30.11.19

Vår handelsflagg.

Wasa-Posten 34, 27.4.1918

Vasa d 27 April 1918

Vi stå inför sjöfartens omedelbara öppnande och ha att emotse en friare och livligare trafik än under de föregående somrarna. Vi behöva alltså med det första en egen handelsflagg.

Det nyaste förslaget distanserar obetingat alla föregående. Duken är röd med gult kors. I ett blått falt upptill närmast stången finnas nio vita rosor, insatta i samma ordning som i Finlands vapen.

Duken är verkningsfull och skiljer sig distinkt från alla andra länders flaggor, vilket är nödvändigt på sjön, där flaggan måste kunna igenkännas på långa håll och i alla belysningar. Här står sig det stora och klara mönstret bättre än det småbrokiga i det tidigare förslaget, som hade korset garnerat med en blå vit rand.

De heraldiska färgerna, rött och gult, måste givetvis dominera. Alla nationer ha salt ill sina färger ofta sina heraldiska tecken med uti flaggan. Ty denna, i all synnerhet handelsflaggan, som skall svaja på alla hav och lysa i alla hamnar, är en sinnebild för nationens företagsamhet o. duglighet, en symbol i lika hög grad som ett igenkänningstecken. Rött och gult få vi alltså ej ge avkall på. De lysa ju i lejonbanéret, som väl ändå sist och slutligen kommer att bli riksbaner i det fria Finland.

Emellertid finnes det en så stark opinion för införandet även av vitt och blått i handelsflaggan, att förslaget knappast kunde gå igenom ulan all delta krav bleve tillgodosett. Och i don nya flaggan är uppgiften lyckligt löst.

Man har förstått att göra en dygd av nödvändigheten.

Den rena gulröda flaggan ville, sa. tilltalande den annars vore, förväxlas med andra länders. De längsgående våderna återfinnas i spanska flaggan och gult kors på röd bolten blir i stark belysning och på avstånd förvillande likt Dannebrogen. Det senare alternativet har dessutom olägenheten att beteckna bokstaven It i det internationella flaggsystemet, och huru republikanskt sinnade vi än må vara, så ha vi ändå icke lust att segla under det tecknet.

Det blå fältet är sålunda ett välbehövligt och starkt i ögonenfallande igenkänningsmärke. Vad de nio rosorna vidkommer, så har man ställt dem i samband med landskapen och låtit dem symbolisera en gammal historisk tradition. Utslaggivande är dock att de lånats ur landets vapen. Därigenom försvara de sin plats bättre än ett blå-vitt ordensband omkring korset.

Det blå fältet med rosorna höjer starkt flaggans dekorativa verkan, förutsatt att färgen hålles så lätt att den stämmer överens med dukens lyskraft i övrigt. Ty dekorativ är den nya flaggan, och den står sin ypperligt i bredd med vilken annan som helst. När den en tid fått följa våra fartyg åt, när vi sett den svaja i våra hamnar och fått hälsa den på främmande vatten, skall den om spinnas av alla de känslor och föreställningar, som göra nationens flagg till vad den är. Ty det är ändå i sista hand patriotismen, som ger flaggan dess estetiska valör, dess säregna nyans och innebörd.

Vi uttala förhoppningen, att senaten med det snaraste måtte fastställa det vackra och praktiska förslaget.

Ei kommentteja :