10.12.13

Värjättävien villakankaitten käsittelystä ennen värjäystä.

Tampereen Sanomat 51, 3.3.1909

("Kutoma ja paperiteollisuus")

Hyivä wiimeistely willakankaissa riippuu oikeasta ja huolellisesta käsittelystä ennen wärjäystä. Ja ennen kaikkia siitä, että kangas tulee aiwan puhtaana wärihauteeseen. Tämän tähden on willa kehrättäwä sellaista öljyä täyttäen, joka helposti pesossa poistuu, sillä silloin waan on mahdollista saada kangas pesossa ja wanuttamisessa puhtaaksi. Ellei tästä seikasta huolta pidetä syntyy kantaisiin tahroja, eikä kankaat milloinkaan näytä niin puhtailta kuin muuten olisi asian laita.

Pesossa ja wanuttamisessa on käytettäwä puhdasta saippuaa, soodaa ja ammoniakkia. On suuri wirhe käyttää epäpuhtaita pesoaineita. Mitä soodaan tulee on huomattawa, että kankaiden ollessa raa'assa tilassa woi käyttää enemmän soodaa kuin muuten, ilman ettäi tarwitsee pelätä sen häwittäwää waikutusta. Edullisinta on käyttää kehruuöljynä olewia, kosta se helposti kankaista poistuu soodaa käyttäen ja koska tämä mieluummin käy öljyyn silloin käsiksi kuin itse willaan.

Erikoista huomiota on kiinnitettäwä karbonisoimiseen. Jos tämä tehdään huolellisesti, wältetään tahrat ja pilkut kankaissa. Mutta tällöin on kankaiden oltawa aiwan puhtaita, mitään pesojätteitä ei saa olla jälellä, ei jälkiäkään saippuasta, soodasta j. n. e. Hapettamisen jälkeen, jolla tämä asia (pu?)retaan, owat kankaat hywästi pestäwät ennen karbonisoimista ja on tällöin wältettäwä, ettei suoranainen auringonwalo tule kankaisiin, koska se saa niihin "laikkuja", jotka sittemmin, kankaita wärjätessä tulewat esiin.

Toinen tärkeä asia on, että kankaat eiwät tule karbonisoitujen keinowillatawaroiden kanssa tekemisiin, joissa on wanhaa wäriä jälellä. Tämä, tultuani willatawaran kanssa tekemisiin, jää kankaalle, kuin tämä joutuu karbonisoitawaksi. Se kiinnittyy sille. Ja seurauksena on tummat pilkut wärjätessä. Erikoisesti on tämä tosiasia otettawa huomioon indigosiniseen nähden. Muut wärit tullessaan happamaan wärihauteeseen joko poistuwat tai muuten lewiäwät koko kankaalle tekemättä erikoisempia tahroja kankaalle.

Karbonisoimisen jälkeen owat kankaat hywästi neutralisoitawat, se on,  tehtäwä haposta wapaaksi. Sillä happo, joutuessaan wanutussaippuan kanssa tekemisiin, muodostaa siitä waikealiukoisen limaisen massan, jota on hywin waikea saada kankaasta pois. Ja saa tahroja aikaan.

Sekä wanuttaessa että wärjättäessä wähenee kankaan leweys. Toiset kankaat tekewät sitä enemmän, toiset wähemmän. Kewyet ja löysät kankaat kuten chewiot, flanelli, melton y. m. kutistuwat wärjättäessä enemmän kuin tiheämmät.

Wanuttamisen jälkeinen peso pitäisi tapahtua ammoniakkia tai ainakin wanutusmaata käyttäen.

Kankaat, joita ei nukata, kierretään, kun ne owat wanutusmaalla, pestyt, walssille, joka pistetään kankaineen kuumaan weteen ja saa olla tässä yli yön. Seuraawana aamuna otetat kankat pois tai annetaan niiden wähitellen jäähtyä walssilla. Tämän jälkeen ne wirutetaan ja joutuwat wärjäämöön. Ne kankaat, joilla on huopainen nukka, kuiwataan ja leikataan nukkaansa nähden. Sillä leikkaaminen, paitsi sitä, etä se tekee nukan tasaiseksi, auttaa se wärin imeytymistä kankaisiin. Sitäpaitsi käy kankaan pinta wäriltään sywemmäksi ja jää siksi kun kangas uudelleen tulee leikattawaksi. Jos kankaan mallin on jäätäwä näkywille, nukataan kankaat hywin kewyesti wanhoja karstoja käyttäen ja leikataan pintaam yöden. Nukattua kangasta käytetään tämän jälkeen kuumassa wedessä, jossa se käy aiwan puhtaaksi. Tämä toimitus tapahtuu erikoisessa koneessa, jonka muodostaa kaksi puristuswalssia, joiden läpi kangas kulkee samalla kuin sitä erikoisessa kaukalossa kastellaan kuumalla wedellä. Kangas kääritään samassa koneessa walssille ja joutuu tästä dekateroimiskoneeseen. Tästä tultuaan pestään kangas wielä kerran wanutusmaalla, harjataan ja kuiwataan. Olkoon mainittu, että dekateroiminen woi tapahtua joko höyryllä, kuumalla tai kylmällä wedellä.

Kun kangas on kuiwunut, se leikataan nukkaansa nähden. Mutta ei yhdellä kertaa koko nukkaa, waan noin puolet siitä. Kun tämä on toimitettu, joutuwat kankaat wärjättäwäksi. Mutta eduksi on, jos ne wielä sitä ennen dekateroidaan. Sillä tällöin eiwät ne ota siinä määrin kutistuakseen kuin ne muuten tekisiwät.

Sitä paitsi auttaa dekateroiminen nukan harjausta wärjäyksen jälkeen. Muuten on dekateroimiseen nähden huomattawa, että se on tapahtuwa wärjättäwiin willakankaisiin nähden kuiwaa höyryä käyttäen, koska muussa tapauksessa ne joutuwat sen waaran alaiseksi, että saawat n. s. weripilkkuja itseensä, jotka näyttäytywät wärjätessä tummina tahroina. Dekateroimiskoneen tiiwistähän eli kondensiweden poistajan on aina oltawa kuuman, jos mielitään kuiwaa höyryä saada. Sitäpaitsi owat dekateroimiswalssit käärittäwät willakankaaseen, jotta höyry ei suorastaan pääse dekateroitawaan kankaaseen käsiksi. Ja on näitä suojuskankaita tuon tuostakin waihdettawa uusiin tai kuiwattawa. Ellei näitä ohjeita seurata, ilmestyy wärjätessä tahroja, ja nehän eiwät ole willakankaissa niinkään harwinaisia.

Nyt waste owat kankaat täydellisesti wärjättäwässä kunnossa.

Ei kommentteja :