10.7.10

Färgadt kaffe.

Björneborgs Tidning 37B, 30.3.1899

I Hamburg har nyligen afdömts ett mål angående förfalskning af näringsmedel, som är af intresse äfven för oss. De anklagade voro innehafvarne af firman Boden & C:o, som i S:t Annenufer n:r 1 drefvo en kaffebearbetnings- och rensningsaffär, och en hr Leinau, som dref en liknande affär i S:t Annenufer n:r 4.

De anklagade hade icke allenast i stort omfång värkstält rensning af kaffe, den s. k. tvättningen, utan ha äfven färgat stora kvantiteter med cskadliga färger. Sålunda har i synnerhet billigt, gul Santoskaffe varit föremål för färgning, i den man gifvit det enblåaktig kulör, som är egendomlig för de dyrare kaffesortenia såsom Portoriko, Guatemala, Honduros o. s. v., och afsikten härvid var icke att bedraga en grosförbrukarne eller deras agenter, men däremot detaljhandlarne och isynnerhet konsumenterna.

Firman Boden & C:o meddelade under målets gång, att firman ombesörjer rensnings af kaffe och äfven drifver handel med kaffe. Det färgade kaffe går endast till Danmark, Sverge, Norge och Ryssland och färgas efter några från dessa länder insända profbönor. Färgningen sker icke för att bedraga, utan emedan de nordiska länderna önska få kaffet färgadt. Det var äfven omöjligt att bedraga på detta sätt, ty smaken skulle dock genast förråda den värkliga kaffesorten. Firman ville ej häller medgifva, att de insända profverna Santoskaffe hade afsändts af firman såsom Portorikokaffe, och ansåg för öfrigt att angifvelsen tillkommit genom en Frankfurterkonkurrent.

Leinau förklarade, att han alldeles icke dref kaffehandel. Han ombesörjde blott färgning af kaffe för kommissionärerna i Hamburg, men arbetade dock för lön: det var icke tal om, att han förde färgadt kaffe i handeln. Båda de anklagade förklarade vidare, att de bättre kaffesorterna kommo färgade redan till Hamburg.

Den sakkunnige dr Lendrich från det hygieniska museet uttalade, att båda de insända profverna måste anses vara färgade med indigo för att på ett bedrägligt sätt gifva ett bättre utseende. Kaffet från Boden & C:o hade genom bearbetningen förlorat Santoskaffets egendomliga utseende och liknade förvillande Portoriko eller Riokaffe. Det från Leinau undersöktakaffet hade icke genom bearbetningen undergått någon ändring.

Efter sakkunniga köpmäns utsago har det redan sedan flere år blifvit bruk att färga kaffe. Genom en sådan färgning är man emellertid icke istånd att gifva kaffe utseende af att vara af en bättre kvalité. Färgningen sker hvarken för att bedraga grossister eller detaljister, enär färgen öfverhufvudtaget icke ensam är bestämmande för kaffets kvalité.

Statsadvokaten uttalade därefter, att det under förhandlingarna icke blifvit bevisadt, att de anklagade hade förfalskat kaffet för att bedraga allmänheten och yrkade därför på deras frikännande.

Försvarsadvokaterna slöto sig också härtill och hänvisade dessutom på, att lagen blott förbjuder att färga näringsmedel med skadliga ämnen, hvarefter domstolen frikände de anklagade.

Ei kommentteja :