13.10.08

Panssarivärit


N:o 58
PANSSARIVÄRIT
2 : n e n painos
TIKKURILAN TEHTAAT

[---]

[---]

PANSSARIVÄRIT
ja PANSSARIVERNISSA
2 : n e n painos

TIKKURILAN TEHTAAT
VERNISSA-, VÄRI- ja LAKKATEHDAS
Omistaja
A.B. Schildt & Hallberg O.Y.
Tikkurila

[---]

Helsinki
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y,
1939

[---]

SISÄLTÄÄ:
Mitä ovat panssarivärit ........................ siv. 4
Johdanto ........................ " 6
Miten Panssarivärit eroittuvat öljyväreistä........................ " 9
Panssarivärit ruosteenehkäisyväreinä........................ " 12
Miten rautarakenteet maalataan........................ " 15
Panssarivärit rakennusten maalauksessa........................ " 18
TEHO Kattovärit........................ " 19
TEHO Seinävärit........................ " 22
Panssarivärien muut käyttöalat........................ " 24
»Tuorepohja»-menetelmä........................ " 25
Panssarivernissa........................ " 27
Muita suojavärejä ........................ " 30

[---]

Mitä ovat PANSSARIVÄRIT ja PANSSARIVERNISSA ?

Panssarivärien sideaineena on erikoiskeittomenetelmän mukaan valmistettu standöljy.

Panssarivärien sideaine, panssariöljy, esihapetetaan tällä erikoiskeitto­menetelmällä, joka merkitsee sitä, että se happo, joka tavallisen öljy­värin kuivuessa on otettava ilmasta, suureksi osaksi jo löytyy val­miiksi sidottuna öljyhiukkasissa.

Panssarivärin muodostama pintakalvo on huomattavasti suuremmassa määrässä vettäläpäisemätön kuin tavallisen öljyvärin.

Panssariväri ei ole maalaustilaisuudessa yhtä riippuvainen lämpötilasta tai vuodenajasta kuin öljyväri.
Kylmä ja kosteus eivät vaikuta samassa määrin haitallisesti maa­laustulokseen.

Panssariväriä voidaan sivellä pakkasessakin. Panssarivärin pinta ei vahingoitu jo n. puoli tuntia värisivelyn jälkeen sattuvasta sateesta.

Panssariväri kuivuu pakkasesta ja sateesta huolimatta muodostaen si­leän ja kauniskiiltoisen pinnan.

Panssariväriä voidaan sekä sivellä että ruiskuttaa.

Panssariväri kuivuu rypistymättä vaikka sively tehdään paksultakin.

Panssariväri tekee n.k. »tuorepohjamenetelmän» mandolliseksi. »Tuorepohja-menetelmä» merkitsee huomattavaa ajan säästöä.

Panssarivärillä voidaan uusi sively tehdä edellisen päälle jo muuta­man tunnin kuluttua, ja uusi ruiskutus edellisen päälle n. puolen tunnin kuluttua.

Panssariväri kuivuu läpeensä kovaksi riippumatta siitä, kuinka monta tuoretta värikerrosta päällekkäin on sivelty tai ruiskutettu.

Panssarivärin päälle voidaan selluloosaväriä ruiskuttaa n. 2 tunnin kuluttua.

[5]

Panssarivärit ovat erikoisvärejä ulkoilmassa olevia rautarakenteita, kuten siltoja, johtopylväitä, nostokurkia y.m.s. varten.

Panssarivärit ovat myös erikoisen sopivia kuorma-autojen, rautatie-vaunujen, maanviljelyskoneiden, veneiden, puutarhakalustojen y.m.s. maalaukseen.

Panssarivärit ovat suuresta merkityksestä varsinkin niille teollisuus-laitoksille, joissa suurempien esineiden joukkomaalaus tulee kysymykseen.

Panssarivärejä toimitetaan 25 pääsävyä värikartan N:o 11 mukaan. Muita värisävyjä valmistetaan tilaajan värinäytteen mukaan.

Panssarivernissa on pohjustussivelyssä tavallista vernissaa edullisempi senvuoksi, että se täyttää puun huokoset ja muodostaa pintakalvon jo ensimmäisellä sivelyllä.

Panssarivernissa on niinmuodoin n.k. »säästöpohjustus»-vernissa.

Panssarivernissaa on vain yhtä lajia, jota käytetään sekä pohjustus-että viimeistelysivelyyn.

Panssarivernissa sekoitettuna viimeistelysivelyä varten valmistettuun ulkoseinämaaliin, tekee tämän huomattavasti vahvemmaksi.

[6]

Tikkurilan Panssariväreistä, niiden ominaisuuksista ja tärkeimmistä käyttötavoista.
Vernissaa on ikimuistoisista ajoista käytetty yleissideaineena värejä sekoitettaessa.

Sillä on ansionsa mutta puutteellisuutensakin.

Jo ikimuistoisista ajoista on pellavaöljyä vernissan muodossa käytetty värin sideaineena. Vernissa on ollut niin sanoaksemme yleissideaine, joka on saanut palvella kaikenlaisia tarkoituksia. Sitä on käytetty ulkoseiniin tarvittavien värien sekoittamiseen, samoinkuin sellaisiin väreihin, jotka on tarkoiteta sisäseiniin, lattioihin, kattoihin, rautarakenteisiin, ja sitä on käytetty kaikenlaisiin pohjustustöihin. jossakin tapauksessa on haluttu saada ilmastollisia vaikutuksia kestävä ja niitä vastaan suojeleva väri, jossakin toisessa tapauksessa taas väri, joka juoksee ja tasaantua hyvin ja jolla saadaan kaunis kiilto, kolmanneksi taas väri, joka kuivuu hyvin ja nopeasti muodostaen kovan pinnan ja lopuksi vielä lyhyt, helposti töpättäväksi sopiva väri j.n.e. On tietysti hyvin ymmärrettävää, että värejä, joilta vaaditaan näin suuresti toisistaan eroavia ominaisuuksia, ei voida valmistaa yhtä ja samaa sideainetta käyttämällä sellaisiksi, että ne joka

[7]

Nykyaikaistetuis­ta keittomenetel­mistä huolimatta on vernissa laadul­taan suurin piirtein jäänyt ennalleen.

Pellavaöljyn määrä­tietoiseen tutki­mukseen on kuiten­kin nyt ryhdytty.

Pellavaöljyä jalostetaan par­haiten keittämällä se standöljyksi.

Paras keittomenetelmä on maallmanpatentin suojaama.

suhteessa vastaisivat korkeimpia vaatimuksia, mutta vernissaa on kuitenkin käytetty yleissideaineena. Sillä on omat suuret ansionsa, mutta myöskin suuret puutteellisuutensa.

Vernissaa laadussa ei ole vuosikymmeniin tapahtunut mitään mainittavampia muutoksia. Tosin on sen keittomenetelmiä jossakin määrin nykyaikaistutettu ja sikkativointia parannettu ja Suomessa ovat Tikkurilan Tehtaat kiinnittäneet erikoista huomiota näihin seikkoihin, mutta suurin piirtein on vernissaa laatu jäänyt entiselleen. Viimeisen vuosikymmenen kuluessa on pellavaöljyn tutkimus kuitenkin saanut uutta vauhtia ja useita mielenkiintoisia havainnoita on tällä alalla tehty. Työskentely on tapahtunut täysin tietoisena
pellavaöljyn sekä ansioista että puutteellisuuksista ja määrätietoisesti ja, voimaperäisesti on pyritty parantamaan sen vikoja ja kehittämään sen hyviä ominaisuuksia.

