22.10.08

Pajun kuori.

Hämäläinen 14, 2.4.1868

Nyt kun lumet sulawat, tulee pajun pensaskin näkywiin. Siitä olisi aiwan hywä tulo tänä ahtaana aikana, jos waan siitä waari otettaisiin. Tietysti on pajun kuori paras parkitsemisen aine, mitä meidän maassa löytyy, kelpaawa siis ei ainoasti kotikeinollisuuden waraksi, waan myös ulkomaille wietäwäksi. Itäsuomesta sitä wiedäänki suuret joukot Wenäjälle, erittäin Pietariin, josta taas Suomeen tuodaan summatoin paljous sekä walmiita nahkoja että nahkakaluja. Suomesta wiety parkki (pajun kuori) saadaan siis ostaa takasin paljo korkiampaan hintaan kuin se myytiin. Mutta parempi sekin on kuin että pajun kuori jätetään tyhjäksi mätänemään eikä siitä saada mitään. Meille on hywäntahtoisesti annettu kirjoitus, joka erittäin kuwailee koko menetyksen tässä keinollisuudessa itäpuolella maata; ehkä saattaisi se olla joksikin opetukseksi näillä paikkakunnilla.

Täällä kaswawista puista pidetään pajupensas yksistään antawan karwausaineeksi kelwollista kuorta; kokoilia walitsee kernaimmin sen pajun, jota kaswaa pensaana. Sillä puuksi kaswaneella pajulla on kowa ja rypistynyt kuori, jota tuskin saadaan waiwatuksi niin pehmiäksi kuin tarpeellinen on. Maanwiljeliä katsoo myös niitun perkauksen ja muun wiljeltäwän maan raiwauksen samalla sopiwaiseksi kuoren kokoomiseen.

Pajun kuori kootaan kewäällä ja kewäsuwella, koska se helposti lähtee, elikä kirren sulamisesta aina heinän tekoon asti. Kuoren kokoomiseksi walitaan semmoiset päiwät, joina ei sadetta pelätä, niin että se saadaan päiwän paisteeesa kuiwatuksi, jos ei juuri tarpeetsi asti, kuitenkin enimmäksi osaksi. Siitä hetkestä, jona kuori erotetaan puusta, pitää se warjeltaman sateelta; sillä sateesta ruskettunut kalu ei ole ostajalle niin mieluinen kuin walkia tawara. Kokoilia siis, jos hänellä sateen sattuessa ei ole parempaa suojaa, laskee saaliinsa tuuhean puun warjoon.

Muutoin, jos päiwän helle on hywä, saattaa kuori tarpeeksi kuiwua yhtenä tahi kahtena päiwänä. Jos yökastetta odotetaan, kootaan kuoret läjiin. Jos sopimattoman sään tähden kuorta ei saada tarpeellisen kuiwaksi, pannaan se lämmitettyyn riiheen, saunaan tahi muuhun huoneesen, siksi että se nkäypi kyllin hauraaksi, niin että sitä helposti taidetaan surwoa, se on: saada semmoiseen muotoon, jona se kelpaa myytäwäksi.

Surwominen tawallisesti toimitetaan loukuttamalla samaten kuin pellawa ja hamppu, taikka tappamalla riihessä elikä muussa huoneessa laattialla taikka siihen tarpeesen ennakolta puhtaaksi lakaistulla kalliolla. Jos kuiwaaminen toimitetaan riihessä tahi muussa huoneessa, warotaan mitä mahdollista ettei kuorta sawuteta eikä mustenneta. Mitä pehmiämmäksi, walkiammaksi ja hienommaksi kuori surwotaan, sitä enempi maksoa siitä saadaan. Walmiiksi saatu kuori kuljetetaan kernaimmin niinimatoissa tahi säkeissä myyntipaikkaan; mutta tarkoin se on warjeltawa märkyydestä, koska se märkänä pian rupee palamaan niinkuin sonta.

Kuoren hinta Pietarissa waihtelee aiwan paljo aina siellä olewan tarpeen mukaan kunakin aikana. Käkisalmessa maksetaan siitä 20 ja 50 kopekan waiheella puudasta (kahdesta leiwiskästä); Pietarissa sen hinta on 25 ja 80 kopekan wälillä. Mutta wiejät saawat harwoin Pietarista maksoa pikaisemmin kuin 6 kuukauden, wälistäin wasta wuodenki perästä, arwattawasti aina ostajain mukaan. Kuori kuljetetaan aluksissa Pietariin ja on tarkoin märkyydeltä warjeltawa. Mitä aluksen kannella kuljetetaan, peitetään tarkoin. Waatepeittoa arwataan liikakalliiksi, kun sanotaan että parkki sen pian häwittää. Nerollisemmat peittäwät sen tuuman paksuisilla laudoilla, joilla Pietarissa on hywä menekki. Kuinka suuresta arwosta tämä elinkeino on, nähdään siitä että ulkomaille wietyjen kuorten hinta wuonna 1864 arwattiin 370.000 markkaan.

Oulussa on ehkä maamme suurin karwauslaitos, johon ostetaan paljo pajun kuorta; sitä onkin siellä kyllin saatawana suurilta niittamailta likitienoissa. Kuori siellä tuodaan paikalle kimpuissa surwomattomana. Hinta lienee noin 10 tahi 12 markkaa kuormalta, jota ei olekkaan wähäinen hinta, jos tarkastetaan että päästään kaikesta surwomisen waiwasta ja että lapset ja heikommatki henget, joilla muutoin ei ole kewäkautena mitään työansiota, owat oikein omansa kuoren kokoilemiseen. — Surwominen siellä toimitetaan helposti omituisessa myllyssä.

Täällä Hämeenlinnassa kyllä myös ostetaan pajun kuorta karwauksiin, joita täällä on kymmenkunta. Yksi niistä sanoo wuoteensa näitä ostawansa 500 markkaan; mutta walittaa että täytyy kulkea maaseuduilla hakemassa, jos waan ei ole oikia nälkäwuosi. Niistä täällä maksetaan hywin waihtelewa hinta, aina kalun mukaan kuinka hywä se on ja kuinka pieneksi surwottuna. Säkillinen käy 40 pennistä, jos kuoret owat surwomattomia, mutta maksetaan aina kahteen markkaan pienuutensa mukaan.

Ei kommentteja :