytään seuraawassa kokouksessa ja astuwat päätökset woimaan heti kun tämmöinen tarkastus on tehty, ellei osasto jotakuta asiaa warten toisin päätä.

15 §. Osasto alistuu ammattiosastoksi Tampereen Työwäen-yhdistykseen, jolle osasto suorittaa wuotuista wuosimaksua kolme (3) mk. kul takin jäseneltä.

16 §. Lisäyksiä ja muutoksia näihin sääntöihin, jotka muutokset kuitenkaan eiwät saa koskea 17 §.ää, moidaaii tehdä ainoastaan wuosikokouksessa, jos wähintään kaksi kolmatta (2/3) osaa läsnäolewista osaston jäsenistä siihen suostuwat. Wahwistus näihin muutoksiin on haettawa Työwäen-yhdistykseltä, ennenkuin niitä woidaan käytäntöön ottaa. Ehdotukset muutoksiksi owat wähintäin kaksi (2) kuukautta ennen wuosikokousta jätettäwät kirjallisesti johtokunnalle, jonka tulee, myötäliittäen oman lausuntonsa, esittää asia seuraawassa wuosikokouksessa yhdistykselle, joka sitte ottaa asian keskusteltawaksi ja päätettäwäksi.

17 § Jos osaston jäsenten lukumäärä wähenisi alle kymmenen, lakkaa osaston waikutus toistaiseksi. Asiakirjat, pöytäkirjat, tilikirjat sekä rahawarat ja muu omaisuus jätetään siinä tapauksessa Tampereen Työwäen-yhdistyksen hoidettawaksi, siksi kunnes jäsenten lukumäärä taas kohoaa yli kymmenen, jollain osasto uudelleen alkaa waikutuksensa ja on oikeutettu perimään hoidettawaksi jätetyt rahawarat, asiakirjat sekä muun omaisuutensa

Hywäksynyt ja noudatettawaksi wahwistetut Työwäenyhdistyksen johtokunnan kokouksessa Jouluk. 16 p. 1889
Toimeksi saanut
Kaarlo Renström.

Ei kommentteja :