Pellavaöljyn jalostamiseksi on kokeiltu useitakin eri menettelytapoja. Viime aikojen tutkimukset ovat epäämättömästi osoittaneet, että pellavaöljyä voidaan parhaiten jalostaa keittämällä se n.k. standöljyksi. Mitä sitten
on standöljy? Se on hyvin korkeassa lämpötilassa määrätyn kokoomuksen omaavaksi keitettyä pellavaöljyä. Mutta myöskin tämä standöljyn keitto on läpikäynyt monet kehitysasteet. Kaikkialla maailmassa patentoidun menettelytavan mukaan saadaan paras stand‑

[8]

Tikkurilan Teh­taat hankkineet yksinoikeuden Suomessa Panssariöljyn voimistamiseen.
öljy keittämällä pellavaöljyä n. 300° samalla kun siihen keittämisen kestäessä puhalletaan ilmaa. Täten saavutetaan määrätynlainen esihapettuminen, jolla on omat hyvät puolensa ja joihin palaamme jälempänä. Tikkurilan Tehtaat ovat hankkineet yksinoikeuden tällaisen erikoisstandöljyn keittoon Suomessa ja käytetään tätä öljyä sideaineena meidän Panssariväreissämme.

[9]

Yleisiä ominaisuuksia, jotka eroittavat Panssarivärin tavallisesta öljyväristä.

Tavallinen öljyväri hygroskooppinen.
Panssariväri on vettäläpäisemätön,senvuoksi paremmin ruos­tetta ehkäisevä.
Vasta sivelty öljyväripinta turmeltuu sateesta.
Tuore Panssariväri kuivuu sateesta huolimatta.
Öljyväriä ei voida sivellä pakkasessa.

Tutkimuksia suoritettaessa on todettu, että tavallinen öljyvärikalvo on sangen hygroskooppinen; se imee kostean sään vallitessa hyvin runsaasti vettä, joka taas kuivalla sääIlä haihtuu pois. Panssariväri ei ole samassa määrässä hygroskooppinen. Se on hyvin suuressa määrässä vettäläpäisemätön ja sillä on senvuoksi huomattavasti paremmat edellytykset kuin öljyvärillä ruosteenehkäisyvärinä.

Jos esim. jokin ulkonaoleva rautarakenne maalataan tavallisella öljyvärillä, on maalaustyö kokonaan riippuvainen säästä. Sade turmelee ehdottomasti juuri maalatun öljyväripinnan; sadepisara emulsoi värissä ja muodostaa pintaan syvennyksen. Näin ei tapahdu Panssarivärillä maalattaessa. Niinkin pian kuin 1/2 tuntia värisivelynjälkeen sattuva sade ei enää vahingoita pintaa. Väri kuivuu sateesta riippumatta sileäksi ja kauniiksi pinnaksi.

Myöskään pakkasessa ei tavallisella öljyvärillä voi maalausta suorittaa; pinta rypistyy

[10]

Panssariväriä voidaan sivellä ankarassakin pakkasessa.

Öljyväripinnassa näkyvät sivellinjäljet.

Panssariväri tasaantuu emalintapaisesti.

Öljyväriä on sivel­tävä ohuesti ja tu­lee sen olla kuiva ennen seuraavaa sivelyä.

Ajanhukkaa.

Panssariväriä voidaan uudelleen sivellä 2 t. kuluttua, vielä tuoreelle pohjolle ja ruiskuttaa jo 1/2 t. kuluttua.

ja tulee sangen ruman näköiseksi. Panssari­värillä voidaan maalata ainapa —30° pakkasessa. Kuivuminen tapahtuu luonnollisesti jonkin verran hitaammin, mutta pakkasesta huolimatta tulee pinta yhtä kaunis ja sileä kuin normaalinkin lämpötilan vallitessa. Öljyvärillä maalattaessa jäävät myöskin siveltimen jäljet näkyviin maalipintaan. Väri on lyhyttä eikä senvuoksi tasaannu tarpeeksi hyvin. Panssariväri taas tasaantuu aivankuin emaliväri. Pintaan ei jää näkyviin mitään siveltimen jälkiä, vaan väri tasaantuu sileäksi ja kauniiksi kalvoksi.

Vanha, kultainen sääntö tavallisella öljyvärillä maalattaessa on, että sivelyn on tapahduttava ohuesti ja että seuraavaa sivelyä ei saa tehdä ennenkuin edellinen on täysin kuiva, jos sivelyt toimitetaan liian lyhyin väliajoin, nahoittuu väripinta ja rypistyy. Jokaisen sivelyn täydellisen kuivumisen odottaminen merkitsee huomattavaa ajanhukkaa. Sukupolvien aikana on tällaiseen asiaintilaan kuitenkin niin totuttu, että ajatuskin sen kumoamisesta on leimattu mielettömäksi. Panssariöljyn paksun kokoomuksen ja siinä tapahtuneen esihapettumisen ansiosta on varemmin mahdottomana pidetty nyttemmin tullut mahdolliseksi. Noin 2 tuntia Panssarivärisivelyn jälkeen voidaan uusi sively jo toimittaa ja jälleen 2 tuntia tämän jälkeen taas uusi sively. Väriä ruiskutettaessa voidaan tätä väliaikaa

[11]

»Tuorepohja>>-menetelmä.

Pohjustettaessa vernissa imeytyy kokonaan uuteen puupintaan.

Panssarivernis­sa muodostaa heti pintakalvon.


vieläkin lyhentää aina 1/2 tuntiin. Tällainen kolminkertainen värikalvo kuivuu nopeasta työtahdista huolimatta nahistumatta ja rypistymättä. Tämä n.k. tuorepohjamenetelmä on suuresta merkityksestä esim. monelle teollisuudelle, jossa säännöllisesti jatkuva maalaustyö tulee kysymykseen.

Käytettäessä tavallista vernissaa tai tavallista öljyväriä puun pohjustussivelyyn, imeytyy tämä ensimmäinen sively kokonaan puuhun, eikä muodosta juuri nimeksikään minkäänlaista kaivoa. Panssarivernissalla (Panssarivernissaksi kutsumme sopivalla tavalla ohennettua ja sikkativoitua Panssariöljyä) tai Panssarivärillä pohjustettaessa jää tämä ensimäinen sively osittain pinnalle, muodostaen värikalvon.

[12]

Panssariväri ruosteenehkäisyvärinä.

Panssarivärit ovat ennen kaikkea ruosteenehkäisyvärejä.
Rautarakenteita suojellaan ruostumiselta maalaa‑
malla.
Oikean maalivärin valinta ei ole helppoa.


Tikkurilan Panssariväreillä on epäilemättä suurin merkitys ruosteenehkäisyväreinä.

Rautasiltoihin ja rautarakenteisiin käytetyt pääomat ovat suunnattomia ja on senvuoksi kansantaloudellisessa suhteessa erittäin tärkeätä, että tehokkaalla tavalla taistellaan ruosteen muodostumista vastaan, koska ruosteen muodostuminen epäämättömästi automaattisesti myötävaikuttaa rautarakenteiden eliniän lyhenemiseen. Halvin tapa, millä rautarakenteita voidaan suojella ruosteen muodostumiselta, on niiden maalaaminen, samalla kun näin saavutetaan haluttu kaunistava väritysteho. Rautarakenteiden tarkoituksenmukainen hoito on sen vuoksi mitä suurimmasta merkityksestä.

Oikeiden maalivärien valinta ja niiden oikea käyttö eivät kuitenkaan ole helppoja sille, joka ei ole tähän erikoisalaan syventynyt ja paljon on tässä suhteessa erehdyksiä tehty, osaksi saastäväisyys-syistä osaksi puutteellisesta asiantuntemuksesta johtuen.

Taholla, missä ollaan vastuusta tietoisia, on kuitenkin jo alettu käsittää mitä vahinkoja epätarkoituksenmukainen maalaus tuottaa.

