14.10.08

Wirallisia ja laillisia julistuksia (Väripatentti siniselle villavärille)

Suomalainen Wirallinen Lehti 58, 11.3.1887

Wirallisia ja laillisia julistuksia.
Suomen Teollisuushallitus


Tekee tiettäwäksi: Teollisuushallitukselta on tehtaanhaltija Clemens Lohmann anonut patenttia kahdeksitoista wuodeksi eräälle hänen keksimälleen menetykselle sinittää willawaatetta ja muita animaalisia säikeisiä aineita, jossa tarkoituksessa hakija on lisännyt selityksen keksinnöstä.

Tämän hakemulsen johdosta on Teollisuushallitus nähnyt kohtuulliseksi myöntää hakijalle, tehtaanhaltijalle Clemens Lohmannille patentin puheena olewalle keksinnölle kahdentoista wuoden ajaksi helmiluun 25:teen päiwään asti w. 1899, jolloin tämä patentti-oikeus loppuu, niin että hakija saakoon mainitun ajan kuluessa, muut ulossulkien, yksin tahi muiden kautta, kaikkialla Suomenmaassa samaa keksintöä käyttää, jossa hakijan tulee noudattaa woimassa olewia asetuksia.
Patentinhaltija on welwollinen, patenttioikeuden menettämisen uhalla:
1:ksi kahden kuukauden kuluessa tämän jälkeen, kukin kuukausi kolmeksikymmeneksi päiwäksi luettuna, olemaan tämän patenttikirjan yleisesti kuuluttanut sen julkaisemisella kolme kertaa Suomen wirallisissa ruotsin- ja suomenkielisissä sanomalehdissä ynnä keksinnön selityksen kanssa, jota on samoin kuuluwainen kuin patenttihakemukseen liitettykin;
2:ksi kahden wuoden kuluessa tämän jälleen Teollisuushallitukselle toteen näyttämään, että hakija täysin käyttää patentillista keksintöänsä; sekä
3:ksi sittemmin joka wuosi koko patenttiaikana niin ikään Teollisuushallitukselle todeksi näyttämään, että keksintöä yhä edelleen käytetään.

Jos tämä patenttioikeus laillisen saannon kautta siirtyy toiselle omistajalle, pitä siitä Teollisuushallitukselle ilmoitettaman ja asianlaita todistettaman: ja tulee, jos uusi omistaja asuu ulkopuolella Suomenmaata, hänen jollekulle täällä asuntoa olewalle miehelle, jonka nimi ja olinpaikka owat Teollisuushallituksessa registröittäwäksi ilmoitettawat, antaa waltuuskirja sen miehen saada kaikessa, mikä patenttia koskee, patentinhaltijan puolesta puhua ja wastata.

Lopuksi on Teollisuushallituksen täten ilmoittaminen, että tämän patenttikirjan älköön katsottako tuottawan warmuutta siitä, että keksintö on uusi tahi että sitä woidaan edulla käyttää. Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, Teollisuushallitukselta, 25 p:nä helmikuuta 1887.
Lennart Gripenberg. E. P. Solitander.
adj. Elis Furuhjelm.
Clemens Lohmann.
Köln'ssä Rheinwirran warrella.

Uusi menetystapa sinittää willoja ja muita animaalisiasäikeisiä aineita ja niistä walmistettua lankaa ja kangasta.

Tämä keksintö tarkoittaa uuden menetyksen sinittää willoja samoin kuin muita animaalisia säileitä aineita, joka on helpommin mahdollinen toimittaa ja halwempi kuin tähänasti tawallinen menetys indigolla ja antaa ihan aidon wärin.
Täksi menetykseksi käytetty wäri. jolle minä olen antanut nimen: "Direktwollblau", on kokoonpantu atsodifenylsinestä, sinipuuliuwoksesta, rikklihappoisesta kuparioksidista ja rikkihappoisesta rautaoksiduulista.
Hywä sekoitussuhde oloaineitten wälillä on
34 osaa atsodifenylsintä
30 " sinipuunliuwosta (kuiwana punnittua)
16 " rikkihappoista kuparioksidia
20 " rikkihappoista rautaoksiduulia.

Kuitenkin woi myös poikkeemuksia niistä suhdeluwuista tapahtua. Laitettaessa kylpyä lisätään yllämainitulle sekoitukselle wielä yhtä alkalibisulfaatia, mieluisimmin kaksinais-rikkihappoita natronia ja suolatehappoa. Mustansiniseksi wärjäykseksi sopii 100 painoosalle willawaatteelle käyttää 10 painoosaa sekoituksesta, 10 painoosaa kaksinaisrikkihappoista natronia ja 6 painoosaa suolahappoa. Waaleampia wärintuntuja waatiwat kaikista aineista samassa suhteessa wähemmän.

Aineet liuwennetaan yhdessä kuumassa wedessä taikka pannaan yht'aikaa ehkä jo wetelän sinipuunliuoksen sekaan. Liukenemisen perästä, jota woidaan jouduttaa keittämisellä, lisätään niin paljo kylmää wettä kylwylle kuin on tarpeellista sinitettäwälle määrälle willawaatteelle; pannaan ennen kastettu willavaate kylpyyn ja annetaan sen kiehua hywin noin 1½ tuntia. Jos wärin pitäisi olla pimeämpi, kuin se tämän perästä on, saawutetaan tämä enemmällä lisäytsellä rikkihappoisella kuparioksidilla, noin 5 painoosaa 100 osalle willawaatteelle ja jatketulla keittämisellä siksikun saadaan toiwottu wärintuntu.

Samalla kylwyllä woidaan sinittää useat kerrat jos waan joka kerta korwataan ne aineet, jolla willawaatteet owat imeneet itseensä.

Menetys sopii sekä willoille ja muille animaalisille säikeisille aineille, että niistä tehdylle langalle ja kankaille; se antaa wärin, joka kestää pesemisen, walon, ilman ja happoja, se waatii waan yhtä kylpyä, edeltäpäin keitettämättä tahi petsattamatta sinitettäwää ainetta ja wiimeksi owat menetyksen maksut waan noin neljäsosa niistä wärjäämisestä indigolla.

Patenttia waaditaan:
Menetykselle antaa willoille ja muille animaalisille säikeisille aineille ja niistä tehdylle langalle ja kankaalle aito sininen wäri keittämällä ne wedellä sekoitetussa atsodifenylsinen, sinipuuliuwoksen, rikkihappoisen kuparioksidin, rikkihappoisen rautaoksiduulin, yhden kaksinaisrikkihappoisen alkaln ja suolakehapon liuwoksessa.

Ei kommentteja :