13.10.18

Walokylpy.

Turun Sanomat 2493, 16.4.1913

Walokylpy on eräs tapa käsitellä waloa, niin että ruumis joko kokonaan tai osaksi walosäteillä walaistaan. Kylwyt owat erilaisia riippuen siitä, tahdotaanko niillä saada aitaan kemiallisia waikutuksia wai pidetäänkö silmällä yksinomaan niiden lämmittäwää waikutusta.

Tawallisella sähköhehkulampp. aiheuttamalla walokylwyllä on yksinomaan lämmittämä waikutus. Hehkuwalo on nimittäin köyhä kemiallisista säteistä, ja nekin kemialliset säteet mitä siinä on, kadottawat waikutuksensa läwistäessään hehkulampun lasiseinän. Hehkuwalokylpy on siis lämpökylpy, mutta eroaa se höyrykaapista tai lämpöilmakylwystä siinä, että tässä ei waikuta ainoastaan kontaktilämpö, waan myöskin säteilewä lämpö. Nämä "waloisat" säteet tunkeutuwat ihoon paljon helpommin kuin kontaktilämpö. Tässä onkin luultawasti syy siihen, että hikoileminen hehkuwalokylwyssä käy paljon helpommin ja alemmassa temperatuurissa kuin höyrykapissa tai lämpöilmakylwyssä. Eräissä sairaustapauksissa onkin tällainen hikoilu kaikkein mukawin.

Toistaiseksi ei tiedetä onko hehkuwalon eri wäreillä punasella ja sinisellä - mitään huomattawampaa merkitystä; kuitenkin tapahtuu joskus, että henkilöt, jotka walkoisesta walosta saawat ihottumia, kärsiwät paremmin punaista waloa. Se erikoisen rauhallinen waikutus minkä sininen walo saa aikan woidaan hywin selittää optillisena waikutuksena. Wärien erilainen waikutus hermostoon - sinisen rauhoittawa ja punasen elähyttäwä - on tunnettu ja tunnustettu asia, ja on se otettu myöskin käytäntöön esim. mielisairasparantoloissa. Tämä waikutus on kuitenkin kaikella warmuudella psyykistä laatua, riippuen siitä miten mikin wäri silmää wiihdyttää.

Walokylpy on joko koko kylpy, jolloin potilaan koko ruumis päätä lukuunottamatta on lamppukaapissa tai paikalliskylpy, jolloin ainoastaan joku ruumiinosa käsi, jalka, selkä j. n. e. walaistaan.

Kokonaan toinen waikutus on kemiallisilla walokylwyillä, joita kutsutaan Finsen-kylwyiksi sen henkilön nimen mukaan, joka ensimäisenä, tietoisena kemiallisten säteitten waikutuksesta otti ne käytäntöön. Nyt kysymyksessä olewa waikutus johtuu etupäässä walosäteistä, joiden waloaallot owat lyhyitä, sinisestä ultrawiolettiin. Mitä löytyy suuret määrät sähkökaariwalossa. Ne aikaansaawat ihossa erikoisen waikutuksen, jonka tuntomerkkejä owat ihossa useita tunteja kylwyn jälkeen nousewa kestäwä punerrus ja sittemmin ihon ylimmän pinnan ruskettuminen. Samalla tawalla waikuttawat auringonsäteet rusketuttaessaan ihon. Parantaessaan syöpää käytti Finse linssiä, jolla hän sai tällaiset walosäteet wahwasti konsentreeratuksi. Wiime wuosina on niitä ryhdytty käyttämään myöskin kokokylwyissä ihon kiihottamiseksi ja siten paremman werenkierron aikaansaamiseksi. Kylpy otetaan siten, että kylpyhuoneessa seisowa tai makaawa potilas walaistaan tawattoman woimakkailla kaarilampuilla, tawallisesti kahdella, joista kumpikin on 75 amperin. Sellaisten lamppujen walowoima on suunnilleen 50,000 normaalikynttilää. Hehkuwalokylwyssä tarwitaan wain noin 1,000 normaalikynttilää. Walastusaika on laskettawa hywin tarkkaan, koska muuten woi seurata liian woimakas ja epämiellyttäwä ihon kiihotus. Jos tahdotaan jotain erikoista ruumiinosaa kiihottaa, woidaan käyttää paikalliskylpyä.

Tärkeätä waan on, ettei walolähteen ja potilaan wälillä ole lasia, wärjättyä enempää kuin wärjäämätöntäkään, sillä lasisiiwu, waikkapa ohut kuin paperi, häwittää kokonaan säteitten kemiallisen waikutuksen. Jos walo tehdään siniseksi siten, että annetaan sen kulkea sinisen lasin lautta, niin kaukana siitä, että säteitten kemiallista waikutusta olisi näin wahwistettu, on sitä päinwastoin heikennetty ellei kokonaan häwitetty.

Ei kommentteja :