[13]

Valtionrautatiet m.m. Saksassa ja Suomessa määräävät vähintäin kolme sivelyä, joista pohjustus lyijymönjällä ja viimeistely standöljyvärillä.

Panssarivärit ovat standöljyvärejä.

Lyijymönjä on paras pohjustusväri ehkäisemään ruostetta.

Lyijymönjäväri ei sovi viimeistelyväriksi. Sen päälle on siveltävä säänkestävä väri.

M.m. ovat sekä Saksan että Suomen valtionrautatiet osoittaneet suurta kiinnostusta tähän kysymykseen. Monivuotisten kokeilujen jälkeen ovat nämä laitokset senvuoksi julkaisseet erikoiset siltojen ja rautarakenteiden maalauksessa noudatettavat määräykset. Lyhyesti sanottuna sisältävät nämä määräykset sen, että rautarakenne on siveltävä vähintäin kolmeen kertaan, joista sivelyistä pohjasively on tehtävä puhtaalla lyijymönjävärillä ja viimeistelysively puhtaalla standöljyvärillä.

Tikkurilan Panssarivärit ovat puhtaita standöljyvärejä ja niinmuodoin varsin hyvin soveltuvia rautarakenteisiin.

Paras pohjustusväri on epäilemättä puhdas lyijymönjä. Lyijymönjä omaa, kiitos kemiallisen kokoomuksensa, sen ominaisuuden, että se on suoranaisesti ruosteenehkäisevä suuremmassa määrässä kuin mikään muu tunnettu värijauhe.

Tavallisesti käytetään pohjavärinä lyijymönjäväriä, jonka jäyttäjä tavallisesti itse sekoittaa. Lyijymönjäväriä sekoitettaessa on tärkeätä, ettei väriä tehdä liian lihavaksi, koska se tällaisena kuivuessaan pyrkii nahoittumaan ja rypistymään, mikä hidastuttaa ja vaikeuttaa maalaustyön jatkamista.

Tikkurilan Tehtaat valmistavat lyijymönjäväriä nimeltä
Panssarimönjäväri N:o 41
joka tässä suhteessa tarjoaa sen edun että nahoittumista ja rypistymistä ei tapandu. Lyijy‑

[14]

Paras väri tätä varten on standöljyväri.

Kalliimpi, mutta tarkoituksenmukainen standöljyväri on aikaa myöten taloudellisempi kuin huokea öljyväri.

mönjäpanssariväri on aina sekoitettu oikeissa suhteissa, kuivuu nopeasti ja varmasti ja tekee mahdolliseksi työn nopeammin suorituksen.Lyijymönjäpanssariväri pysyy käyttökuntoisena, jos se säilytetään suljetussa purkissa. Sitä voi‑ daan sekä sivellä että ruiskuttaa ja se on riittoisampaa kuin tavallinen lyijymönjäväri.

Riippumatta siitä käytetäänkö pohjustukseen lyijymönjäöljyväriä tai lyijymonjäpanssariväriä, on tämä suojeltava viimeistelyvärillä.
Lyijymönjäväri nim. ei kestä ulkoilmassa, vaan rapautuu melko nopeasti, jos se välittömästi joutuu auringon ja veden. vaikutukselle alttiiksi. Lyijymönjävärion senvuoksi peitettävä ja on tähän käytettävä väriä, johon ilmastolliset olosuhteet eivät vaikuta. Aikaisemmin käytettiin tähän tarkoitukseen öljyväriä, tavallisesti lyijyvalkois-öljyväriä. Nyttemmin on kuitenkin tämän värin asemasta ryhdytty käyttämään standöljyvärejä, koska nämä ovat osoittautuneet huomattavasti suuremmassa määrin veden ja ilman kestäviksi.

Suuremman rautarakenteen maalauksesta johtuvat kustannukset eivät ole pienet. Näistä menoista itse värin hinta merkitsee vähemmän. Jos käyttämällä hyvää ja tarkoituksenmukaista väriä uudelleenmaalausta voidaan
viivyttää kaksi ehkä kolmekinvuotta, on viisasta ja taloudellista käyttää tällaista väriä, vaikka se ostettaessa onkin hieman kalliimpaa kuin kotona sekoitettu öljyväri.

[15]

Miten rautarakenne on maalattava.

Jos asennettaessa mönjäpohjustus on vahingoittunut, tehdään uusi sively.

Mönjäämättömästä rautarakenteesta poistetaan huolellisesti ruoste, rasva j.n.e. ja pohjustetaan se samana päivänä. Pinnan tulee olla kuiva.

Uusi rautarakenne toimitetaan tavallisesti valmiiksi mönjättynä. Ennenkuin rautarakenne on asennettu, on useimmiten tämä mönjäpohjustus paikoittain vahingoittunut, jonka vuoksi, ennenkuin maalausta jatketaan, rakenne on uudelleen siveltävä mönjävärillä.

Maalaamattomasta rautarakenteesta on ensiksi kaikki ruoste, valssipinta, rasva, lika ja tomu huolellisesti poistettava. Käsin poistetaan ruoste ja valssipinta vasaralla, raapinraudalla ja teräsharjalla. Koneellisesti tämä tapahtuu hiekkasuihkulla.

Mikäli mandollista tulee pohjustuksen tapahtua samana päivänä. Pinnan tulee luonnollisestikin olla täydellisesti kuiva. Jos maalaus tehdään aamulla, on huolehdittava siitä että aamukaste ensin tarkoin pyyhitään pinnasta pois.

Pohjustussively tehdään joko Panssarilyijymönjävärillä 41 tai lyijymönjäöljyvärillä.

Lyijymönjäpanssariväriä sivellään tavallisesti yhteen kertaan, mutta sikäli kuin todella hyvää työtä tavoitellaan, on tehtävä vielä toinen sively samalla värillä.

[16]

Lyijymönjäöljyväri saa olla suojelematta korkeintaan muutam. kk.

Välimaalaus öljyvärillä tai Panssarivärillä.

Viimeistely PANSSARI‑värillä.

Panssariväriä voidaan sivellä tuoreelle pohjalle.

Öljyvärin tulee kui­vua ennenkuin sen päälle maalataan.

1) Nokimustaa käytetään senvuoksi että toinen sively saisi ensimmäisestä hieman poikkeavan sävyn ja sen kautta helpommin voitaisiin tarkistaa, että sively on tehty huolellisesti.

Jos lyijymönjäöljyväriä halutaan käyttää, on ensimäinen pohjasively tehtävä laihalla värillä. Sopiva suhde on 9 kg mönjää 1 kiloon variä.

Tämän kuivuttua hyvin tehdään toinen sively hieman Iihavammalla mönjävärillä (7-7,5 kg lyijymönjää ja 10 grammaa nokimustaa1 1 kiloon vernissaa).

Mönjäöljyväri ei kestä aurinkoa ja ilmaa eikä sitä senvuoksi pidä jättää suojaamatta kauemmaksi aikaa kuin korkeintaan muutamaksi kuukaudeksi.

Ensimäinen peittovärisively tehdään joko Panssarivärillä tai tavallisella öljyvärillä. Sively on tehtävä tasaisesti ja kohtalaisen ohuesti. Tälle värille kehoitetaan antamaan viimeistelyväristä hieman poikkeava sävy, jotta paremmin voitaisiin tarkistaa onko viimeistelysively tehty huolellisesti.

Viimeistelysively tehdään Panssarivärillä.

Kun välisively on tehty Panssarivärillä, voidaan viimeistelysively tehdä n.k. »tuorepohjamenetelmän» mukaan, t.s. jo muutaman tunnin kuluttua.

Jos välimaalaus on tehty öljyvärillä, tulee tämän saada kuivua hyvin, ennenkuin viimeistelysively tehdään.

