26.11.19

Finsk färgindustri.

Syd-Österbotten 72, 20.9.1916
Österbottniska Posten 38, 22.9.1916

(K. C.)

Hittills har den finska industrin tillgodosett sitt behow aw färger uteslutande genom importen aw utländska färgfabrikat. Först under sistlidna juni månad grundades det första bolaget för stortande aw en inhemsk fabrik för tillwerkning aw färger, Wäriteollituus Osakeyhtiö i Tammerfors med ett aktiekapital om 200,000 mk. Bolaget inköpte Näsijärwi ölbryggeris byggnader och apterade dem för färgfabrikation. Den 6 juli lyckades det första försöket att tillwerka inhemsk färg och sedan dess har man kommit så längt, att fabriken nu tillwerkart flere hundra kg färger, huwudsakligen swart färg, som redan kommit till andwändning wid nästan alla linnespinnerier i wårt land. Tillwerkningen är dock tills widare ringa, omkring 80 kg om dagen, men, såsnart redan beställda nya färgkittlar anlänt, kan till-werkningen uppdriwas till 300 kg, med forcerat arbete ända till 500 kg per dygn.

Utom swart och däraw framställd grå färg, har fabriken framställt äwen rödbrun färg för färgning aw inhemskt råmaterial. För närwarande experimenterar man med tillwerkning aw äwen andra färger aw inhemska råmaterial.

Aw färger för ylle har tillwerkats wacker gul färg i twenne nyanser, wilka kunna anwändas äwen för föraning aw papper.

- K. L.

Ei kommentteja :