18.10.19

K. Fr. Lindman: Ett hem - dess byggande och inredning.

Syd-Österbotten 44, 9.6.1915

Forts. fr. n:o 41.

Byggnadens yttre, det miste ihågkommas, bör helt och hållet bli en följd av det inres ändamålsenliga anordning och sålunda ej omvänt tagas såsom utgångspunkt för rummens läge och fönstrens placering. Ffamför allt få ej fönstren betraktas som nödiga dekorationer på en väggyta eller endast där anbringas för att fylla en tom vägg eller framkalla "symmetri". Hela väggytor med enstaka fönster är mycket mer välgörande för ögat just på grund av kontrasten mellan det genombrutna partiet, fönstret, och den lugna, fasta väggen, än flere fönster med små väggstumpar emellan sig. Detta senare framkallar, förutom obehaget, som härigenom lätt bibringas rummens inre, gärna en glasaktig, skör och innehållslös effekt av byggnaden. Härvidlag, som i allt, då det gäller träbyggna der, ha vi mycket att lära av våra gamla, ännu här och där bevarade, timrade hus. De släppa måhända in väl sparsamt med dager, men vi återigen gå i våra trähus till väga, som vore vi glasmästare alls. Undvikas må också alla extra utsmyckningar och dekorationstillägg ala pappersblommor. Släta, raka eller förståndigt böjda bräder, halat så breda som möjligt, till dörr- och fönsteromfattningar samt knutfoder. På en och samma byggnad bör man anbringa antingen helt och hållet liggande eller också helt och hållet stående bräder. Som takresning användes med största fördel gaveltak, d. v. s. hela gavlar åt två varandra motsvarande sidor, och takfallen över de två andra. Konstruktionen är ändamålsenlig för vindsrum samt både praktisk och ekonomisk genom att man slipper bryta taket med takkupor utan detta kan täckas helt. Tegel på underlag av bräder och papp bör härvid helst användas. Ett material, som med orätt kommit till korta vid taktäckning å låga byggnader, är torv, vilket om vintern behåller snön och är synnerligen värmebesparande och om sommaren ej hettar. De minsta av här nämnda byggnadstyper lämpa sig gott för torvtäckning. Det lägges så, att över takstolarnas brädpanel fästes ett dubbelt eller helst tredubbelt lag av näver eller tjärad filt, häröver lägges ett torv lager med gräset nedåt och så häröver ytterligare ett torvlager med gräset uppåt, och täckningen är färdig.

Byggnadens färg är av stor betydelse för den värkan ett hus gör, större än man egentligen är van vid att tro. En god byggnad kan således alldeles fördärvas genom en olycklig färg, medan åter ett utpräglat missfoster av formfulhet ganska fullständigt kan oskadliggöras genom en klokt avvägd färgöversköljning. Vi ha åter inga visare rådgivare att följa i denna ömtåliga fråga än våra gamla träbyggnader och timmer hus. De äro antingen gråa av år (vilken grånad infinner sig å det färska virket redan efter ett par vintrar) och då med vita fönsterspreussvärk, eller och äro de rödfärgade och även då med vita, spreussar och foder. Båda typerna äro goda modeller för färgbehandlingen. Är du säker på att du behöver något annat, så minns att du måste taga hänsyn till omgivningen, att våra gamla gärdesgårdar äro vackra i färg, att du kan taga vilken färg som hälst i väggytorna om du är säker på att du har gott färgsinne, en sällsynt gåva, och du sålunda förstår att däremot å vindbräder och foder etc. anbringa den rätta kontrastfärgen.

I samtliga här återgivna byggnadstyper har beräknats, att källaren anlägges utom byggnaden, och endast i de fall, då terrängens lutning är tillräckligt stark för tillträde utifrån, lägges källaren inom byggnadsgrunden. Likaledes är det avgjort, förmånligt och hälsosammast att bibehålla vårt gamla system på landet med fristående, rymliga och ljusa avträden. Den olyckliga stadsmetoden med instängda burar för detta ändamål mitt bland boningsrummen bör absolut undvikas.

Några regler för den invändiga behandlingen av väggar och tak böra ihågkommas. Håll det hela ljust! Det behövs för våra långa vintrar. Håll allt väggfast trä, d. v. s. panel, dörrar, foder och fönster i en och samma klara färg, t. ex. vitt, gult, gulbrunt eller rött etc. och välj däremot en färgen passande lugn tapet med klart och helst litet mönster. Om tapeten är given och rummets trä skall målas så stäm färgen å träet så, att det på ett gott sätt bryter mot tapeten. Vitmena taken. Ett eftersträvansvärt sätt för väggarnas beklädande är att helt och hållet inpanela dem med liggande spontade bräder, eller att löst behänga dem med vävnader, vilka då lätt kunna nedtagas för vädring. Det tilltagande intresset för vävnad i hemmet gör det möjligt att få se detta gamla goda sätt åter upplivat, och papperstapetenr; välde minskat.

Möbleringen återstår. Den är en viktig sak, men kan här endast med några ord beröras. Vackra möbler behöva ingalunda varadyra. Liksom dyra möbler långt ifrån äro liktydiga med vackra möbler. Omtänksamhet för rummets helhetsverkan, liksom omsorg och ändamålsenlighet i urvalet av var särskild möbel är däremot en huvudsak. Bekvämligheten och behovet ensamt bestämmer en enkel möbels form. All tabriksutsirning, all grannlåt, allt påklistrat bjäfs (à la våra marknadsbirongar) må undvikas som pesten det är till för att dölja ett dåligt hantverk och är gjort för att tillfredsställa en dålig smak. Med dessa synpunkter kan du lugnt börja välja. Det blir endast svårt att finna. Med tålamod, som är det första du bör vinnlägga dig om, då du startar ett hem, kan du dock gallra vad du behöver. Snickare på landet göra ofta både gott, smakfullt och billigt, blott de få lämpliga modeller och anvisningar.

Med avseende på färgen å möblerna är det alltid ett betryggande sätt att köpa omålade möbler och att så måla möbeln i samma färg som rummets fasta träinredning eller i en färg som lämpligt bryter häremot. Du vinner härmed en bestämdhet och ett lugn i rummets totalfärg, som du alltid kan utgå ifrån.

Innan du lägger dig till med rumsprydnader såsom tavlor, vaser etc, så se till att det verkligt nyttiga, det du verkligen brukar och dagligen begagnar är ändamålsenligt och smakfullt. Glöm icke att det vackra ligger lika mycket i det fulländat ändamålsenliga som i det enbart för behag tillblivna. Ordentliga gedigna husgeråd, gott, enkelt, förståndigt färgat och format porslin, bastanta, rymliga tvättdon, enkla och släta men hållbara och välgjorda lampoi och ljusstakar, knivar och gafflar, skedar, skrivdon etc. är vad du främst skall vinnlägga dig om, och du skall därvid finna hur svårt det är att vid uppköp slippa fuskgrannlåt och bjäfs. Men ditt öga uppfostras under detta urval och den långa tid, under vilken du sedermera skall umgås med alla dessa ting, är väl värd denna jämförelsevis korta möda.

*

Då byggnaden sålunda en gång står färdig, in- som utvändigt, återstår det att bädda in den omsorgsfullt och fast med den övriga delen av jordområdet, att av detta draga den största möjliga behållning, nytta och glädje och att odla täppan med fruktträd, bärbuskar och nyttiga örter för husets behov. Först med trädgården får det lilla området sin fulla avslutning och din byggnad sin vackraste inramning.

- K. Fr. Lindman.

Ei kommentteja :