[17]

Panssariväriä on 25 pääsävyä.

Ohennetaan tärpätiliä tai Sangajol'illa.

Panssarivärejä toimitetaan 25 sävyä värikartan N:o 11 mukaan, mutta valmistetaan myös muita sävyjä värinäytteen mukaan. Sen johdosta , että valkoisella värillä on rajoitettu peittokyky, toimitamme erikoista Panssaripohjustusväriä N:o 396.

Panssariväri toimitetaan sivelykuntoisena, mutta voidaan sitä haluttaessa ohentaa tärpätillä tahi n.k. kivennäistärpätillä (Sangajol tai Varnolen).

[18]

TEHO Kattovärit ovat puhtaita Panssarivärejä.

TEHO Seinävärit ovat n.k. puoli-panssarivärejä.


Panssarivärit rakennuksien maalauksessa.

Rakennuksien maalauksessa soveltuvat Panssarivärit erittäin hyvin kattojen ulkomaalaukseen. Erinäisistä syistä olemme antaneet rakennuksien maalaukseen tarkoitetuille väreille sarjanimityksen TEHO. Meidän TEHO Kattovärimme ovat puhtaita Panssarivärejä, jotka ovat tarkoitetut pelti- ja huopakattojen sivelyä varten, kun taas TEHO Seinävärit ovat Panssarivärejä, joihin on lisätty öljyväriä, ja jotka ovat tarkoitetut ulkoseiniä varten.

[19]

Kattojen maalaus.

Mustapeltikatto puhdistetaan ruosteesta, ja pohjustetaan lyijymönjävärillä jonka jälkeen se sivellään yhteen tai kahteen kertaan TEHO-Kattovärillä.

Galvanoituja kattoja maalataan aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua.


TEHO Kattovärit.

Mustapeltiset katot.
Tavalliset mustapeltiset katot on mahdollisimman pian maalattava ruosteen muodostumisen ehkäisemiseksi. Puhtaina standöljyväreinä soveltuvat meidän TEHO Kattovärimme erikoisesti tähän tarkoitukseen.

Siveltävän peliin tulee olla ruosteesta vapaa. Jos siinä on ruostetta, on se poistettava teräsharjalla. Useimmissa tapauksissa sivellään TEHO Kattoväriä suoraan peltipinnalla yhteen tai kahteen kertaan. Vaikka tätä menettelytapaa säästäväisyyssyistä yleisesti käytetäänkin, ei se kuitenkaan ole oikea. Oikea menettelytapa on se, että peltipinta ensin pohjustetaan lyijymönjävärillä ja tämän pohjustusvärin päälle sivellään TEHO Kattoväriä yhteen tai kahteen kertaan.

Galvanoidut katot.
Katot, jotka ovat galvanoitua peltiä, on jätettävä maalaamatta 1-3 vuodeksi, jonka jälkeen ne maalataan samalla tavalla kuin mustapeltiset katot. Kohdat, joissa pelti on ruostunut, on pohjustettava lyijymönjävärillä.

[20]

Huopakatotkin maalataan TEHOLLA.

TEHO Kattoväriin ei vaikuta tunti sivelyn jälkeen sattuva sade.

TEHO Kattovärejä on 10 pääsävyä.

Menekki puhtaalla peltipinnalla.

Huopakatot.
Eräitä TEHO Kattovärin sävyjä, varsinkin N:o 4 tummanpunaista voidaan hyvällä tuloksella käyttää myös Semptaliini-ja huopakattoihin. Vanhojen huopakattojen maalaamiseen ei tarvita erikoisia ohjeita. Katossa mahd. esiintyvät viallisuudet paikataan uudella huovalla tai tarkoitukseen sopivalla kitillä vian suuruudesta riippuen, jonka jälkeen katto maalataan TEHO Kattovärillä.

Öljyväriin verrattuna on TEHO Kattovärillä se suuri etu, että se toisaalta on öljyväriä kestävämpää, toisaalta sen pintaa ei vahingoita sade, joka sattuu jo n. tunti sivelyn jälkeen.

Maalaus on aina suoritettava katon varjopuolella. Maalausta kuumassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamalle pellille on vältettävä, samoinkuin iltakasteen kostuttamalle pellille.

TEHO Kattovärejä toimitetaan värikarttamme N:o 10 mukaan 10 vakioväriä.

TEHO Kattovärien, värillisten, menekki voidaan laskea seuraavaksi:
1 kilolla maalataan puhdasta peltipintaa
N:o 2, harmaa, n. 8-9 m2
» 3, tiilen pun. » 9-10 »

[21]

N:o 4. tumm. pun. n. 13-15 m2
»5, tumm. vihreä » 11-12 »
»6, kuparin rusk. » 13-15 »
»8. lyijymönj. säv. » 10-11 »
»9, homeenvihr. » 11-12 »
»10, vaal. vihr. » 10-11 »
»11, vihreä » 10-11 »
»12, heleän pun. » 9-10 »

Ennen maalatulla peltipinnalla on menekki, riippuen vanhan maalipinnan huokoisuudesta, usein huomattavastikin suurempi. Yllämainitut numerot ovat vain jonkinlaisena ohjeena menekkiä määrättäessä ja annetaan sill edellytyksellä, että poikkeuksia niistä saattaa tapahtua. Värimenekkiin vaikuttaa mm. ei vain pinnan sileys tai rosoisuus vaan myös suuressa määrin lämpötila, joten aurinkoisena ja lämpimänä päivänä levykaton ollessa kuuman 1 kg:lla ei lähimainkaan sivellä yhtä monta neliömetriä kuin päivänä, jolloin katossa on normaali lämpötila.

TEHO Katto-lakka, musta.

Musta TEHO Kattolakka ei ole Panssariväri, vaan bitumipitoinen tuote, joka siis laadultaan täydellisesti eroaa värillisistä TEHO Kattoväreistä.

TEHO Kattolakan menekki riippuu pinnan laadusta. Huopa- ja betonikattoon voidaan laskea 1 kg. noin 5-6 m2 kohti ja peltikattoon 1 kg n. 13-15 m2 kohti.

[22]

Ulkoseinien maalauksessa ovat TEHO seinävärit öljyvärejä kestävämpiä.

Uusi seinä.


TEHO Seinävärit

TEHO Seinävärit ovat puoli-panssarivärejä. Ne eivät siis ole puhtaita standöljyvärejä, mutta sisältävät kuitenkin suurimmaksi osaksi Panssariöljyä. Niitä käytetään ulkoseinien maalaukseen ja ovat ne panssariöljypitoisuutensa takia huomattavasti vahvempia ja kestävämpiä kuin tavallinen öljyväri.

Maalauskaava. Uusi seinä.

Uusi seinäpinta pohjustetaan heti vernissalla, johon usein lisätään hieman keltamultaa. Itse maalaus olisi mieluimmin jätettävä seuraavaksi vuodeksi.

Seuraavana vuonna, tai uutta seinää heti valmiiksi maalattaessa, on menetelmä seuraava:

1) Pohjustus seoksella, jossa on 3-4 osaa vernissaa ja 1 osa halutun sävyistä TEHO Seinäväriä.

2) Välimaalaus TEHO Seinävärillä, ohennettuna n. 10-15 %:lla vernissaa.

3) Viimeistelysively TEHO Seinävärillä, ohentamattomana.

[23]

Vanha seinä:Vanha seinä.

Panssarivernissa sekoitettuna ulkoseinän viimeistelyväriin (raa'an pellavaöljyn asemasta) tekee sen vahvemmaksi.

Raakaa pellavaöljyä ei pitäisi sekoittaa ulkoseinäväriin.


