25.2.14

Finska Handarbetets Vänner sammanträddetill årsmöte i går.

Hufvudstadsbladet 108A, 26.4.1903

Finska Handarbetets Vänner sammanträddetill årsmöte i går. Föreningens sträfvan, heter det i redogörelsen för verksambeten under det förflutna året, att väcka intresset för den inhemska textila konstslöjdens utveckling i estetiskt och tekniskt afseende ha ej varit fruktlösa att döma af att allt flera krafter begynt skänka föreningen sin medverkan. Till föreningens tvänne pristäflingarhade mönsterritningar inlämnats af omkr. 200 personer. Tio pris utdelades och 15 icke prisbelönade mönster inlöstes.

Å föreningens väfafdelninghar undei fjolåret arbete och tid mer än förut egnats åt gobelinväfnad, hvartill mönster så godt som uteslutande levererats af artisten V. Blomstedt, som äfven öfvervakat utförandet. Tyvärr är herr Blomstedt för framtiden, sedan han blifvit lärare i konstföreningens ritskola, hindrad egna så mycken tid som hittills åt föreningen. Arbetets praktiska utförande har fortsättningsvis ledts af föreningens väfverska fru A. Helén.

Sedan föreningen under fjolåret erhållitett statsanslag om 2,400 mk under tre år, bar densamma sett sig i stånd att förverkligadet länge närda önskningsmålet att återupptaga det fordom allmänt kända förtärandet att färga garn med växtfärger, hvarigenom åstadkommas hållbarare, mjukare och mera harmoniska färger. För ändamålet sändes föreningens väfverska fru Helén till Norge, där hon under maj månad i Kristiania genomgick en metodisk kurs i detta slags färgningskonst, hvarefter hon, efter återkomsten till hemlandet, under några veckor reste omkring i landsorten,  företrädesvis Nyland men äfven trakterna kring Tavastehus, Villmanstrand och Viborg, där allmogen uppmanades att insamla och torka växter, löf, bark, mossa m. m. för ändamålet. Sedan de insamlade växterna på hösten anländt till Helsingfors öppnades färgeriet, som sedan dess arbetat med godt resultat. Efter vunnen större erfarenhet och sedan allmänhetens intresse för saken blifvit väckt är meningen att utgifva en färgbok samt anordna färgningskurser för elever, hvilka i sin tur i byggderna kunna sprida konsten.

Under vintern har färgats 400 kg garn af inhemsk ull i öfver 100 valörer, al hvilket föreningen låtit väfva ryor samt fyra bildvätnader.

Föreningenhar under året varit representerad vid konstindustriella utställningen i S:t Petersburg genom ett antal af slöjdföreningen för ändamålet inköpta väfnader, daraf par gobeliner. Pä grund häraf tilldelades föreningens väfverska diplom. Till konstföreningens i Riga utställning hösten 1902 sände föreningen älven några af sina arbeten.

Medlemsantalet har under året uppgått till 199, däraf 28 ständiga samt deras sammanlagda afgitter till 855 mk, af hvilket belopp 570 mk återgå i form af arbeten utlottade vid den i sammanhang med årsmötet försiggångna utlottningen af arbeten.

Föreningens direktion beviljados ansvarsfrihet lör förvaltningen töreningens angelägenheter.

Till medlemmar i direktionen åter valdes de utlottade ledamöterna ark U. Nyström, fröken A. Sahlsten och grefve L. Sparre.

Till revisorer utsagos protokollssekreteraren S. Aejmelaeus och bokföråren E. Tilvis.

Ei kommentteja :