1) Seinä raapitaan raapinraudalla tai terästasoittajalla hyvin puhtaaksi kaikesta irtaantuvasta maalista.

2) Pohjustussively vernissalla, johon on sekoitettu vähäisen Teho Seinäväriä.

3) Välimaalaus Teho Seinävärillä, ohennettuna n. 10-15%:lla vernissaa.

4) Viimeistelysively TEHO Seinävärillä, ohentamattomana.

1 kilolla TEHO Seinäväriä (ohentamatonta) voidaan maalata n. 5 à 6 m2 ala.

Ulkomaalaus väriä itse sekoitettaessa on tähän saakka usein käytetty sitä tapaa, että viimeistelysivelyä varten tehtyyn väriin sekoitetaan muutama kymmenen prosenttia raakaa pellavaöljyä (liinaöljyä). Viime vuosien kuluessa Tikkurilassa tehdyt ulkoilmakokeet näyttävät kuitenkin osoittavan, että raaka
pellavaöljy ulkoseinäväriin käytettynä on epätarkoituksenmukainen eikä tee väripintaa vahvemmaksi, pikemmin päinvastoin. Jos tähän viimeistelysivelyyn sitä vastoin sekoitetaan Panssarivernissaa sama määrä, tekee se värin huomattavasti vahvemmaksi kuin jos väriin olisi
käytetty yksinomaan vernissaa.

TEHO Seinävärejä toimitetaan 20 vakiosävyä meidän värikarttamme N:o 10 mukaan. Muitakin sävyjä valmistetaan värinäytteen mukaan.

[24]

Panssarivärit sopivat myös auton lavojen, puimakoneiden, veneiden, puutarhakalustojen ym. ym. maalaukseen.

Siveltynä pohjana uuteen puupintaan on Panssariväri n.k. »Säästöpohjustus».


Panssarivärien muut käyttöalat.

Ilman ja vedenkestävyytensä takia käytetään Panssarivärejä kaikenlaisia puupintoja maalattaessa, missä kestävyyttä vaaditaan, kuten esim. autonlavoja, rautatievaunuja, puimakoneita, veneitä, puutarhakalustoja y.m. varten.

Pohjustusvärinä käytetään joko Panssariväriä tahi öljyväriä. Siveltynä suoraan puupintaan on Panssariväri siitä edullinen, että se ei samassa määrin kuin öljyväri imeydy puupinnan sisään. Se on toisin sanoen n.k. »säästöpohjustus». Tästä on se hyöty, että tämän pohjustuksen päälle ei tarvitse tehdä niin monta sivelyä kuin jos pohjustukseen olisi käytetty öljyväriä.

Tämän pohjustusvärin päälle sivellään sitten Panssariväriä niin moneen kertaan kuin työn laatu vaatii.

Panssarivärikartan N:o 11 sävyt ovat etupäässä tarkoitetut rautarakenteiden maalaukseen. Auton lavoja, puimakoneita, veneitä y.m. varten olemme tilaisuudessa toimittamaan Panssariväriä mitä sävyä tahansa.

[25]

Tuorepohjamenetelmä tarkoittaa, että Panssarivärin pinta voidaan jälleen sivellä 2 tunnin kuluttua, vaikka edellinen sively ei vielä ole kuiva.

Hyvin aikaa säästävä.

Merkityksestä suurempien esineiden joukkotuotannossa.


Erikoisia maalausmenetelmiä, jotka perustuvat Panssariöljyn erikoisominaisuuksiin.

Tuorepohjamenetelmä.

Sivulla 10 on n.k. tuorepohjamenetelmä jo lyhyesti mainittu. Se tarkoittaa sitä, että kun yksi sively Panssarivärillä on tehty, toinen voidaan tehdä jo n. 2 tuntia myöhemmin huolimatta siitä, että edellinen sively ei silloin vielä ole kuiva. Tästä tavattoman nopeasta työvaiheesta riippumatta kuivuu koko värikerrostuma läpeensä nahoittumatta tahi rypistymättä. Tämä tuorepohjamenetelmä säästää tietenkin paljon aikaa missä sitä järkevästi voidaan sovelluttaa. Sitä voidaan käyttää monessa teollisuudessa, joissa suurempien esineiden joukko-maalaus tulee kysymykseen. Tällaisia teollisuuksia ovat esiin. rautatiekonepajat, missä rautatievaunuja maalataan, teollisuuslaitokset, jotka valmistavat puimakoneita, kuorma-autoja, erinäisiä venemalleja y.m. Erittäinkin jos ruiskulaite on käytettävissä, voidaan tällainen esine maalata valmiiksi yhteen menoon.

[26]

Tuorepohjamenetelmää ei kuitenkaan aina voida sovelluttaa käytännössä. Lattialle esim. ei voida astua kahden tunnin jälkeen toista sivelyä tekemään.

Huonekaluston pohjamaalausta ei voida hio ennenkuin se on läpeensä kuiva.

Tuorepohjamenetelmän käytännöllistä merkitystä ei ole yliarvioitava.


Luonnollista on, ettei tuorepohjamenetelmää voida noudattaa jokaisessa maalaustyössä.

Miten houkutteleva tämän menetelmän noudattaminen lattianmaalauksessa olisikin, on tällainen ajatus kuitenkin mandoton toteuttaa. Teoreettisesti se on kyllä mahdollista, mutta ei käytännössä senvuoksi, että jokainen tämäntyyppinen väri 2 tunnin kuluttua on vielä siksi tahmea, että sen päälle ei voi astua seuraavan sivelyn tekemista varten.

Myöskään huonekaluteollisuudessa se ei ole sovelias. Jotta kauniita pintoja tällä maalaustavalla saataisiin, on välttämätöntä, että pinta tavalla tai toisella hiotaan ennenkuin seuraava sively tehdään. 2 tunnin vanhan Panssarivärisivelyn hiontaa ei tietenkään voida ajatella, sillä tällainen pinta on vielä tahmea.

Tuorepohjamenetelmä on niinmuodoin aikaa-säästävä ja erinäisissä tapauksissa hyvä, mutta sen merkitystä ei saa yliarvioida.

[27]

Sopivasti ohennettuna ja sikkotivoituna voidaan Panssariöljyä myös myydä Panssarivernissana.

Tavallinen vernissa on ohutta. Värijauheet »sulavat» hel­posti siihen. Öljy­värin sekoittaminen on senvuoksi yksin­kertainen tehtävä.


PANSSARIVERNISSA.

Edellisissä luvuissa on selostettu Panssarivärien ominaisuuksia ja. käyttöaloja. Siinä on selvinnyt, että se aineosa, joka näille väreille antaa niiden erikoisominaisuudet, on se paksu, esihapetettu Panssariöljy, jonka valmistamiseksi Tikkurilan Tehtaat ovat hankkineet itselleen yksinoikeuden Suomea varten. Sopivasti ohennettuna ja sikkativoituna myydään tämä Panssarivernissana.

Värin sekoittaminen vernissasta ja värijauheena käyttäen lyijyvalkoista, sinkkivalkoista, okkeria y.m. on jonkinverran kokemusta omaavalle maalarille verrattain helppo tehtävä. Se on helppo sen takia, että vernissa, johtuen siitä että se on suhteellisen ohut öljy, helposti kastaa kaikki värijauhehiukkaset. Maalari käyttääkin senvuoksi sanontatapaa että »värijauheet helposti sulavat vernissaan». Vernissa on, kuten sanottu, suhteellisen ohutta ja muodostaa sen vuoksi värijauheen kanssa sekoitettuna sivelykuntoisen maalin ilman että siihen tarvitsee ohennusaineita lisätä. Vernissa on valmiiksi sikkativoitu ja tarvitsee ainoastaan eräissä erikoistapauksissa serotiinin lisäystä. Kaikesta tästä johtuu, että kokenut

[28]

Panssariöljyyn nähden on tilanne toinen.Se on paksu.

Värijauheet eivät »sula» siihen yhtä helposti. Panssarivärejä olisi senvuoksi jauhettava myllyssä.

Panssariöljystä vä­riä sekoitettaessa on tärkeätä, että ohennus tehdään oikeissa suhteissa.


maalari vernissaa käyttäen voi sekoittaa itselleen hyvän maalivärin silmämitalla ja »peukalon maun varassa» sekä käyttämättä vaakaa sekoituserien punnitsemista varten.

Panssariöljyyn nähden asia ei ole aivan näin yksinkertainen ja me puolestamme tahtoisimme välttyä siitä, että Panssariöljy saisi osakseen epäoikeutettua arvostelua, jos virheellisesti tehdyn sekoituksen takia maalari sitä käyttämällä tulisi vähemmän tyydyttäviin tuloksiin.

Panssariöljy on hyvin paksu, josta johtuu, että kuivat värit eivät siihen »sula» yhtä helposti kuin vernissaan. Saadaksemme hyvän tuloksen on Panssarivärit senvuoksi jauhettava myllyssä. Johtuen siitä, että Panssariöljy on paksua, on Panssarivärejä valmistettaessa öljy ohennettava ohennusnesteillä ja ohennusaineen lisäämistä säännosteltävä aivan riippuen käytetystä kuivasta väristä. Hyvän tuloksen saamiseksi on niinikään suotavaa, että sikkativointia ei tehdä yleiskaavan mukaan, vaan säännöstellään, riippuen sekä kuivasta väristä
että tarkoituksesta mihin väri valmistetaan.

Edelläsanotusta selviää että Panssarivärin sekoittaminen tuottaa maalarille jonkinverran hankaluuksia ja jos hänellä lisäksi ei ole vaakaa lähettyvillä, jolloin hän ei myös voi tehdä sekoitusta aivan oikeissa suhteissa, voi olla hyvin kyseenalaista, onnistuuko työ.

[29]

Senvuoksi on yksinkertaisempaa käyttää valmista Panssariväriä.

Panssarivernis­sa sekoitettuna ulkoseinämaa­liin, tekee sen vahvemmaksi.


Näistä syistä pidämme parempana pitää kaupan Panssarivärejä valmiiksi sekoitettuina oikeissa ohennussuhteissa.

Eniten käytetään Panssarivernissaa ulkoseinien maalausta varten valmistettuun öljyväriin, johon sitä voidaan sekoittaa aina 25-30 %:iin saakka vernissamäärästä. Ulkoseinäväri tulee siten huomattavasti vahvemmaksi.

[30]

Eristävien ja suo­jaavien peiteaineiden merkityksestä.

Eristyslakat ovat Teollisuuden, Maatalouden rakennusalan tärkeimpiä sivelyaineita.


Muita suojavärejä.

Eristävien ja suojaavien peiteaineiden taloudellinen merkitys käy nykypäivinä yhä selvemmäksi. Samoinkuin rautarakenteet on suojeltava ruostumiselta on myös betoni-, laasti- y.m.s. pinnat suojeltava kosteuden, happojen ja alkalien tuhoavilta vaikutteilta, sekä puu- y.m.s. pinnat homeelta, mätänemiseltä ja ennenaikaiselta lahoamiselta.

jokaista tällaista erikoistarkoitusta varten on nykypäivinä saatavissa tarkoituksenmukaisia erikoisvalmisteita. Kiinnitämme seuraavassa huomiota eräisiin tämäntapaisiin suojaväreihin.

Samoinkuin Panssarivärit ovat erikoisluokassa rautarakenteiden suojaväreinä, ovat bitumi- ja asfalttipitoiset n.k.
Eristyslakat
kieltämättä teollisuuden, maatalouden ja rakennusalan tärkeimpiä sivelyaineita.

Tikkurilan tehtaat valmistavat kahta tällaista eristyslakkaa nimiltään
TEHO ja VALTTI
joista ensinmainittu on bitumituote ja toinen asfalttituote.

[31]

TEHO Bitumal Bitumi-alumiini‑kattoväri.

ARBOL Puunsuojeluaine.

AURI Kivennäisväri ulkoseiniin.


TEHO Kattovärien rinnalla on bitumialumiini kattoväri

TEHO Bitumal

kestävyydeltään verraton sekä suuren peittokykynsä takia edullinen katon peittämisaine sekä pelti- että huopakattoihin.

ARBOL Puunsuojeluaine,
puurakenteiden kyllästämistä varten,

omaa tehokkaan bakteerien ja sienien tuhoamiskyvyn.

Kivi-, laasti-, sementti- y.m.s. ulkoseinien
maalaukseen on kauan kaivattu kohtuuhinnalla saatavaa kivennäisväriä, joka olisi tavallista kalkkiväriä kestävämpi. Tikkurilan tehtaat ovat nyt laskeneet kauppaan tällaisenkin erikoisvalmisteen

AURI-värin
nimellä.

Seuraavilla sivuilla selostetaan lähemmin edellämainittuja tuotteitamme.

[32]

TEHO Eristyslakka Bitumituote.

Sopii kaikenlaisiin pintoihin.

Pelti- ja huopakatot.

A.I.V. Rehukuopat.

Ensoniitti- ja Insuliitti pinnat.


ERISTYSLAKAT

Eristyslakkojen tarkoituksena on suojella betoni-, puu-, ja rautapintoja kosteudelta, mätänemiseltä ja ruosteelta.

Tikkurilan Tehtaat valmistavat kahta tällaista eristyslakkaa nimiltään

TEHO ja VALTTI.

Nämä eristyslakkalaadut eroavat toisistaan seuraavasti:

TEHO Eristyslakka
on paksumpi bitumituote, joka kuivuu kohtalaisen nopeasti, muodostaen hyvin täyttävän, kimmoisan pintakalvon, jota ei vahingoita aurinko vahingoita ja sade eivätkä mitkään säät tai lämpötilan vaihtelut, jonka vuoksi TEHOA erikoisesti suositellaan ulkoilmassa olevien pintojen sivelyä varten, kuten pelti- ja huopakattoihin sekä Ensoniitti- ja Insuliitti- y.m.s. pintojen eristämiseen. TEHO sopii muuten sisä- ja ulko‑ puolisiin betoni-, laasti-, tiili-, rauta-, puu-, huopa- ja pahvipintoihin, rakennusten pohjamuurien, vesirakennuksien ja siltojen perustusten, puu ja rautapylväiden, putkijohtojen y.m. eristämiseen, kellarien ja kaikenlaisten säiliöiden tiivistämiseen sekä sisäpuolisiin maalauksiin navetoissa, talleissa, teurastamoissa, tehtaissa y.m.s.

[33]

TEHOA on helppo sivellä suurillekin pinnoille.

Valtti Eristyslakka Asfalttituote.

Perusmuurit. Rehusäiliöt. Tierummut. Viemäriputket. Y.m.

Sopii kylmille ja tuoreillekin pinnoille.


Paksuudestaan huolimatta on TEHOA erittäin helppo sivellä myös suuremmille pinnoille.

TEHO Eristyslakan menekki voidaan laskea betonipinnalla, riippuen pinnan korkeudesta, n. 1 kg:ksi 3-4m2 kohden. Jos sively tehdään kahteen kertaan, on menekki toista sivelyä varten 1 kg n. 5-6m2 kohden. Peltikattoon voidaan laskea menevän n. 13—1.5m2:n alaan 1 kg ja huopakattoon n. 5-6 m2:n alaan 1. kg.

VALTTI Eristyslakka
on hieman ohuempi asfalttituote, joka kuivuu no­peasti, muodostaen kovan, emalia muistuttavan pintakalvon.
VALTTI imeytyy hyvin betonin huokoiseen pintaan ja suositellaan sitä erikoisesti perusmuureja, rehusäiliöitä, tierumpuja, viemäriputkia, patoja, kellareita y.m.s. varten ja yleensä pintoihin, jotka eivät ole auringolle alttiina tai jotka tulevat olemaan maan peitossa. Vaikka tällaiset pinnat sivelytilaisuudessa usein ovatkin kylmiä ja tuoreitakin, voidaan sively VALTTI Eristyslakalla kuitenkin suorittaa.

VALTTI Eristyslakka menekki raakaan betonipintaan voidaan laskea 1 kg:ksi 3-4m2 kohden ensimäistä sivelyä varten ja toista sivelyä varten 1 kg:ksi 4—5m2kohden.

TEHO- ja VALTTI-Eristyslakkojen muodostamiin pintakalvoihin ei vaikuta vesi, kosteus, lika, multahapot, parkkihapot, maito‑

[34]

Vesi, hapot, kaasut, pakkanen ja säät eivät turmele eristyslakkojen pintakalvoa.

Käyttövalmiit. Sivellään kylminä.


happo, suola- tai rikkihappo, ammoniakki, suudaliuokset, rikkioksiidi, savukaasut, ammoniakkipitoinen talli-ilma y.m.s. eikä niitä vahingoita pakkanen, lämpö eivätkä mitkään säät tai lämpötilan vaihtelut.

Eristyslakat toimitetaan käyttovalmiina. Ne on siveltävä kylminä eikä niitä saa lämmittää tulella. Ennen käyttämistä on astian sisältö sekoitettava, mutta sitä ei saa millään ohentaa. Siveltävien pintojen tulee olla kuivia, puhtaita ja pölystä vapaita. Rautapinnat puhdistetaan ruosteesta teräsharjalla hankaamalla.

Sively on tehtävä kohtalaisen paksulti ja tasaisesti. Kun on kyseessä eristäminen veden ja happojen vaikutusta vastaan, niin voi 2 tai 3 sivelyä, riippuen pinnan laadusta, olla tarpeen.

TEHO ja VALTTI Eristyslakkoja ei saa säilyttää lähellä tulta, mutta on niitä myös suojeltava pakkaselta. Kaivoja, syvempiä rehukuoppia y.m.s. siveltäessä on sively tehtävä alhaalta ylöspäin paremman ilmanvaihdon. vuoksi.

TEHO Bitumal

Siv. 19 selostetaan TEHO Kattovärejä. Näiden lisäksi kiinnitämme huomiota myös valmistamaamme bitumi-alumiini-kattoväriin:
TEHO Bitumal.
Tämä sisältää alumiinimetallia mikroskooppisen pienien lehtien muodossa. Kun lakka on

[35]

Bitumi-alumiini‑kattoväri TEHO Bitumal on kestävyydeltään verraton.

Edullinen käytössä.

Toimitetaan käyttövalmiina.

Tarttuu hyvin kaikkiin pintoihin.


sivelty, laskeutuvat nämä metallihiukkaset värikalvon pinnalle vaakasuoraan asentoon muodostaen siihen metallisen kalvon. Maalattu pinta saa täten metallisen kiiltävän, harmaanhohteisen pinnan. Metallilehtien kyky heijastaa auringon sateita vähentää suuressa määrin. näiden mandollisuuksia turmella pintakalvoa, joten TEHO Bitumalin metallipitoisuus on omiaan suuressa määrin lisäämään värin kestävyyttä Ja siis myös sen suojaavaa kykyä. Koska alumiinivärin lämmönsäteilykyky, kuten tunnettua, on hyvin huono, muodostaa se kattovärinä käytettynä myös lämpoä eristävän kerroksen, minkä kautta varsinkin ullakkohuoneet pysyvät viileämpinä kuin jos katto oli maalattu tavallisella kattolakalla tai öljyvärillä esim. mustaksi.

TEHO Bitumalia toimitetaan tehtaasta käyttövalmiina, eikä sitä pidä lämmittää eikä millään ohentaa. Jos se kuitenkin pitempiaikaisesta varastoimisesta, ohennusaineiden haihtumisen takia olisi käynyt paksummaksi, voidaan sitä ohentaa bensoolilla tahi myös kivennäistärpätillä (Sangajol tai Varnolen).

TEHO Bitumalia voidaan käyttää kaikenlaisten pintojen kuten rautalevy-, galvan. levy-, huopa-, betoni-, puu- y.m.s. kattojen sivelemiseen, tarttuen se hyvin kiinni kaikkiin pintoihin. Siveltäessä luistaa TEHO Bitumal-väri hyvin keveästi. Yhdellä kilolla sivellään puhdasta peltipintaa n. 13-14 m2. Huopapinnalla

[36]

Kestää sään ja lämpötilan vaihteluita muuttumatta.

Panssarimönjäväri N:o 4 1.

ARBOL puurakenteiden kyllästämistä varten.


tai ennen maalatulla peltipinnalla on menekki, pinnan huokoisuudesta riippuen, jonkinverran suurempi.

TEHO Bitumal ei juokse katosta auringon paisteessa, eikä se sisällä syövyttäviä aineita, Se kestää kosteutta ja kaikkia sään ja lämpötilan vaihteluita muuttumatta ja säröilemättä. Vanha kattopinta on huolellisesti puhdistettava kaikesta irtaantuvasta vanhasta maalista, liasta y.m.s. Pienempiä rakoja ja vuotoja ei tarvitse paikata. TEHO Bitumal tiivistää sellaiset kertasivelyllä. Suuremmat raot tiiviste­tään TEHO Kattokitillä.

Jos peltipinnassa on ruostetta, on sellaiset kohdat hangattava hyvin puhtaiksi teräsharjalla ja pohjustettava Panssarimönjävärillä N:o 41.

Maalaus on aina, mikäli mandollista, suoritettava katon varjopuolella. Maalausta kuumassa auringonpaisteessa on vältettävä, samoinkuin sivelyä auringon kuumentamalle pellille ja myös maalausta iltakasteen kostuttamalle pellille.

Puunsuojeluaine ARBOL.

Tehokas bakteerien ja sienien tuhoamiskyky.

Tärkeimmät ominaisuudet, joita hyvän puunsuojeluaineen tulee omata, ovat seuraavat:
1) tehokas bakteerien ja sienien tuhoamiskyky;

[37]

ARBOL omaa tehokkaan bakteerien ja sienien tuhoamiskyvyn.

Ruskeata ja miltei väritöntä.

Estää mätänemistä ja hometta. Karkoittaa kärpäset, muurahaiset y.m. tuholaiset.


2) mahdollisimman pieni veteen liukenevaisuus, joten sade ja kosteus eivät sitä liuota.

3) se ei saa olla liian haihtuvaa, jotta ainetta vuosikausiksi jäisi puuhun. Määrätty haihtuvaisuus on kuitenkin suotavaa, jotta puun »hengityksessä» myrkkyainetta aina löytyisi syvemmälläkin olevissa huokosissa;

4) mahdollisimman vaaratonta sekä ihmisille että eläimille;

5) sen tulee tehdä kyllästetty pinta kauniin näköiseksi.

Kaikki edellämainitut ominaisuudet olemme onnistuneet yhdistämään puun suojeluaineessa ARBOL.

Luonnollisista syistä on suotavaa että puu, joka on kyllästettävä, on mahdollisimman kuiva. Kuivaan puuhun ARBOL tunkeutuu syvälle sisään, jonka kautta sen bakteereja tuhoava kyky pääsee täysiin oikeuksiinsa.

ARBOLia sivellään pintaan tarkoitukseen sopivalla siveltimellä tahi sudilla.

Tavallinen ARBOL on verrattain tumman ruskeata ja antaa puulle kauniin ruskean värin, joka muistuttaa antiikkitammea. Sitä paitsi voidaan ARBOLia toimittaa vaaleampana niin
että se vain heikosti värittää puun.

ARBOL suojelee puuainesta mätänemiseltä ja homehtumiselta sekä huonemätää ja tuholaisia vastaan, karkoittaa kärpäset, muurahaiset y.m.s.

[38]

Kaikenlaisten puurakenteiden kyllästäminen

Höylätylle pinnalle 1 kg = 12-14m2

Kivennäisväri ulkoseiniin.

Kivettyy pinnalle veteen liukenemattomaksi värikalvoksi.

Rappaus-, tiili-, sementti-, kivi-, lasi-, y.m. pint.


ARBOLia käytetään laajalti kaikenlaisten puurakenteiden, asuinrakennusten, tehdas- ja varastorakennusten, siltojen, aitojen, proomu‑ jen, tallien, navettojen ja kanaloiden, palotikapuiden, johtopylväitten y.m.s. kyllästämiseen, joita syystä tai toisesta ei haluta maalata.

Arbolin menekkiä on vaikeata täsmälleen määrätä, koska se luonnollisestikin jossain määrin riippuu siveltävän puunpinnan kovuudesta ja huokoisuudesta, siis siitä kuinka paljon nestettä imeytyy puun sisään, mutta keskimäärin voitaneen laskea, että höylätylle puunpinnalle 1 kg ARBOLia riittää n. 12--14m2 :rin alaan, ja höyläämättömälle pinnalle n. 5-6 m2:rin alaan.

AURI-väri.
Ulko-ja sisä-kiviseiniä varten. Kivettyy pinnalle veteenliukenemattomaksi värikalvoksi! Valonkestävä! Taloudellinen!

AURI-väri sisältää värijauheena AURI värijauhetta ja sideaineena AURI nestettä, jotka ennen maalausta sekoitetaan toisiinsa. AURI‑
värin
aineosat ovat puhtaita kivennäisaineita. Kuivuessaan AURI-väri kivettyy pohjapinnalleen. A URI-väri on valon, veden ja pesunkestävä ja soveltuu rappaus-, sementti-, tiili-, kivi-, lasi- y.m. pintojen sekä sisä- että ulkomaalaukseen. Kestää kaasujen, vesihöyryjen, ujen, vesihöyryjen, happojen y.m. vaikutteita.

[39]

Kestää kaasuja, happoja y.m.

Huokoiset pinnat pohjust. laimenne­tulla Auri-nesteellä.

Öljyväripohjalle Auri ei sovi.

AURI-värijauhe ja AURI-neste toimitetaan erikseen. Sekoitus tehdään työpaikalla.


Pohjan, mille AURI-väriä sivellään, tulee olla puhtaan, kiinteän ja kuivan eikä se saa olla huokoinen. Huokoiset pinnat on pohjustettava laimennetulla AURI-nesteellä. Sopiva pohjustusneste on: 1 osa AURI-nestettä ja 2 osaa vettä. Laimennus tehdään puhtaalla vedellä. Vanha maali on ensin joko harjaamalla tahi pesemällä poistettava. Vanhalle öijyväripohjalle AURIa ei voida sivellä, sensijaan kyllä vanhalle kalkki- tai lieteväripohjalle, josta kuitenkin teräsharjalla hankaamalla kaikki lohkeilevat hiukkaset ensin on poistettava. Maalausta AURI-värillä ei saa suorittaa sadeilmassa, paahtavassa auringossa tai pakkasessa.

Värisekoitus tehdään vasta työpaikalla eikä kerrallaan pidä sekoittaa suurempaa määrää kuin mitä päivän työhön lasketaan tarvittavan. Vieraita aineita ei pidä sekoittaa AURI-väriin. Tarvittava määrä värijauhetta sekoitetaan hämmentäen nesteeseen. Tavallisin sekoitussuhde on 2 kg AURI värijauhetta 3 kiloon AURI­nestettä. 1 kg:llä tätä väriseosta sivellään n. 2-3 m2:n suuruinen pinta.

Maalausmenetelmä riippuu pohjan laadusta. On senvuoksi syytä ensin tehdä koesively pieille pinnalle. Ulkoseiniä maalattaessa on usein kaksi sivelyä tarpeen. Jokaisen sivelyn jälkeen on värin annettava kovettua 24 tuntia. Maalaustyön kestäessä on värisekoitusta silloin tällöin hämmennettävä. Koska

[40]

Kuivuu nopeasti

Levitetään siveltimellä tai Kalkkimaaliruiskulla.


AURI-väri kuivuu hyvin nopeasti on työ suoritettava keskeytymättä niin että pinta pysyy tuoreena, jolloin saumoja ei synny. AURI-väriä voidaan myös ruiskuttaa tavallisella kalkkimaaliruiskulla.

Maalauksessa käytetyt välineet kuten siveltimet y.m. on heti käytön jälkeen puhdistettava vedellä. Ikkunalasit on joko peitettävä tahi niihin on siveltävä rasvaa, sillä lasipinnalle kovettunutta AURI-väriä on hyvin vaikea poistaa. Lasille sattuneita pienehköjä väriroiskeita voidaan kuitenkin poistaa teräsvillalla hiomalla.

AURI-värijauhe on säilytettävä kuivassa paikassa. AURI-nestettä on suojeltava kylmältä ja pidettävä ilmatiiviisti suljetussa astiassa. AURI-värijauhetta toimitetaan paperipusseissa, AURI-nestettä gallonissa, kannuissa tai astioissa.

[41]


Oulu Oy:n nostureita ja ilmaratapukkeja. Maalatut PANSSARI-värillä.

[42]

[43]


A. Ahlström Oy., Varkaus. Ilmaratapukkeja, maalatut PANSSARI-värillä.


A. Ahlström. Oy., Varkaus. Ilmaratapukkeja, maalatut PANSSARI-värillä.

[44]

[45]


Väänteen silta Pohjan pitäjässä. Maalattu PANSSARI-värillä.


Pohjan silta Tammisaaressa. Maalattu PANSSARI-värillä.

[46]

[47]


Korian maantiesilta. Maalattu PANSSARI-värillä.


Tesjoen maantiesilta Ruotsinpyhtäällä. Maalattu PANSSARI-värillä.

[48]

[49]


Kuokkalankosken rautatiesilta Lempäälässä. Maalattu PANSSARI-värillä.


Lempäälän kanavan silta. Maalattu PANSSARI-värillä.

[50]

[51]


Crichton—Vulcan'in laivatelakan, Turussa, suuret nostoranat, maalatut PANSSARI-värillä.

[52]

[53]


Bensiini-säiliövaunuja, maalatut PANSSARI‑Alumiinivärillä.


A Victor Ek O/Y:n, Helsingissä, 20 kuorma-autoa, maalatut PANSSARI-värillä.

[54]

[55]


Presidentin linna ja Korkeimman Oikeuden talo Hel­singissä, joiden katot ovat maalatut TEHO Kattovärillä.


Vaasan Kaupungintalo. Maalattu TEHO Seinävärillä.

[56]

[57]


Viipurin sataman nostureita. Maalatut PANSSARI-värillä.

[58]

[59]


Imatran sähköjohtopylväitä. Maalatut PANSSARI-värillä.

[60]

[61]


Maalarimestari Tall, Viitasaarelta vaimoineen maalaamassa maantiesillan rautakaiteita Tikkurilan PANSSARI-siltavärillä, jota väittää »maailman parhaimmaksi väriksi».

Ei kommentteja :